สรุปผลประเมินจังหวัดปราจีนบุรี เดือนกุมภาพันธ์ 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดปราจีนบุรี2,019.45489.0075.8 %5.0397.29120.3769.7 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ปราจีนบุรี3,522.301,431.0059.4 %5.0701.5663.9290.9 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดปราจีนบุรี2,744.561,464.9046.6 %5.0587.46136.7376.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ปราจีนบุรี22,063.8714,076.9636.2 %5.02,622.16723.3472.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองปราจีนบุรี5,521.711,201.0078.2 %5.0260.1589.3065.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากบินทร์บุรี3,941.36722.0081.7 %5.0489.7695.0080.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีมหาโพธิ4,725.67744.0084.3 %5.0325.57114.0065.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาประจันตคาม3,374.75510.0084.9 %5.0255.5666.5074.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านสร้าง3,562.74208.0094.2 %5.0166.1747.5071.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีมโหสถ3,339.40413.0087.6 %5.0154.3933.2578.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาดี3,432.70201.0094.1 %5.0396.0147.5088.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ปราจีนบุรี3,397.351,940.0042.9 %5.0636.42434.8231.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ปราจีนบุรี สาขากบินทร์บุรี2,381.441,267.5046.8 %5.0542.13315.7141.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดปราจีนบุรี6,397.063,449.2346.1 %5.01,195.99241.3479.8 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดปราจีนบุรี2,632.56835.0068.3 %5.0644.50329.7548.8 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดปราจีนบุรี2,787.24751.0073.1 %5.0606.42207.8265.7 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปราจีนบุรี5,587.222,198.0060.7 %5.01,687.741,432.3215.1 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดปราจีนบุรี1,929.10381.4080.2 %5.0475.30185.3261.0 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดปราจีนบุรี4,462.471,576.2064.7 %5.01,233.99652.8147.1 %5.0
ส.ป.ก. ปราจีนบุรี3,258.48937.0071.2 %5.0796.63280.6864.8 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดปราจีนบุรี6,523.6013,639.00-109.1 %0.01,291.05203.6684.2 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดปราจีนบุรี3,071.801,300.0057.7 %5.0719.91441.9538.6 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 (ปราจีนบุรี)11,512.327,561.9234.3 %5.04,119.51369.5091.0 %5.0
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 69,401.646,377.4432.2 %5.03,614.56643.5582.2 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดปราจีนบุรี2,859.49719.0074.9 %5.0739.580.9599.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดปราจีนบุรี2,644.96822.0068.9 %5.0714.28452.9036.6 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดปราจีนบุรี3,428.392,582.4024.7 %5.0777.61273.0864.9 %5.0
สำนักงานจังหวัดปราจีนบุรี4,740.7229,734.30-527.2 %0.01,348.101,016.4324.6 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดปราจีนบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปราจีนบุรี3,166.781,432.0054.8 %5.0758.77403.2446.9 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดปราจีนบุรี4,426.6214,904.00-236.7 %0.0948.97115.6487.8 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 3 ปราจีนบุรี13,482.9414,118.00-4.7 %0.01,802.10428.0576.2 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปราจีนบุรี10,154.341,527.0085.0 %5.0587.45338.1842.4 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปราจีนบุรี4,526.501,244.0072.5 %5.0720.56195.4172.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดปราจีนบุรี3,243.242,029.0037.4 %5.0734.66349.6752.4 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดปราจีนบุรี4,432.121,687.8061.9 %5.01,233.93294.9876.1 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดปราจีนบุรี2,746.993,132.00-14.0 %0.0549.4231.8394.2 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดปราจีนบุรี2,656.361,768.0033.4 %5.01,101.6650.7095.4 %5.0
เรือนจำจังหวัดปราจีนบุรี 586,328.2524,841.8695.8 %5.05,488.47323.3494.1 %5.0
ทัณฑสถานเปิดบ้านเนินสูง 4,444.2416,394.00-268.9 %0.0310.44395.02-27.2 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดปราจีนบุรี2,420.50657.0072.9 %5.0454.3454.1088.1 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดปราจีนบุรี3,004.732,317.0022.9 %5.0682.29236.9065.3 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดปราจีนบุรี2,953.502,096.0029.0 %5.0663.51146.3078.0 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดปราจีนบุรี4,147.153,099.3025.3 %5.0986.80442.6655.1 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปราจีนบุรี3,759.091,861.0050.5 %5.0724.01107.3285.2 %5.0
สำนักศิลปากรที่ 5 ปราจีนบุรี4,421.002,687.6139.2 %5.0995.24837.1515.9 %5.0
สำนักงาน กศน.จังหวัดปราจีนบุรี3,452.712,380.7231.0 %5.0682.53177.6574.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 24,870.698,026.38-64.8 %0.01,851.43792.4657.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก12,317.416,768.7245.0 %5.02,902.88559.0980.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 126,680.288,048.2069.8 %5.01,859.15579.5068.8 %5.0
โสตศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี67,670.9711,257.1183.4 %5.0434.58289.9033.3 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดปราจีนบุรี2,807.171.00100.0 %5.0308.520.9599.7 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี74,949.7876,002.00-1.4 %0.01,470.40831.6043.4 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคบูรพาปราจีน25,127.8518,456.0026.6 %5.0668.38280.5858.0 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี77,081.8916,351.0078.8 %5.0657.60355.9845.9 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี255,602.8018,462.3292.8 %5.03,169.93367.4188.4 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี7,519.3715,688.00-108.6 %0.01,567.04847.9745.9 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี 3,453.551,790.0048.2 %5.0815.17541.9633.5 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดปราจีนบุรี2,161.98622.0071.2 %5.09,049.03171.9498.1 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดปราจีนบุรี12,820.721.00100.0 %5.04,309.251.00100.0 %5.0
รวม 1,372,096 377,182 72.51 % 75,988 19,568 74.25 %