สรุปผลประเมินจังหวัดนครนายก เดือนกุมภาพันธ์ 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครนายก2,688.82510.0081.0 %5.0351.03104.5070.2 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครนายก11,321.583,629.9767.9 %5.0632.3492.4285.4 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดนครนายก3,384.3639.0098.8 %5.0556.230.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครนายก12,034.3210,016.0016.8 %5.01,666.04286.6382.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาองครักษ์3,928.79653.0083.4 %5.0285.104.9698.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปากพลี3,687.98147.0096.0 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านนา4,014.37666.0083.4 %5.0237.4559.6274.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองนครนายกไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0250.48105.1358.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครนายก3,172.881,356.0057.3 %5.0670.28304.2354.6 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครนายก3,192.82901.0071.8 %5.0670.37113.4083.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดนครนายก3,766.841,650.0056.2 %5.0917.58265.3871.1 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครนายก2,901.011,894.0034.7 %5.0518.2461.2188.2 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดนครนายก2,808.10731.0074.0 %5.0480.21410.2614.6 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครนายก12,174.361,721.0085.9 %5.0955.61555.4641.9 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดนครนายก1,810.513,405.40-88.1 %0.0417.3125.1094.0 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครนายก4,241.662,256.2446.8 %5.0993.64528.2246.8 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครนายก3,516.981,348.4461.7 %5.0632.340.9599.8 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดนครนายก6,806.088,557.32-25.7 %0.01,621.1757.3696.5 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครนายก3,199.561,117.0065.1 %5.0594.31163.1372.6 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดนครนายก3,346.40670.0080.0 %5.0613.3265.5589.3 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดนครนายก2,580.08738.0071.4 %5.0385.13191.7750.2 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครนายก3,286.611,826.0044.4 %5.0670.37166.2575.2 %5.0
สำนักงานจังหวัดนครนายก4,752.4913,269.99-179.2 %0.01,221.83982.4819.6 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดนครนายก4,977.544,206.0015.5 %5.01,354.95467.3665.5 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครนายก3,381.841,423.0057.9 %5.0670.37282.8257.8 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครนายก8,841.6013,311.51-50.6 %0.01,925.4370.7796.3 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครนายก3,124.941,264.0059.6 %5.0480.21198.4058.7 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครนายก3,241.901,926.0040.6 %5.0651.31264.7059.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครนายก3,499.611,627.0053.5 %5.0670.37187.5972.0 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครนายก6,432.282,052.0068.1 %5.0841.51467.5844.4 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครนายก3,885.893,049.0021.5 %5.0337.4170.7879.0 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครนายก10,153.001,578.0084.5 %5.0556.27105.6281.0 %5.0
เรือนจำจังหวัดนครนายก20,755.3918,705.009.9 %4.5453.19905.93-99.9 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดนครนายก2,428.21841.0065.4 %5.0328.08142.1256.7 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครนายก3,413.861,216.0064.4 %5.0556.27269.4151.6 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครนายก614.331,263.00-105.6 %0.0385.1381.5978.8 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครนายก4,542.503,423.8424.6 %5.0860.49123.5385.6 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครนายก5,292.391,204.0077.3 %5.0936.59394.3857.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครนายก3,004.261,314.7156.2 %5.0537.26153.0571.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก29,884.7910,999.5063.2 %5.01,197.42591.4550.6 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษมหาจักรีสิรินธร ประจำจังหวัดนครนายก3,369.595,580.39-65.6 %0.0257.61530.60-106.0 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคนครนายก58,985.2065,771.00-11.5 %0.01,085.82287.1173.6 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพนครนายก53,228.4211,860.0077.7 %5.0434.04947.15-118.2 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพองครักษ์29,656.0511,196.0062.2 %5.0477.31615.34-28.9 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครนายก8,447.9210,249.85-21.3 %0.01,267.57848.7133.0 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครนายก 3,233.341,875.0042.0 %5.0594.31346.8541.6 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครนายก2,473.17575.0076.8 %5.0347.10193.4244.3 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดนครนายก35,681.019,193.0574.2 %5.03,829.485,136.58-34.1 %0.0
รวม 415,166 242,806 41.52 % 36,376 18,228 49.89 %