สรุปผลประเมินจังหวัดฉะเชิงเทรา เดือนกุมภาพันธ์ 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดฉะเชิงเทรา877.44530.0039.6 %5.0582.7484.2585.5 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ฉะเชิงเทรา2,935.422,451.3016.5 %5.0452.2497.1878.5 %5.0
สำนักงานคลังเขต 23,323.013,238.502.5 %1.0658.810.9599.9 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดฉะเชิงเทรา3,026.341,118.0063.1 %5.0582.7440.9593.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ฉะเชิงเทรา19,965.1718,252.858.6 %4.04,481.02535.1488.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางปะกง4,438.361,286.0071.0 %5.0368.77108.4970.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางน้ำเปรี้ยว3,876.55788.0079.7 %5.0215.0952.7075.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพนมสารคาม4,007.68549.0086.3 %5.0330.7156.7982.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสนามชัยเขต3,760.03457.0087.8 %5.0369.1239.2989.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางคล้า4,023.23805.0080.0 %5.0257.9129.7488.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านโพธิ์3,950.42824.0079.1 %5.0190.6562.1967.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแปลงยาว3,847.89839.0078.2 %5.0265.64109.4758.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาราชสาส์น3,636.11507.0086.1 %5.0219.7853.8775.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองเขื่อน453.41194.0057.2 %5.0177.580.9599.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าตะเกียบ3,687.5952.0098.6 %5.0235.000.9599.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ฉะเชิงเทรา4,040.123,454.0014.5 %5.01,115.19824.0526.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดฉะเชิงเทรา3,811.202,497.0034.5 %5.01,134.21679.4140.1 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา3,162.311,671.0047.2 %5.0677.82170.7474.8 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดฉะเชิงเทรา2,684.20767.0071.4 %5.0582.74268.8153.9 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดฉะเชิงเทรา3,742.082,711.0027.6 %5.0867.98557.0035.8 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์เขต 24,625.762,977.3835.6 %5.01,833.52874.6252.3 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา2,012.772,050.00-1.8 %0.0502.280.9599.8 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา4,116.372,232.0045.8 %5.01,153.25664.5142.4 %5.0
ส.ป.ก.ฉะเชิงเทรา4,065.185,066.85-24.6 %0.01,115.72136.3187.8 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดฉะเชิงเทรา7,566.661,776.2076.5 %5.01,575.52618.0660.8 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดฉะเชิงเทรา1,219.651,848.00-51.5 %0.0422.42292.6630.7 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดฉะเชิงเทรา3,670.05795.0078.3 %5.0848.9757.5793.2 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดฉะเชิงเทรา2,938.171,358.0053.8 %5.0544.7164.7788.1 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดฉะเชิงเทรา3,782.753,846.00-1.7 %0.0829.950.9599.9 %5.0
สำนักงานจังหวัดฉะเชิงเทรา6,793.710.00100.0 %5.01,476.50171.4188.4 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดฉะเชิงเทรา5,534.235,414.002.2 %1.01,077.16316.2070.6 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดฉะเชิงเทรา3,227.751,050.0067.5 %5.0753.8996.2487.2 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา5,397.1712,186.96-125.8 %0.01,495.5158.4396.1 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดฉะเชิงเทรา1,382.462,663.00-92.6 %0.0716.38149.7579.1 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดฉะเชิงเทรา4,958.212,732.0044.9 %5.0906.02304.0166.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดฉะเชิงเทรา3,162.281,114.0064.8 %5.0772.90357.1653.8 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดฉะเชิงเทรา4,719.682,018.0057.2 %5.01,538.12360.4276.6 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดฉะเชิงเทรา3,255.202,540.0022.0 %5.0658.810.9599.9 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดฉะเชิงเทรา10,307.892,046.0080.2 %5.0715.8647.5093.4 %5.0
รจก.ฉะเชิงเทรา 68,189.4356,605.1417.0 %5.01,096.59386.0064.8 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดฉะเชิงเทรา3,422.42767.0077.6 %5.0468.6542.0791.0 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดฉะเชิงเทรา6,857.185,022.3826.8 %5.01,149.00415.9663.8 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดฉะเชิงเทรา3,345.275,148.01-53.9 %0.0753.89313.5058.4 %5.0
สปส.จ.ฉะเชิงเทรา8,609.6515,505.39-80.1 %0.01,704.22690.7359.5 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา3,312.621,633.0050.7 %5.0507.28136.2273.1 %5.0
สำนักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดฉะเชิงเทรา1,477.978,721.20-490.1 %0.0540.71379.1629.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 127,213.2316,191.0840.5 %5.01,001.94539.4946.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 212,760.704,550.5564.3 %5.01,647.37482.8570.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาฉะเชิงเทรา16,332.885,587.5665.8 %5.01,962.61269.3386.3 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา3,517.673,223.098.4 %4.0306.45209.0531.8 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคจุฬาภรณ์ (ลาดขวาง) 27,754.2921,624.0022.1 %5.0833.10529.0736.5 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา61,851.2250,895.9917.7 %5.01,314.25476.8863.7 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา91,459.2246,888.0048.7 %5.0764.41633.1917.2 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีฉะเชิงเทรา20,489.0517,691.7413.7 %5.0673.13282.6058.0 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างฉะเชิงเทรา16,028.2512,002.0025.1 %5.0638.61313.0151.0 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพบางปะกง42,203.5021,248.0049.7 %5.0655.58391.4040.3 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพพนมสารคาม18,871.4812,657.0032.9 %5.0744.8245.0094.0 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา10,281.4816,751.80-62.9 %0.01,740.23809.3253.5 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา 3,269.963,033.007.2 %3.5714.36526.2926.3 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดฉะเชิงเทรา2,611.90676.0074.1 %5.0506.68231.4354.3 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดฉะเชิงเทรา14,045.759,596.0031.7 %5.03,351.976,571.39-96.0 %0.0
รวม 623,096 432,723 30.55 % 55,779 23,019 58.73 %