สรุปผลประเมินจังหวัดอุบลราชธานี เดือนกุมภาพันธ์ 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 264,289.9920,239.0068.5 %5.0435.32235.1646.0 %5.0
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุบลราชธานี2,912.14716.0075.4 %5.0776.5597.9987.4 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดอุบลราชธานี17,202.3525,741.63-49.6 %0.073.81144.40-95.6 %0.0
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดอุบลราชธานี53,699.169,290.2082.7 %5.0210.41239.31-13.7 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุบลราชธานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานคลังจังหวัดอุบลราชธานี3,070.362,085.0032.1 %5.0928.6870.3792.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่อุบลราชธานี29,267.4619,092.0034.8 %5.03,476.82725.8079.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองอุบลราชธานี4,330.081,585.0063.4 %5.0291.1297.8966.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวารินชำราบ3,933.06389.0090.1 %5.0294.6038.1887.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเดชอุดม3,472.73602.0082.7 %5.0422.1437.1791.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโขงเจียม3,168.92130.0095.9 %5.0344.82300.0013.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบุณฑริก3,590.34323.0091.0 %5.0449.4780.9582.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาม่วงสามสิบ3,101.90233.0092.5 %5.0266.6058.0678.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพิบูลมังสาหาร4,268.61211.0095.1 %5.0354.9360.5982.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขมราฐ3,114.79205.0093.4 %5.0373.50102.0772.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขื่องใน3,175.89418.0086.8 %5.0305.4366.8678.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาตระการพืชผล3,579.03479.0086.6 %5.0388.1276.2780.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีเมืองใหม่3,325.85378.0088.6 %5.0415.1573.0282.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาน้ำยืน3,147.37423.0086.6 %5.0498.3366.7986.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากุดข้าวปุ้น3,092.58302.0090.2 %5.0303.9030.7489.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาจะหลวย3,146.27363.0088.5 %5.0415.0011.9397.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาตาลสุม3,125.64308.0090.1 %5.0190.0210.2594.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพธิ์ไทร3,028.69111.0096.3 %5.0360.151.0099.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดอนมดแดง3,167.80248.0092.2 %5.0208.201.0099.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสิรินธร3,035.45449.0085.2 %5.0338.5661.1481.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสำโรง3,046.62147.0095.2 %5.0211.150.9099.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสว่างวีระวงศ์357.62222.0037.9 %5.0148.4036.5075.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเหล่าเสือโก้ก3,064.20156.0094.9 %5.0175.180.9099.5 %5.0
ด่านศุลกากรช่องเม็ก6,674.5521,189.00-217.5 %0.02,225.64269.7787.9 %5.0
ด่านศุลกากรเขมราฐไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุบลราชธานี3,495.983,046.2312.9 %5.01,081.69740.8931.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุบลราชธานีสาขาพิบูลมังสาหาร2,374.14787.0066.9 %5.0477.39286.8039.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุบลราชธานี สาขาเมืองอุบลราชธานี5,001.92971.6680.6 %5.01,651.7546.0397.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุบลราชธานีสาขาวารินชำราบ2,609.251,790.5031.4 %5.0687.02125.3881.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุบลราชธานี สาขาตระการพืชผล2,937.81787.0073.2 %5.0540.34214.2260.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุบลราชธานีสาขาเขมราฐ2,685.951,358.0049.4 %5.0594.48190.0068.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุบลราชธานี สาขาเดชอุดม2,626.52982.5062.6 %5.0603.850.9099.9 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี3,927.991,954.4250.2 %5.0895.73133.0685.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดอุบลราชธานี2,483.091,585.2836.2 %5.01,366.04662.9151.5 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี2,540.421,737.8031.6 %5.0947.69645.5231.9 %5.0
สำนักงานชลประทานที่ 713,336.2812,165.998.8 %4.04,702.142,864.2539.1 %5.0
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 43,837.401,899.5050.5 %5.01,536.49572.2462.8 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี3,353.59974.0071.0 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุบลราชธานี5,376.872,338.0056.5 %5.01,518.171,045.0031.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 44,069.032,955.4827.4 %5.01,842.011,288.2430.1 %5.0
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 อุบลราชธานี23,353.2019,821.8615.1 %5.02,404.83809.0066.4 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดอุบลราชธานี2,070.681,478.1228.6 %5.0560.99303.1146.0 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี6,414.223,877.1639.6 %5.02,188.81940.6557.0 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุบลราชธานี5,705.192,578.2454.8 %5.01,172.46746.7036.3 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดอุบลราชธานี9,950.0322,617.41-127.3 %0.02,487.99337.7486.4 %5.0
ท่าอากาศยานอุบลราชธานี252,309.20149,410.9540.8 %5.01,459.8941.9497.1 %5.0
สำนักงานทางหลวงที่ 9 9,474.3614,736.99-55.5 %0.03,324.606,398.50-92.5 %0.0
