สรุปผลประเมินจังหวัดยโสธร เดือนกุมภาพันธ์ 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดยโสธร3,916.94523.0086.6 %5.0509.58147.4271.1 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดยโสธร14,332.1712,510.7012.7 %5.0189.34111.8840.9 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ยโสธร3,134.682,266.0027.7 %5.0623.68175.4871.9 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดยโสธร2,598.32716.0072.4 %5.0585.640.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ยโสธร14,218.067,088.0050.1 %5.01,783.63396.1577.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองยโสธร4,014.441,008.0074.9 %5.0365.8534.9590.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคำเขื่อนแก้ว4,018.30132.0096.7 %5.0218.2541.6480.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเลิงนกทา4,122.36186.0095.5 %5.0303.390.9099.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขามหาชนะชัย4,836.80225.0095.3 %5.0286.0442.0085.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากุดชุม3,557.62401.0088.7 %5.0243.2722.5190.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาป่าติ้ว4,488.99190.0095.8 %5.0218.5941.3381.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาค้อวัง4,549.45125.0097.3 %5.0284.7310.2396.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ยโสธร2,902.583,310.41-14.1 %0.0680.70223.2567.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ยโสธร สาขาเมืองยโสธร2,048.971.00100.0 %5.0233.5451.3078.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ยโสธรสาขาไทยเจริญ2,229.27643.0071.2 %5.0460.98157.7065.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ยโสธรสาขามหาชนะชัย2,391.38639.0073.3 %5.0399.73159.6060.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดยโสธร3,710.00990.0073.3 %5.01,080.04421.4261.0 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดยโสธร2,672.05585.0078.1 %5.0578.19131.0777.3 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดยโสธร3,982.27578.0085.5 %5.0642.67239.1962.8 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดยโสธร3,218.021,303.0059.5 %5.0813.82651.7019.9 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดยโสธร1,899.912,477.16-30.4 %0.0465.82511.41-9.8 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดยโสธร4,468.761,298.0571.0 %5.01,346.26544.2459.6 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดยโสธร3,882.472,758.5928.9 %5.0870.86238.0172.7 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดยโสธร5,749.898,742.57-52.0 %0.01,460.38275.2881.2 %5.0
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดยโสธร4,704.391,038.3077.9 %5.0737.77278.5962.2 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดยโสธร3,363.69648.2880.7 %5.0737.76119.1883.8 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดยโสธร4,257.24474.0088.9 %5.0493.57462.346.3 %3.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดยโสธร3,066.961,545.0049.6 %5.0644.2471.8188.9 %5.0
สำนักงานจังหวัดยโสธรไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.01,308.23888.8932.1 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดยโสธร2,191.00659.0069.9 %5.01,118.07289.0674.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยโสธร2,841.782,497.0012.1 %5.0761.77311.0459.2 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดยโสธร4,478.835,773.00-28.9 %0.01,058.48103.8190.2 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดยโสธร3,823.33966.0074.7 %5.0661.70206.6768.8 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดยโสธร3,231.281,604.0050.4 %5.0870.86240.7272.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดยโสธร4,177.092,509.0039.9 %5.0653.23520.4620.3 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร4,445.041,307.8870.6 %5.0927.93439.0052.7 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดยโสธร2,518.661,768.0029.8 %5.0509.5835.0893.1 %5.0
สถานพินิจฯจังหวัดยโสธร9,387.541,136.0087.9 %5.0642.67186.0071.1 %5.0
รจ.จ.ยโสธร30,613.8516,470.3046.2 %5.0739.23339.6354.1 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดยโสธร2,478.69638.0074.3 %5.0414.5043.0989.6 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดยโสธร3,195.57830.7074.0 %5.0623.67463.3525.7 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดยโสธร2,306.34484.0079.0 %5.0471.54182.2261.4 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดยโสธร3,619.934,775.26-31.9 %0.0813.82121.8185.0 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยโสธร3,480.73626.0082.0 %5.0946.9336.4296.2 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจ.ยโสธร11,174.073,106.0372.2 %5.03,837.32248.8693.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 128,515.447,531.6773.6 %5.01,624.93523.5667.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 28,997.6893.3399.0 %5.01,303.36510.3160.8 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดยโสธร6,029.603,009.4150.1 %5.0335.03419.51-25.2 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคยโสธร84,536.0533,473.4660.4 %5.01,712.87673.1460.7 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธรไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคเลิงนกทา54,695.2815,720.0071.3 %5.0780.68533.2631.7 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร7,050.6711,920.00-69.1 %0.01,611.811,142.5829.1 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยโสธร 2,715.241,024.0062.3 %5.0642.67555.9613.5 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดยโสธร2,505.08376.0085.0 %5.0433.50260.1040.0 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดยโสธร32,377.8811,820.0063.5 %5.02,260.355,912.68-161.6 %0.0
รวม 443,723 182,520 58.87 % 44,323 20,749 53.19 %