สรุปผลประเมินจังหวัดนครราชสีมา เดือนกุมภาพันธ์ 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครราชสีมา2,500.12456.0081.8 %5.0867.46167.5980.7 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดนครราชสีมา24,225.5321,519.0011.2 %5.0155.5687.0744.0 %5.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดนครราชสีมา7,894.24449.4094.3 %5.0109.4956.1648.7 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครราชสีมา4,046.663,930.002.9 %1.01,562.14281.7982.0 %5.0
สำนักงานคลังเขต 32,755.811,200.5056.4 %5.01,556.410.9599.9 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดนครราชสีมา3,863.061,550.0059.9 %5.01,067.7272.9193.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรภาค 913,602.45492.8396.4 %5.03,439.01163.6295.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครราชสีมา 122,882.5428,680.00-25.3 %0.04,796.52469.9090.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครราชสีมา 210,962.3814,272.00-30.2 %0.02,887.791,376.4152.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองนครราชสีมา 15,115.502,949.0242.4 %5.0496.7845.1390.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองนครราชสีมา 2ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0345.3041.5188.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเฉลิมพระเกียรติ3,321.4938.0098.9 %5.0219.2518.8691.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปักธงชัย3,399.18514.0084.9 %5.0357.7349.0886.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโชคชัย4,423.08590.0086.7 %5.0262.6190.9865.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโนนไทย3,828.23466.0087.8 %5.0241.8193.4061.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชุมพวง3,152.07340.0089.2 %5.0449.5636.5891.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโนนสูง3,636.83137.0096.2 %5.0259.4373.3771.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาครบุรี3,191.89467.0085.4 %5.0412.3574.6881.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจักราช3,634.40323.0091.1 %5.0249.7879.5468.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้วยแถลง3,654.81409.0088.8 %5.0278.7246.1983.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาขามทะเลสอ3,651.45225.0093.8 %5.0171.0417.5189.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาขามสะแกแสง3,064.66286.0090.7 %5.0234.6415.5893.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเสิงสาง3,756.02317.0091.6 %5.0420.3047.8388.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองบุญมาก3,292.63474.0085.6 %5.0281.0383.9070.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระทองคำ3,575.24163.0095.4 %5.0248.4515.0394.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังน้ำเขียว3,090.27206.0093.3 %5.0278.1553.8480.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสีคิ้ว3,290.22458.0086.1 %5.0370.7933.9290.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปากช่อง4,136.04891.0078.5 %5.0560.870.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสูงเนิน3,275.81480.0085.3 %5.0316.0972.2777.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาด่านขุนทด3,268.76336.0089.7 %5.0519.2692.9882.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบัวใหญ่3,790.91773.0079.6 %5.0469.1099.0978.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพิมาย3,626.80330.0090.9 %5.0388.29103.9573.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาประทาย3,463.27524.0084.9 %5.0403.2082.0479.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคง3,348.98264.0092.1 %5.0344.448.2897.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านเหลื่อม3,514.4594.0097.3 %5.0314.0718.8694.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแก้งสนามนาง3,041.3276.0097.5 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 37,327.026,559.0010.5 %5.02,604.70ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมา7,051.553,544.1049.7 %5.02,731.03623.0077.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมา สาขาบัวใหญ่2,345.981,177.5049.8 %5.0995.29313.5068.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมา สาขาพิมาย2,244.95543.6075.8 %5.0507.80323.0036.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมาสาขาสีคิ้ว2,414.251,800.6025.4 %5.0647.99304.0053.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมาสาขาเมืองนครราชสีมา3,116.591,631.4047.7 %5.01,076.64251.7576.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมาสาขาโนนสูง2,512.33671.0073.3 %5.0390.00313.5019.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมาสาขาโชคชัย2,442.93540.0077.9 %5.0616.21332.5046.0 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครราชสีมา3,384.031,791.0047.1 %5.01,152.70383.5366.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครราชสีมา4,890.762,918.0040.3 %5.01,723.18740.0557.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 42,896.64959.5266.9 %5.01,533.76261.2583.0 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา8,081.78995.0087.7 %5.01,038.60867.2516.5 %5.0
