สรุปผลประเมินจังหวัดศรีสะเกษ เดือนกุมภาพันธ์ 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดศรีสะเกษ3,238.48717.0077.9 %5.0525.76116.1477.9 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดศรีสะเกษ25,278.056,534.4074.1 %5.0245.87148.9539.4 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ศรีสะเกษ2,986.022,807.046.0 %3.0800.74240.0170.0 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดศรีสะเกษ2,905.401,663.0042.8 %5.0800.7460.9792.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ศรีสะเกษ11,789.484,177.8864.6 %5.03,158.72654.3179.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากันทรารมย์3,670.89261.0092.9 %5.0246.959.8396.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองศรีสะเกษ3,946.991,596.0059.6 %5.0268.7838.3385.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากันทรลักษ์3,731.33422.0088.7 %5.0397.1924.8093.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาขุขันธ์3,606.66264.0092.7 %5.0323.5549.1984.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาขุนหาญ3,791.07410.0089.2 %5.0356.9038.3589.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาน้ำเกลี้ยง3,408.9099.0097.1 %5.0215.140.8199.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโนนคูณ3,472.381.00100.0 %5.0264.520.8199.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบึงบูรพ์3,394.7491.0097.3 %5.0176.150.8199.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปรางค์กู่3,549.16121.0096.6 %5.0278.2217.4393.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพยุห์3,374.60214.0093.7 %5.0152.460.8199.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาไพรบึง3,428.30146.0095.7 %5.0232.370.8199.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาภูสิงห์3,448.44239.0093.1 %5.0252.8932.7987.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขายางชุมน้อย3,438.83213.0093.8 %5.0178.220.8199.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาราษีไศล3,586.52381.0089.4 %5.0264.0038.7785.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังหิน3,394.74168.0095.1 %5.0189.660.8199.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีรัตนะ3,415.29121.0096.5 %5.0194.600.8199.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้วยทับทัน3,438.83191.0094.4 %5.0188.789.5994.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอุทุมพรพิสัย3,539.49491.0086.1 %5.0256.9149.4380.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ศรีสะเกษ3,347.142,612.0322.0 %5.01,028.93354.3565.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ศรีสะเกษ สาขาเมืองศรีสะเกษ2,439.29870.6864.3 %5.0360.6459.8583.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ศรีสะเกษ สาขากันทรลักษ์2,347.72493.0079.0 %5.0482.69251.7547.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ศรีสะเกษสาขาขุขันธ์2,422.77514.0078.8 %5.0524.96157.7070.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ศรีสะเกษสาขาอุทุมพรพิสัย2,199.37787.0064.2 %5.0339.15114.0066.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดศรีสะเกษ5,423.093,355.4138.1 %5.01,352.201,134.9616.1 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ4,216.43601.0085.7 %5.0440.01430.902.1 %1.0
สำนักงานประมงจังหวัดศรีสะเกษ2,641.74440.7083.3 %5.0724.67201.4072.2 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดศรีสะเกษ8,348.292,861.4065.7 %5.03,177.741,217.1961.7 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดศรีสะเกษ2,368.704,725.84-99.5 %0.0624.29464.5525.6 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ5,009.523,516.7429.8 %5.01,523.37866.1443.1 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดศรีสะเกษ6,944.652,468.5164.5 %5.01,371.22149.1389.1 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดศรีสะเกษ12,973.256,561.8249.4 %5.01,599.41381.4376.2 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดศรีสะเกษ3,114.271,451.0053.4 %5.0914.83591.8935.3 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดศรีสะเกษ1,581.77308.0080.5 %5.065.2741.1337.0 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดศรีสะเกษ3,590.43562.0084.3 %5.01,066.9653.1195.0 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดศรีสะเกษ2,607.47926.4064.5 %5.0705.66298.6557.7 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดศรีสะเกษ4,493.252,667.2840.6 %5.0990.90311.5468.6 %5.0
สำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ4,664.814,245.039.0 %4.51,400.50606.1556.7 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดศรีสะเกษ1,934.852,347.00-21.3 %0.01,143.0526.4697.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดศรีสะเกษ2,959.221,093.0063.1 %5.0952.86163.4082.9 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดศรีสะเกษ25,951.1710,664.1058.9 %5.010,460.86142.4498.6 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดศรีสะเกษ3,800.83970.0074.5 %5.0705.66651.457.7 %3.5
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดศรีสะเกษ5,689.871,964.2065.5 %5.0838.77258.6969.2 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดศรีสะเกษ4,220.175,176.92-22.7 %0.01,238.10450.9663.6 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดศรีสะเกษ7,099.183,146.3655.7 %5.0421.06456.95-8.5 %0.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดศรีสะเกษ3,016.172,659.4011.8 %5.0819.772.7499.7 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดศรีสะเกษ9,704.901,754.6181.9 %5.0876.80274.5568.7 %5.0
รจจ.ศรีสะเกษ 44,028.556,915.6084.3 %5.01,040.57249.5076.0 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดศรีสะเกษ2,395.63545.0077.3 %5.0572.54252.8855.8 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดศรีสะเกษ3,029.491,713.6043.4 %5.0834.42315.8562.1 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดศรีสะเกษ2,532.70699.0072.4 %5.0629.59293.7553.3 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดศรีสะเกษ4,591.433,298.6828.2 %5.01,352.18306.7077.3 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ4,894.512,616.0046.6 %5.01,656.48677.6359.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดศรีสะเกษ2,125.904,522.27-112.7 %0.01,219.09764.0337.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร50,164.917,848.8084.4 %5.02,803.30310.5688.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 116,914.5611,331.6733.0 %5.02,297.2599.0095.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 256,568.349,810.7682.7 %5.01,091.64507.2953.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3102,793.44456.9699.6 %5.02,844.11351.3287.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 429,150.678,441.5171.0 %5.01,478.98561.4562.0 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดศรีสะเกษ2,785.613,010.57-8.1 %0.0218.07380.00-74.3 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ172,425.9779,184.0054.1 %5.01,990.03304.5584.7 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ41,086.4274,400.00-81.1 %0.01,243.271,319.05-6.1 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างศรีสะเกษ26,004.0511,089.0057.4 %5.0933.39273.5570.7 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์98,807.80110.5899.9 %5.01,027.38347.9466.1 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพขุนหาญ46,498.2414,073.0069.7 %5.0888.83392.1055.9 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ75,687.7825,069.9866.9 %5.0855.87118.0186.2 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ18,523.1622,625.00-22.1 %0.02,253.041,894.0615.9 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกษ 2,818.271,798.0036.2 %5.0762.70257.9166.2 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดศรีสะเกษ2,646.61664.0074.9 %5.0705.66344.5351.2 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดศรีสะเกษ30,529.747,752.0074.6 %5.010,134.313,200.1868.4 %5.0
รวม 1,091,949 389,048 64.37 % 84,952 25,171 70.37 %