สรุปผลประเมินจังหวัดจันทบุรี เดือนกุมภาพันธ์ 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดจันทบุรี2,367.731.00100.0 %5.0456.89102.1977.6 %5.0
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 779,917.3822,680.0071.6 %5.0325.63252.1222.6 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดจันทบุรี11,445.076,659.0041.8 %5.079.3034.9755.9 %5.0
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดจันทบุรีไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0193.54178.937.5 %3.5
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จันทบุรี2,866.101,835.0036.0 %5.0666.0762.3790.6 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดจันทบุรี2,674.491,462.0045.3 %5.0628.040.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่จันทบุรี29,313.5911,472.0060.9 %5.02,814.88424.8684.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองจันทบุรี4,000.121,128.0071.8 %5.0280.6552.8481.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าใหม่3,325.99495.0085.1 %5.0204.710.9599.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาขลุง3,412.68354.0089.6 %5.0286.9035.2187.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแหลมสิงห์3,273.07644.0080.3 %5.0189.4656.4770.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขามะขาม3,246.03275.0091.5 %5.0176.6552.4770.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโป่งน้ำร้อน3,270.78373.0088.6 %5.0306.6170.5377.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสอยดาว3,806.29345.0090.9 %5.0350.1772.1779.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแก่งหางแมว3,210.18462.0085.6 %5.0399.2752.5886.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานายายอาม3,256.65544.0083.3 %5.0234.2152.5477.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขาคิชฌกูฏ3,258.29238.0092.7 %5.0215.6852.8875.5 %5.0
ด่านศุลกากรจันทบุรี6,530.314,971.8523.9 %5.01,152.94191.7783.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่จันทบุรี3,186.002,596.9718.5 %5.01,027.37610.7540.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่จันทบุรี สาขานายายอาม2,415.931,103.0054.3 %5.0488.91314.8135.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่จันทบุรี สาขาโป่งน้ำร้อน2,364.541,047.0055.7 %5.0344.64272.7720.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดจันทบุรี3,740.521,943.0048.1 %5.0970.32352.9563.6 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี2,946.341,127.0061.7 %5.0704.10143.9179.6 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดจันทบุรี2,600.891,270.0051.2 %5.0589.93231.5860.7 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดจันทบุรี3,857.612,652.0031.3 %5.01,122.451,093.252.6 %1.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี3,535.562,503.5029.2 %5.0989.340.9599.9 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี4,672.122,176.0053.4 %5.01,381.50272.5880.3 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดจันทบุรี3,148.661,866.0040.7 %5.0818.2083.3989.8 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดจันทบุรี8,455.5111,796.37-39.5 %0.01,559.82632.3259.5 %5.0
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดจันทบุรี3,211.431,139.0064.5 %5.0799.18577.9927.7 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดจันทบุรี3,056.20755.0075.3 %5.0894.2655.3493.8 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดจันทบุรี2,514.91492.0080.4 %5.0570.99180.4168.4 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดจันทบุรี3,410.473,428.20-0.5 %0.0913.28365.0660.0 %5.0
สำนักงานจังหวัดจันทบุรึ14,245.8726,283.99-84.5 %0.02,225.381,336.8439.9 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดจันทบุรี4,472.925,112.00-14.3 %0.01,141.4776.2493.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดจันทบุรี3,797.37889.0076.6 %5.0761.15106.7286.0 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดจันทบุรี11,164.498,366.9925.1 %5.01,160.48224.8680.6 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดจันทบุรี2,622.941,506.0042.6 %5.0609.02232.9161.8 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดจันทบุรี3,386.382,293.0032.3 %5.0913.28167.3281.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดจันทบุรี5,284.461,272.0075.9 %5.0742.13102.3286.2 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดจันทบุรี3,447.601,942.0043.7 %5.0913.28319.8365.0 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดจันทบุรี2,811.441,920.0031.7 %5.0628.0442.3993.3 %5.0
สพ.จันทบุรี11,115.447,130.0035.9 %5.0419.7098.5476.5 %5.0
รจจ.จันทบุรี 47,123.5770,669.00-50.0 %0.0818.09326.0760.1 %5.0
ทัณฑสถานเปิดทุ่งเบญจา 11,699.6914,189.00-21.3 %0.0475.80293.8338.2 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดจันทบุรี2,289.652,759.17-20.5 %0.0532.96111.3679.1 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดจันทบุรี5,502.952,541.0053.8 %5.0709.68293.2558.7 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดจันทบุรี4,008.821,814.0054.7 %5.0647.05130.2479.9 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดจันทบุรี(สปส.จ.จันทบุรี)4,842.173,117.0035.6 %5.01,084.42237.3978.1 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดจันทบุรี4,293.112,759.0035.7 %5.01,084.42294.3072.9 %5.0
สำนักงาน กศน.จังหวัดจันทบุรี2,982.011,183.5060.3 %5.0628.04315.0049.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี และตราด7,514.835,148.9631.5 %5.01,953.72548.4071.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 118,294.609,535.7647.9 %5.01,270.27417.7667.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 217,124.216,344.4063.0 %5.01,519.14366.1775.9 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดจันทบุรี4,131.164,578.74-10.8 %0.0327.75389.74-18.9 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี70,676.6768,889.002.5 %1.01,452.06427.4570.6 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างจันทบุรี22,370.1412,656.0043.4 %5.0715.46344.8551.8 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพนายายอาม27,608.4111,680.0057.7 %5.0680.63293.0356.9 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพสอยดาว20,720.3512,131.0441.5 %5.0752.57395.9947.4 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี43,384.9820,769.0052.1 %5.01,714.13991.0142.2 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดจันทบุรี 3,011.771,864.0038.1 %5.0723.1278.8389.1 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดจันทบุรี2,319.38643.0072.3 %5.0532.96234.7356.0 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดจันทบุรี127,337.3613,472.4889.4 %5.053,754.885,968.0788.9 %5.0
รวม 731,876 413,293 43.53 % 103,027 22,100 78.55 %