สำนักชลประทานที่ 860,178.6549,275.0018.1 %5.025,771.606,259.7575.7 %5.0
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 33,364.171,269.0062.3 %5.0915.59225.2275.4 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดนครราชสีมา2,418.11452.0081.3 %5.0829.43425.0148.8 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา13,053.773,416.0073.8 %5.04,765.743,120.4334.5 %5.0
สำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์88,901.4774,760.0015.9 %5.03,814.669,459.03-148.0 %0.0
สำนักงานปศุุสัตว์เขต 34,764.442,546.0046.6 %5.01,300.861,437.35-10.5 %0.0
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 311,493.727,915.0031.1 %5.01,697.70597.7064.8 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา2,382.233,982.85-67.2 %0.0731.071,229.01-68.1 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา6,801.693,112.0054.2 %5.02,578.901,201.9453.4 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครราชสีมา (ส.ป.ก. นครราชสีมา)5,595.994,682.8216.3 %5.02,046.45546.2573.3 %5.0
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 53,288.051,933.1941.2 %5.01,346.541,310.252.7 %1.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา18,308.9219,245.28-5.1 %0.03,244.460.95100.0 %5.0
ท่าอากาศยานนครราชสีมา 48,877.531.00100.0 %5.0424.070.9599.8 %5.0
สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)11,231.2718,310.76-63.0 %0.04,283.037,385.30-72.4 %0.0
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 5 (นครราชสีมา)6,831.995,818.0014.8 %5.02,669.56607.5577.2 %5.0
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครราชสีมา3,893.631,793.0054.0 %5.0951.27281.2070.4 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 11 (จ.นครราชสีมา)3,605.865,247.00-45.5 %0.01,304.83595.2054.4 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 7 (นครราชสีมา)9,330.726,056.3035.1 %5.03,399.811,750.0048.5 %5.0
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 510,777.737,307.0032.2 %5.03,399.101,605.7552.8 %5.0
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 5 นครราชสีมา8,018.251.00100.0 %5.03,530.100.95100.0 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยานครราชสีมา(กลุ่มงานอากาศเกษตรปากช่อง)1,616.32265.0083.6 %5.051.120.9598.1 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยานครราชสีมา(กลุ่มงานอุตุนิยมวิทยาอุทกโชคชัย)1,488.72556.0062.7 %5.030.560.9596.9 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยานครราชสีมา3,040.85492.0083.8 %5.0105.6044.6257.7 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดนครราชสีมา3,489.141.00100.0 %5.01,209.750.9599.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดนครราชสีมา2,648.22383.5085.5 %5.0930.94306.6767.1 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา3,763.482,062.0045.2 %5.01,361.89554.7859.3 %5.0
สำนักงานจังหวัดนครราชสีมา5,868.156,817.00-16.2 %0.01,913.343,193.28-66.9 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดนครราชสีมา5,773.871.00100.0 %5.02,084.480.95100.0 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครราชสีมา4,589.801,141.0075.1 %5.01,247.78296.9676.2 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา9,231.371.00100.0 %5.02,769.060.95100.0 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 5 นครราชสีมา6,242.774,672.0025.2 %5.02,931.601,263.5056.9 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครราชสีมา24,003.09766.0096.8 %5.07,047.66341.0595.2 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครราชสีมา3,547.332,327.0034.4 %5.01,266.80554.6056.2 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา4,735.442,088.0055.9 %5.01,742.20207.5888.1 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา4,634.35602.8787.0 %5.01,362.51649.6152.3 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครราชสีมา5,193.584,412.0015.0 %5.01,010.5967.0593.4 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครราชสีมา43,458.9011,121.0074.4 %5.0957.66502.8447.5 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 3 จังหวัดนครราชสีมา83,908.9920,849.0075.2 %5.0904.48332.4663.2 %5.0
เรือนจำกลางนครราชสีมา 53,718.8144,966.0016.3 %5.01,632.32596.9063.4 %5.0
เรือนจำกลางคลองไผ่ 82,767.081.00100.0 %5.02,073.110.95100.0 %5.0
ทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก 57,472.2084,997.24-47.9 %0.01,688.15803.1552.4 %5.0
