สรุปผลประเมินจังหวัดสมุทรปราการ เดือนกุมภาพันธ์ 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรปราการ2,929.55648.0077.9 %5.0281.0046.0283.6 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สมุทรปราการ5,048.894,195.0016.9 %5.0737.38156.0478.8 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสมุทรปราการ2,946.531,273.0056.8 %5.0414.1149.5588.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุมทรปราการ 132,992.6030,647.807.1 %3.53,741.91277.4092.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุมทรปราการ 226,798.1822,424.8816.3 %5.03,829.45333.2491.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรปราการ 322,205.5820,894.545.9 %2.53,418.64488.0085.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระประแดง 17,902.212,081.0073.7 %5.0425.5950.7188.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระสมุทรเจดีย์5,096.383,428.0032.7 %5.0410.4363.5884.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสมุทรปราการ 15,218.723,950.0024.3 %5.0433.1367.1184.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสมุทรปราการ 24,145.232,615.0036.9 %5.0319.03121.6061.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางพลี5,420.773,717.2031.4 %5.0338.0576.0077.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางเสาธง5,541.911,627.0070.6 %5.0319.03114.0064.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางบ่อ4,115.031,017.0075.3 %5.0337.2438.0088.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระประแดง 24,042.681.00100.0 %5.0242.9737.7884.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สมุทรปราการ 16,554.507,162.00-9.3 %0.01,136.72534.7953.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สมุทรปราการ 25,027.437,018.00-39.6 %0.0837.63583.5830.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสมุทรปราการ4,627.592,943.0036.4 %5.0927.54484.5047.8 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ2,255.621,520.0032.6 %5.0223.95149.1533.4 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรปราการ2,881.491,611.0044.1 %5.0414.11167.2059.6 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรปราการ5,388.143,824.4029.0 %5.0634.76128.0079.8 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรปราการ1,812.992,838.00-56.5 %0.0365.940.9599.7 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ4,853.693,817.0021.4 %5.01,079.67620.3542.5 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสมุทรปราการ15,645.7615,712.00-0.4 %0.01,307.86424.4967.5 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรปราการ3,220.432,277.0029.3 %5.0585.26125.4078.6 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรปราการ4,695.521,474.0068.6 %5.01,022.620.9599.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสมุทรปราการ2,495.921,069.0057.2 %5.0395.09243.0638.5 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสมุทรปราการ4,015.854,399.00-9.5 %0.0794.43155.6080.4 %5.0
สำนักงานจังหวัดสมุทรปราการไม่ครบ21,332.78ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ361.70ประเมินไม่ได้0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสมุทรปราการ5,788.963,874.0033.1 %5.01,326.88332.8874.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรปราการ8,574.853,115.0063.7 %5.01,003.61172.9082.8 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสมุทรปราการ6,646.3311,637.00-75.1 %0.01,479.0157.7196.1 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรปราการ10,904.752,337.0078.6 %5.0471.16176.9462.4 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรปราการ3,407.272,520.0026.0 %5.0623.29320.0848.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสมุทรปราการ4,391.932,133.0051.4 %5.0493.59189.4061.6 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสมุทรปราการ13,498.875,706.0057.7 %5.01,364.91437.2768.0 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรปราการ5,241.5010,000.00-90.8 %0.01,307.8654.5495.8 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสมุทรปราการ46,068.8913,065.0071.6 %5.0788.14303.0061.6 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านกรุณา27,379.5317,910.0034.6 %5.01,006.99206.1979.5 %5.0
รจก.สมุทรปราการ ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.02,042.380.95100.0 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสมุทรปราการ2,497.501,138.0054.4 %5.0319.03109.0665.8 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรปราการ6,838.065,975.0012.6 %5.01,440.98252.7082.5 %5.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ32,418.6051,000.00-57.3 %0.02,322.74158.2893.2 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุทรปราการ7,237.468,576.00-18.5 %0.01,079.67195.7081.9 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสมุทรปราการ66,377.7442,892.0035.4 %5.05,605.471,183.2778.9 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรปราการ5,297.421,950.0063.2 %5.0851.48397.5953.3 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสมุทรปราการ6,294.614,935.0021.6 %5.0642.30181.5571.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 124,538.4614,192.0042.2 %5.0839.17371.9755.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 23,734.237,535.00-101.8 %0.0863.03403.9653.2 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสมุทรปราการ10,384.687,000.0032.6 %5.0301.3291.7569.6 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ93,435.3782,132.0012.1 %5.01,483.17753.9149.2 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก สมุทรปราการ34,019.5523,180.0031.9 %5.0648.18839.19-29.5 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ88,594.8523,706.0073.2 %5.0451.7391.2079.8 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ38,013.3415,190.0060.0 %5.012,919.881,049.5091.9 %5.0
สถาบันราชประชาสมาสัย273,147.47267,000.002.3 %1.05,339.251,064.1980.1 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ 3,869.825,000.00-29.2 %0.0851.48641.9924.6 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรปราการ3,406.69653.0080.8 %5.0281.00178.1536.6 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรปราการไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
รวม 1,029,888 788,535 23.43 % 73,121 15,753 78.46 %