สรุปผลประเมินจังหวัดบุรีรัมย์ เดือนกุมภาพันธ์ 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์3,476.12822.3076.3 %5.0603.38207.9565.5 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดบุรีรัมย์15,397.919,290.6439.7 %5.080.50332.98-313.6 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่บุรีรัมย์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานคลังจังหวัดบุรีรัมย์2,854.65908.0068.2 %5.0928.6858.7193.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่บุรีรัมย์19,520.575,448.0072.1 %5.02,714.13691.9574.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองบุรีรัมย์ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0310.0554.3782.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคูเมือง3,167.06236.0092.5 %5.0228.950.9599.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากระสัง2,996.24325.0089.2 %5.0237.1839.5083.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานางรอง3,157.54418.0086.8 %5.0404.7224.3594.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองกี่3,554.61327.0090.8 %5.0403.4635.5891.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาละหานทราย3,025.88185.0093.9 %5.0437.8837.2991.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาประโคนชัย3,073.99368.0088.0 %5.0310.3481.3073.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านกรวด3,121.02206.0093.4 %5.0323.0338.1888.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพุทไธสง3,077.31165.0094.6 %5.0312.5739.1387.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลำปลายมาศ3,613.52466.0087.1 %5.0327.0933.1189.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสตึก3,165.79202.0093.6 %5.0350.6849.5885.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปะคำ2,960.67321.0089.2 %5.0353.5217.3695.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาโพธิ์2,935.41187.0093.6 %5.0306.2636.9687.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองหงส์3,238.88215.0093.4 %5.0264.931.0099.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้วยราช3,109.24158.0094.9 %5.0112.761.0099.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชำนิ3,244.30141.0095.7 %5.0177.670.9099.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านใหม่ไชยพจน์2,934.24133.0095.5 %5.0295.570.9099.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโนนดินแดง2,986.56208.0093.0 %5.0376.9035.3290.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเฉลิมพระเกียรติ บุรีรัมย์3,298.36174.0094.7 %5.0308.437.6497.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่บุรีรัมย์3,238.662,310.6128.7 %5.0945.661,024.10-8.3 %0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่บุรีรัมย์ สาขาเมืองบุรีรัมย์2,353.081,540.4034.5 %5.0428.69124.4571.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่บุรีรัมย์ สาขาพุทไธสง2,441.94709.0071.0 %5.0561.98247.0056.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่บุรีรัมย์สาขานางรอง2,591.81776.0070.1 %5.0520.87196.6562.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่บุรีรัมย์ สาขาประโคนชัย1,957.91538.0072.5 %5.0520.18195.7062.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดบุรีรัมย์3,506.672,006.0442.8 %5.01,154.84570.1450.6 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์3,566.81732.0079.5 %5.0812.55439.8045.9 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดบุรีรัมย์2,630.44254.0090.3 %5.0793.52461.4241.9 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดบุรีรัมย์4,590.952,265.8050.6 %5.01,325.982,296.50-73.2 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดบุรีรัมย์2,708.571,555.7142.6 %5.0766.1220.9997.3 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์5,720.334,444.0022.3 %5.02,067.591,198.9542.0 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์4,243.442,264.0046.6 %5.01,440.08105.8892.6 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดบุรีรัมย์6,015.6710,049.00-67.0 %0.01,972.53396.1579.9 %5.0
ท่าอากาศยานบุรีรัมย์921,729.6929,268.7496.8 %5.07,750.96256.5096.7 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดบุรีรัมย์3,061.151,234.6459.7 %5.0869.58437.0049.7 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาบุรีรัมย์1,913.98444.0076.8 %5.0205.09129.9736.6 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาบุรีรัมย์ (สตึก)4,839.73510.0089.5 %5.0106.6589.4016.2 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดบุรีรัมย์3,169.001,788.0043.6 %5.01,078.7889.6191.7 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดบุรีรัมย์2,644.05933.0064.7 %5.0679.44225.3466.8 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดบุรีรัมย์3,008.581,637.0045.6 %5.0983.68157.1884.0 %5.0
สำนักงานจังหวัดบุรีรัมย์4,100.311,600.0061.0 %5.01,478.111,903.35-28.8 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดบุรีรัมย์5,739.752,048.5164.3 %5.02,005.26932.3953.5 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์2,308.561,308.0043.3 %5.0527.31390.4526.0 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์3,103.877,255.35-133.8 %0.01,070.65154.5485.6 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดบุรีรัมย์10,190.24525.3794.8 %5.0907.63420.5853.7 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดบุรีรัมย์4,590.04564.5387.7 %5.01,268.94213.1683.2 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดบุรีรัมย์7,501.073,555.0152.6 %5.01,877.45438.4676.6 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดบุรีรัมย์3,287.023,738.00-13.7 %0.01,021.73494.9551.6 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดบุรีรัมย์2,670.082,682.00-0.4 %0.0755.5031.3595.9 %5.0
สพ.บุรีรัมย์39,972.877,299.0081.7 %5.0730.07327.7955.1 %5.0
รจจ.บุรีรัมย์ 9,448.757,323.4222.5 %5.0590.361,517.97-157.1 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดบุรีรัมย์2,187.16957.0256.2 %5.0603.38294.0251.3 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดบุรีรัมย์2,252.951,089.0051.7 %5.0679.44236.2565.2 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดบุรีรัมย์7,294.236,978.434.3 %2.01,230.88415.7766.2 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดบุรีรัมย์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดบุรีรัมย์2,270.604,873.98-114.7 %0.01,059.76488.8753.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์10,386.236,817.3634.4 %5.02,506.82413.2583.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 160,105.986,053.0089.9 %5.01,113.03340.5069.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 219,468.847,900.0059.4 %5.01,416.19599.7457.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 311,935.077,009.5141.3 %5.01,611.13361.3477.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 417,330.677,597.1956.2 %5.02,653.75779.6070.6 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดบุรีรัมย์1,801.824,265.30-136.7 %0.0206.52347.83-68.4 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคคูเมือง20,511.3820,072.002.1 %1.0977.95566.4642.1 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์15,705.0565,384.00-316.3 %0.0747.28644.2613.8 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์26,032.8523,719.818.9 %4.01,047.00101.5690.3 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคนางรองไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพสตึก68,835.6118,528.0073.1 %5.0934.31400.6657.1 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์16,200.4824,107.00-48.8 %0.02,293.253,480.70-51.8 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดบุรีรัมย์ 2,853.041,898.0033.5 %5.0907.65516.9943.0 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดบุรีรัมย์2,700.71121.7495.5 %5.0641.41395.1138.4 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
รวม 1,464,628 331,434 77.37 % 68,016 27,697 59.28 %