สรุปผลประเมินจังหวัดสระแก้ว เดือนกุมภาพันธ์ 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสระแก้ว2,360.22389.0083.5 %5.0459.07176.3861.6 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดสระแก้ว9,862.844,312.0056.3 %5.070.060.9598.6 %5.0
ศูนย์บำรุงรักษาและพัฒนาคุณภาพการให้บริการ เขต ๗ สาขา จังหวัดสระแก้ว 3,792.11325.3091.4 %5.021.5342.48-97.3 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สระแก้ว2,973.681,069.0064.1 %5.0744.32189.1774.6 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสระแก้ว2,943.061,294.0056.0 %5.0687.27184.2873.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สระแก้ว11,730.211,996.0483.0 %5.01,790.19502.7071.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสระแก้ว3,939.98610.0084.5 %5.0288.1733.4188.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองหาด3,477.36275.0092.1 %5.0305.260.9599.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาตาพระยา3,369.45293.0091.3 %5.0444.930.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังน้ำเย็น4,009.79674.0083.2 %5.0276.3967.4575.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวัฒนานคร3,419.05543.0084.1 %5.0333.2654.1483.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอรัญประเทศ3,944.53898.0077.2 %5.0405.9391.4677.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขาฉกรรจ์3,672.381.00100.0 %5.0239.110.9599.6 %5.0
ด่านศุลกากรอรัญประเทศ24,148.0722,821.405.5 %2.51,660.271,193.1928.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สระแก้ว4,936.811,887.0061.8 %5.01,181.681,983.70-67.9 %0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สระแก้วสาขาเมืองสระแก้ว2,314.93852.0063.2 %5.0478.0999.5079.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สระแก้ว สาขาอรัญประเทศ6,306.841,572.8075.1 %5.0604.7462.6089.6 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสระแก้ว3,794.091,321.0065.2 %5.0991.521,020.29-2.9 %0.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสระแก้ว2,878.60802.0072.1 %5.0668.25181.1372.9 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดสระแก้ว2,580.601,128.7056.3 %5.0419.52255.8139.0 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสระแก้ว4,171.472,116.0049.3 %5.01,105.623,076.10-178.2 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสระแก้ว1,914.62219.0088.6 %5.0501.11588.49-17.4 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสระแก้ว3,958.77860.0078.3 %5.0953.49220.3776.9 %5.0
ส.ป.ก. สระแก้ว4,275.093,276.2423.4 %5.01,259.3742.4896.6 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสระแก้ว8,053.778,969.47-11.4 %0.01,371.84144.7189.5 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้ว4,755.83686.0085.6 %5.0687.27701.16-2.0 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสระแก้ว3,863.85641.0083.4 %5.0763.3389.5888.3 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสระแก้ว3,019.77346.0088.5 %5.0573.17386.5132.6 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสระแก้ว3,742.382,412.4935.5 %5.0915.46198.9278.3 %5.0
สำนักงานจังหวัดสระแก้ว6,068.9045,918.56-656.6 %0.01,466.921,329.769.4 %4.5
ที่ทำการปกครองจังหวัดสระแก้ว3,616.774,820.00-33.3 %0.0915.461.8599.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว5,592.561,230.0078.0 %5.0801.36116.7085.4 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสระแก้ว4,050.186,807.28-68.1 %0.01,086.6071.5793.4 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสระแก้ว10,353.07411.0096.0 %5.0374.97214.9942.7 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสระแก้ว3,546.622,125.1040.1 %5.0782.34390.7450.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสระแก้ว1,605.711,275.0020.6 %5.0915.46351.4061.6 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสระแก้ว4,507.40623.0086.2 %5.0953.49555.7541.7 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสระแก้ว3,352.341,417.0057.7 %5.0611.2035.0694.3 %5.0
สพ. สระแก้ว10,846.651,727.0084.1 %5.0763.33396.3948.1 %5.0
เรือนจำจังหวัดสระแก้ว 43,627.9629,104.0033.3 %5.0856.33995.01-16.2 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสระแก้ว2,389.76700.0070.7 %5.0516.71103.2680.0 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสระแก้ว3,827.881,468.0061.6 %5.0877.43677.4122.8 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสระแก้ว2,489.64748.0070.0 %5.0554.15190.0765.7 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสระแก้ว3,901.414,484.38-14.9 %0.01,029.55399.1261.2 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสระแก้ว3,393.731,110.0067.3 %5.0668.25788.46-18.0 %0.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสระแก้ว10,779.0413,118.58-21.7 %0.03,520.65637.1481.9 %5.0
ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนสระแก้ว12,861.624,860.8362.2 %5.0861.48218.8774.6 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสระแก้ว13,323.405,000.0062.5 %5.0988.4779.9291.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 116,874.8013,485.2020.1 %5.01,507.33601.0460.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 231,802.6410,818.9466.0 %5.01,602.24971.2839.4 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสระแก้ว30,751.862,905.8990.6 %5.0311.66158.3049.2 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว53,366.261.00100.0 %5.01,260.97886.0029.7 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสระแก้ว21,885.6717,857.0018.4 %5.0874.371,130.00-29.2 %0.0
วิทยาลัยเทคนิควังนำเย็น93,388.3440,012.5357.2 %5.0870.062.8599.7 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว7,648.5113,221.61-72.9 %0.01,870.791,472.3121.3 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระแก้ว 3,607.691,584.0056.1 %5.0858.41324.2062.2 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระแก้ว2,543.67451.0082.3 %5.0535.14172.6067.7 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสระแก้ว76,093.227,701.6089.9 %5.035,670.327,492.1179.0 %5.0
รวม 632,307 297,577 52.94 % 84,106 32,354 61.53 %