สรุปผลประเมินจังหวัดตราด เดือนกุมภาพันธ์ 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดตราด4,091.61482.0088.2 %5.0370.7653.7185.5 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดตราด20,376.419,028.9055.7 %5.058.3738.7633.6 %5.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดตราด4,512.436,554.50-45.3 %0.069.3253.2323.2 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ตราด2,696.921,576.0041.6 %5.0539.2190.1983.3 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดตราด4,506.95929.5879.4 %5.0513.55107.3879.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ตราด14,477.1111,192.0022.7 %5.01,832.29521.0571.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองตราด3,717.391.00100.0 %5.0219.6823.7289.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองใหญ่3,540.71675.0080.9 %5.0311.9345.2485.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขาสมิง3,263.82371.0088.6 %5.0222.7155.2075.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแหลมงอบ3,223.56398.0087.7 %5.0150.7255.4563.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ่อไร2,997.98285.0090.5 %5.0312.2461.8080.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกาะช้าง3,826.83272.0092.9 %5.0253.5052.9279.1 %5.0
ด่านศุลกากรคลองใหญ่8,338.4613,341.00-60.0 %0.0955.43339.2264.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ตราด4,054.183,725.408.1 %4.01,036.17775.1125.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ตราด สาขาเขาสมิง2,390.94573.0076.0 %5.0358.880.9599.7 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตราด3,710.601,221.0067.1 %5.0539.21338.4837.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดตราด3,983.771,717.0056.9 %5.0900.51419.6753.4 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดตราด2,783.09965.0065.3 %5.0577.2456.5290.2 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดตราด2,675.82815.0069.5 %5.0615.27212.7165.4 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตราด5,090.331,508.0070.4 %5.01,090.67197.8481.9 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดตราด1,653.713,285.00-98.6 %0.0403.12287.6628.6 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตราด4,059.27725.0082.1 %5.0976.57514.8647.3 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดตราด3,062.242,094.9031.6 %5.0506.33248.4750.9 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดตราด13,873.577,244.7147.8 %5.01,052.64197.5581.2 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดตราด3,279.56989.0069.8 %5.0805.43241.7870.0 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดตราด3,007.66443.0085.3 %5.0672.3264.4690.4 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดตราด2,811.88502.0082.1 %5.0463.14159.2365.6 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตราด3,404.562,656.0822.0 %5.0691.33374.0445.9 %5.0
สำนักงานจังหวัดตราด4,162.7220,192.00-385.1 %0.0995.59909.818.6 %4.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดตราด6,292.174,506.0028.4 %5.0629.76541.5014.0 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตราด3,187.331,216.0061.8 %5.0653.30246.6762.2 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดตราด3,875.524,293.58-10.8 %0.0736.4024.0696.7 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตราด3,120.721,291.0058.6 %5.0539.21225.1258.2 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดตราด3,437.662,895.0015.8 %5.0704.05511.1927.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตราด2,887.281,019.0064.7 %5.0361.30288.3220.2 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตราด3,113.181,817.0041.6 %5.0526.25335.7936.2 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดตราด419.332,397.60-471.8 %0.0222.400.9599.6 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดตราด3,068.821,527.0050.2 %5.0486.3739.3991.9 %5.0
เรือนจำจังหวัดตราด 525,431.5039,724.4892.4 %5.0525.84941.69-79.1 %0.0
สกข.จังหวัดตราด 3,910.444,393.00-12.3 %0.0170.03212.25-24.8 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดตราด2,275.25504.0077.8 %5.0368.06205.6944.1 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดตราด4,653.012,232.0052.0 %5.01,090.67196.6582.0 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดตราด2,872.711,007.0064.9 %5.0589.6292.6184.3 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดตราด3,327.352,770.0016.8 %5.0783.78300.7461.6 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตราด3,705.091,197.0067.7 %5.0957.56118.6687.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตราด4,145.222,170.7247.6 %5.0380.73304.7120.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด11,588.62104.0099.1 %5.01,337.97431.9867.7 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคตราด121,067.7938,430.2268.3 %5.0917.35743.5718.9 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างตราด19,894.4716,570.8516.7 %5.0587.150.9599.8 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพบ่อไร่20,492.317,441.9963.7 %5.0553.50189.3865.8 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด6,528.2714,292.54-118.9 %0.01,314.02548.4858.3 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตราด 2,868.511,481.2048.4 %5.0596.25135.6377.3 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตราด2,343.82624.0073.4 %5.0224.79106.0952.8 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดตราด 10,566.116,512.3138.4 %5.02,972.514,663.79-56.9 %0.0
รวม 918,647 254,180 72.33 % 35,723 17,903 49.88 %