ทสญ.นครราชสีมา56,054.7634,643.0138.2 %5.01,775.89725.4059.2 %5.0
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 39,806.9017,160.00-75.0 %0.02,795.031,214.5356.5 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดนครราชสีมา2,438.581.00100.0 %5.0791.400.9599.9 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครราชสีมา6,110.913,398.0044.4 %5.01,630.26753.3553.8 %5.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 5 นครราชสีมา311,509.8411,133.0096.4 %5.016,435.20646.0096.1 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครราชสีมา3,475.451.00100.0 %5.01,133.680.9599.9 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครราชสีมา6,231.038,322.10-33.6 %0.02,350.72367.2484.4 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา3,783.572,016.0346.7 %5.01,342.86327.3375.6 %5.0
สำนักศิลปากรที่ 10 นครราชสีมา6,023.263,586.0040.5 %5.02,485.511,504.2539.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครราชสีมา12,531.451.00100.0 %5.01,437.940.9599.9 %5.0
สถาบันการศึกษาและพัฒนาต่อเนื่องสิรินธร4,252.501,746.8258.9 %5.0865.61145.1183.2 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครราชสีมา19,605.605,080.0074.1 %5.02,289.00119.7594.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมา22,939.538,747.5261.9 %5.01,048.62627.8140.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 147,255.9712,930.0072.6 %5.0997.29620.9637.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 226,184.2910,836.4858.6 %5.0640.22599.616.3 %3.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 311,587.695,687.0150.9 %5.01,988.79380.0080.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 420,070.848,384.0058.2 %5.01,677.10372.3177.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 546,039.258,913.6080.6 %5.01,593.08509.8968.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 643,567.738,451.7280.6 %5.01,298.80451.1665.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 712,288.567,019.4342.9 %5.01,567.66479.5469.4 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 11 จังหวัดนครราชสีมา8,073.321.00100.0 %5.0575.970.9599.8 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา102,881.501.00100.0 %5.02,326.400.95100.0 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคปักธงชัย25,685.761.00100.0 %5.01,195.630.9599.9 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคสุรนารี43,416.611.00100.0 %5.01,423.091,258.1611.6 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณปริสุทโธ33,713.441.00100.0 %5.01,481.660.9599.9 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา151,164.061.00100.0 %5.01,440.580.9599.9 %5.0
วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวนครราชสีมา45,039.721.00100.0 %5.01,020.25307.2969.9 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา41,476.9534,096.0017.8 %5.01,396.76182.4886.9 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพชุมพวง59,744.4811,408.4080.9 %5.01,261.09824.6934.6 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคพิมาย39,837.2235,896.009.9 %4.51,454.50451.5469.0 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ2,604.18646.5075.2 %5.01,899.12335.6882.3 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคบัวใหญ่77,861.781.00100.0 %5.01,355.85784.3042.2 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครราชสีมา58,904.1931,218.0047.0 %5.01,274.111,431.75-12.4 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพปากช่อง85,850.8325,200.0070.6 %5.01,285.38461.4264.1 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา33,201.7230,455.008.3 %4.03,071.205,966.68-94.3 %0.0
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา14,983.859,611.6735.9 %5.05,393.673,598.3633.3 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 9 นครราชสีมา37,150.6022,526.0139.4 %5.01,380.02835.2339.5 %5.0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.01,286.69178.2186.1 %5.0
ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา44,458.2626,177.9641.1 %5.03,780.812,202.8741.7 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา 3,575.731,802.0049.6 %5.01,285.81727.1943.4 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 6 (จ.นครราชสีมา) ปัจจุบัน6,090.583,429.4743.7 %5.02,157.71770.9264.3 %5.0
ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 22,545.711,127.0055.7 %5.01,461.3545.2696.9 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครราชสีมา3,133.951,334.0057.4 %5.01,169.22359.8069.2 %5.0
ตำรวจภูธรภาค 347,044.4517,704.0062.4 %5.015,776.717,092.8955.0 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา12,950.4224,336.00-87.9 %0.05,319.060.95100.0 %5.0
รวม 2,621,444 948,489 63.82 % 248,692 94,213 62.12 %