สรุปผลประเมินจังหวัดสุรินทร์ เดือนกุมภาพันธ์ 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0287.88152.0047.2 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดสุรินทร์31,922.1114,742.0053.8 %5.0116.99205.12-75.3 %0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดสุรินทร์8,043.095,273.4034.4 %5.076.640.9598.8 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุรินทร์3,108.153,271.14-5.2 %0.0901.04170.0081.1 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสุรินทร์2,627.73654.0075.1 %5.0727.880.9599.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุรินทร์17,324.183,392.8080.4 %5.02,192.51836.0061.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าตูม3,753.27341.0090.9 %5.0311.3255.6482.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชุมพลบุรี3,485.75218.0093.7 %5.0364.5514.1496.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขารัตนบุรี3,519.18459.0087.0 %5.0331.2585.2274.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลำดวน3,485.75234.0093.3 %5.0172.1215.5691.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสังขะ3,546.01216.0093.9 %5.0310.7437.1688.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสุรินทร์3,728.04828.0077.8 %5.0274.685.7097.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปราสาท3,661.19487.0086.7 %5.0307.8055.8981.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศีขรภูมิ3,592.74186.0094.8 %5.0253.7059.3476.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสำโรงทาบ3,485.75132.0096.2 %5.0246.3811.3295.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสนม3,485.7561.0098.3 %5.0223.0315.6693.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจอมพระ3,492.35202.0094.2 %5.0195.1815.7191.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากาบเชิง3,495.33244.0093.0 %5.0302.0317.8294.1 %5.0
ด่านศุลกากรช่องจอม6,014.705,458.419.2 %4.5903.0286.2490.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุรินทร์3,508.143,634.78-3.6 %0.0918.04826.5010.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุรินทร์ สาขาเมืองสุรินทร์ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0482.10225.1553.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุรินทร์ สาขาท่าตูม2,915.29634.0078.3 %5.0602.94428.4528.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุรินทร์ สาขาปราสาท2,781.07690.0075.2 %5.0546.69312.4142.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสุรินทร์4,053.443,147.7322.3 %5.0792.52776.632.0 %1.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์2,998.25888.8070.4 %5.0784.92389.3850.4 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดสุรินทร์2,734.54397.0085.5 %5.0651.81783.23-20.2 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์8,822.981.00100.0 %5.03,063.370.95100.0 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสุรินทร์2,882.951,994.0030.8 %5.0756.91476.0037.1 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์5,239.062,348.5555.2 %5.01,773.76859.5251.5 %5.0
ส.ป.ก. สุรินทร์4,139.932,020.5951.2 %5.01,355.4076.0094.4 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสุรินทร์4,103.40500.0087.8 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุรินทร์3,344.451,005.9069.9 %5.0880.00181.5779.4 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาสุรินทร์(กลุ่มงานอากาศเกษตร)ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.058.7554.187.8 %3.5
สถานีอุตุนิยมวิทยาสุรินทร์(กลุ่มงานอุตุนิยมวิทยาอุทกท่าตูม)ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.071.8930.4557.6 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดสุรินทร์ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.067.4553.3021.0 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสุรินทร์3,262.24763.0076.6 %5.0857.8168.4092.0 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสุรินทร์2,296.00174.0092.4 %5.0382.87357.396.7 %3.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุรินทร์3,362.601,937.9042.4 %5.0899.02341.6262.0 %5.0
สำนักงานจังหวัดสุรินทร์7,281.6310,959.96-50.5 %0.07,686.462,185.3571.6 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสุรินทร์3,540.161,722.0051.4 %5.0570.4876.0086.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุรินทร์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสุรินทร์10,856.557,452.7831.4 %5.03,694.37109.3897.0 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุรินทร์10,116.521.00100.0 %5.01,577.550.9599.9 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุรินทร์4,784.32692.2285.5 %5.0956.07303.2568.3 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์3,764.161,000.0073.4 %5.0845.21457.2145.9 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุรินทร์4,510.274,121.008.6 %4.01,355.40499.3563.2 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุรินทร์3,655.332,600.0028.9 %5.0624.992.9499.5 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสุรินทร์9,535.451,669.0082.5 %5.0822.96349.4257.5 %5.0
เรือนจำกลางสุรินทร์48,264.6820,857.3156.8 %5.0976.04560.3842.6 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสุรินทร์587.70468.0020.4 %5.0219.49276.87-26.1 %0.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุรินทร์3,210.181,640.1648.9 %5.0880.00441.0349.9 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุรินทร์3,210.18595.0081.5 %5.0291.76157.1546.1 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสุรินทร์4,918.943,511.4428.6 %5.0766.03360.9852.9 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุรินทร์4,316.402,330.3346.0 %5.0988.83709.9528.2 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสุรินทร์5,595.36499.6191.1 %5.01,032.13739.5528.3 %5.0
ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนจังหวัดสุรินทร์9,146.992,113.0076.9 %5.01,373.50341.0575.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์10,267.015,875.1942.8 %5.01,088.62919.9215.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 131,321.008,774.0072.0 %5.01,335.78262.5380.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 217,580.758,547.4051.4 %5.01,250.54223.5582.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 39,851.563,874.0060.7 %5.01,600.90481.3069.9 %5.0
โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์11,048.735.06100.0 %5.0372.35333.7510.4 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสุรินทร์6,035.352,477.1359.0 %5.0379.09334.9911.6 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์97,015.6068,420.0029.5 %5.01,759.96479.3472.8 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์107,527.0531,046.0071.1 %5.0958.91746.0022.2 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์49,141.8515,817.0067.8 %5.0699.12747.32-6.9 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม76,483.591.00100.0 %5.0943.500.9599.9 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพปราสาท60,394.9618,289.0069.7 %5.0821.73217.8473.5 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพศีขรภูมิไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพสังขะ61,828.15ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0889.60ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์12,118.3718,210.76-50.3 %0.02,558.652,707.41-5.8 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุรินทร์ 3,186.661,234.4061.3 %5.0765.91278.9163.6 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุรินทร์2,493.40579.0076.8 %5.0613.8042.3893.1 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสุรินทร์30,775.964,692.5084.8 %5.09,120.415,758.1236.9 %5.0
รวม 830,752 306,612 63.09 % 72,376 29,187 59.67 %