สำนักทางหลวงชนบทที่ 7 (อุบลราชธานี)5,748.167,008.73-21.9 %0.01,719.812,247.70-30.7 %0.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุบลราชธานี3,735.931,165.0068.8 %5.01,118.84175.7584.3 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 12(จ.อุบลราชธานี)3,893.205,097.87-30.9 %0.01,440.932,595.05-80.1 %0.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี)13,280.238,930.4132.8 %5.05,106.30536.6689.5 %5.0
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 116,603.564,870.2126.2 %5.02,650.97163.1793.8 %5.0
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง19,275.369,777.7249.3 %5.0402.07107.4073.3 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดอุบลราชธานี1,527.96425.0072.2 %5.087.1934.7660.1 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานี4,274.511,107.0074.1 %5.01,404.0934.7497.5 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดอุบลราชธานี3,075.51681.6077.8 %5.0876.71553.3436.9 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุบลราชธานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานจังหวัดอุบลราชธานี4,714.6936,228.18-668.4 %0.01,708.33950.0044.4 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี5,274.074,486.4714.9 %5.01,413.11563.5960.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี3,573.391,745.3251.2 %5.01,080.80572.7647.0 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดอุบลราชธานี6,401.999,360.54-46.2 %0.01,784.40207.6888.4 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุบลราชธานีไม่ครบ903.46ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุบลราชธานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานี5,246.483,925.8325.2 %5.01,461.12377.8874.1 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอุบลราชธานี6,609.165,401.9218.3 %5.01,993.57759.6361.9 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุบลราชธานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ศูนย์ฝึกฯ เขต 5 จ.อุบลราชธานี23,296.0914,166.2039.2 %5.0905.36298.1967.1 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอุบลราชธานี65,003.2017,309.0073.4 %5.0668.41248.7862.8 %5.0
เรือนจำกลางอุบลราชธานี 111,967.8876,717.2631.5 %5.02,255.06506.7077.5 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดอุบลราชธานี2,327.121,231.0747.1 %5.0725.42169.2176.7 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดอุบลราชธานีไม่ครบ2,525.52ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ932.96ประเมินไม่ได้0.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี20,467.5015,170.0025.9 %5.01,442.70836.7942.0 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอุบลราชธานี2,760.451,040.0062.3 %5.0909.6626.1797.1 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดอุบลราชธานี6,270.485,887.446.1 %3.01,556.20647.7458.4 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุบลราชธานี8,941.693,703.0058.6 %5.03,172.56585.0081.6 %5.0
สำนักศิลปากรที่ 9 อุบลราชธานี2,989.783,789.75-26.8 %0.01,230.69688.2544.1 %5.0
สำนักงาน กศน.จังหวัดอุบลราชธานี9,293.7812,024.16-29.4 %0.03,362.72311.5390.7 %5.0
สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ9,339.834,605.5950.7 %5.03,362.7257.6798.3 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาอุบลราชธานี17,585.525,916.0066.4 %5.0760.46110.7385.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 168,171.0713,050.0080.9 %5.01,316.83303.1477.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธาน� เข� 232,405.1512,541.8361.3 %5.01,370.32263.8880.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 365,127.161,380.3697.9 %5.03,187.24612.5880.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 426,416.037,627.3071.1 %5.03,073.85416.1086.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 526,877.4710,003.0062.8 %5.01,311.31419.8268.0 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม96,313.9928,855.0070.0 %5.01,177.74707.8839.9 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี50,116.1497,352.00-94.3 %0.01,262.11376.5870.2 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุบลราชธานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี27,745.1126,387.994.9 %2.01,084.31375.2565.4 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพเขมราฐไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล56,646.3521,054.7962.8 %5.01,020.43361.7064.6 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ35,176.3419,443.0044.7 %5.01,080.47337.3068.8 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี20,169.0225,433.17-26.1 %0.03,003.661,790.4540.4 %5.0
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี9,338.256,102.3534.7 %5.03,911.951,397.0164.3 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ อุบลราชธานี16,772.5525,728.00-53.4 %0.01,129.78370.5067.2 %5.0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10 (จังหวัดอุบลราชธานี)2,578.751,890.0026.7 %5.0605.971.0099.8 %5.0
ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี30,640.6528,055.008.4 %4.02,940.561,653.3043.8 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี 4,417.591,317.0070.2 %5.01,213.92563.3553.6 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 7 (จ.อุบลราชธานี) 4,781.237,246.00-51.6 %0.01,556.2095.5593.9 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุบลราชธานี3,055.39728.7076.2 %5.0890.64345.8561.2 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดอุบลราชธานี29,949.759,389.0768.7 %5.06,640.864,628.1030.3 %5.0
รวม 1,594,498 961,245 39.71 % 129,305 50,774 60.73 %