สรุปผลประเมินจังหวัดชัยภูมิ เดือนกุมภาพันธ์ 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชัยภูมิ3,668.98491.0086.6 %5.0592.8574.5287.4 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชัยภูมิ7,666.375,906.9223.0 %5.053.48104.49-95.4 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชัยภูมิ2,751.764,177.92-51.8 %0.0821.04145.9682.2 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดชัยภูมิ3,143.361,404.0055.3 %5.0804.2835.5195.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชัยภูมิ11,477.655,372.1653.2 %5.02,475.43490.2080.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองชัยภูมิ3,858.861,227.5068.2 %5.0375.1372.9080.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจัตุรัส3,313.08282.0091.5 %5.0346.9339.6688.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบำเหน็จณรงค์3,347.7591.0097.3 %5.0319.6894.9170.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเทพสถิต3,151.34121.0096.2 %5.0444.2037.4591.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาภูเขียว3,758.21297.0092.1 %5.0441.3957.1287.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแก้งคร้อ3,594.15267.0092.6 %5.0288.5290.1068.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านเขว้า3,212.97346.0089.2 %5.0223.0041.5681.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านแท่น3,680.69216.0094.1 %5.0381.2936.5490.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกษตรสมบูรณ์3,549.69254.0092.8 %5.0461.9469.2985.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองบัวระเหว3,624.34411.0088.7 %5.0334.7638.0788.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคอนสาร3,559.73158.0095.6 %5.0507.4337.9692.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคอนสวรรค์3,556.29172.0095.2 %5.0260.6148.4581.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองบัวแดง3,580.02315.0091.2 %5.0392.000.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยภูมิ3,910.073,725.854.7 %2.0878.09757.9713.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยภูมิสาขาเมืองชัยภูมิ2,448.831.00100.0 %5.0569.372.8599.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยภูมิสาขาจัตุรัส2,523.45671.0073.4 %5.0471.74279.3040.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยภูมิสาขาภูเขียว2,674.41944.1064.7 %5.0695.70228.0067.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดชัยภูมิ3,795.7628,509.56-651.1 %0.01,163.3372.6093.8 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ2,904.97819.0071.8 %5.0859.072.6599.7 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดชัยภูมิ2,524.61921.0063.5 %5.0535.80384.7528.2 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ7,767.123,221.0058.5 %5.02,950.831,235.0058.1 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดชัยภูมิ2,133.472,598.64-21.8 %0.0625.16570.548.7 %4.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ4,836.883,928.0618.8 %5.01,355.32536.1860.4 %5.0
ส.ป.ก.ชัยภูมิ3,222.743,196.680.8 %0.5992.1864.1093.5 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดชัยภูมิ6,735.587,227.00-7.3 %0.01,620.2299.7693.8 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชัยภูมิ5,501.031,742.9668.3 %5.0973.17119.2387.7 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดชัยภูมิ1,531.64311.0079.7 %5.075.8352.6830.5 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดชัยภูมิ3,043.511,051.0065.5 %5.01,068.240.9599.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดชัยภูมิ2,835.57490.0082.7 %5.0783.19214.0072.7 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดชัยภูมิ10,752.872,598.0075.8 %5.0660.35237.5064.0 %5.0
สำนักงานจังหวัดชัยภูมิ9,016.4820,898.00-131.8 %0.01,981.021,435.7827.5 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดชัยภูมิ4,717.093,279.0030.5 %5.01,543.83280.4681.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชัยภูมิ3,427.01776.0077.4 %5.01,030.22263.1974.5 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดชัยภูมิ3,920.369,749.16-148.7 %0.01,258.4153.4695.8 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชัยภูมิ2,896.111,221.8657.8 %5.0897.11406.9254.6 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชัยภูมิ3,485.091,188.1265.9 %5.01,106.28251.1677.3 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดชัยภูมิ4,822.191,078.0077.6 %5.01,524.6337.3297.6 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชัยภูมิ3,983.942,243.5943.7 %5.01,068.22507.0252.5 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชัยภูมิ3,048.392,313.8724.1 %5.0735.8970.1990.5 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดชัยภูมิ3,994.262,579.0035.4 %5.0916.12402.5156.1 %5.0
เรือนจำจังหวัดชัยภูมิ51,404.0728,456.2244.6 %5.01,220.83951.9022.0 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดชัยภูมิ2,121.56523.0075.3 %5.0630.88121.2380.8 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดชัยภูมิ3,254.681,588.0551.2 %5.01,011.20303.6170.0 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชัยภูมิ3,014.62577.8080.8 %5.0744.98155.6679.1 %5.0
สปส.จ.ชัยภูมิ6,139.794,000.9534.8 %5.01,562.66282.2681.9 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชัยภูมิ3,039.343,092.00-1.7 %0.0725.961.0099.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดชัยภูมิไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 118,006.7711,245.0037.6 %5.01,857.16527.9471.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 27,588.685,571.7526.6 %5.01,764.30592.4266.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 330,466.735,483.2782.0 %5.01,564.59600.0861.6 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดชัยภูมิ2,371.672,780.54-17.2 %0.0245.72320.59-30.5 %0.0
โสตศึกษาจังหวัดชัยภูมิไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ269.80ประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ75,625.4158,105.0023.2 %5.01,715.64391.9477.2 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยภูมิ40,859.8614,313.0165.0 %5.01,034.92750.0027.5 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิไม่ครบ14,471.96ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ745.50ประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ81,042.701,758.7897.8 %5.0945.30608.9535.6 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพบำเหน็จณรงค์32,597.297,677.8476.4 %5.0880.14770.2312.5 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยภูมิ 3,003.841,402.0053.3 %5.0859.07286.6866.6 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชัยภูมิ2,702.60500.0081.5 %5.0451.1820.4895.5 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดชัยภูมิ41,753.89ไม่ครบประเมินไม่ได้0.05,256.50ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
รวม 550,188 275,867 49.86 % 55,078 16,767 69.56 %