สรุปผลประเมินจังหวัดอำนาจเจริญ เดือนกุมภาพันธ์ 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญ2,478.1158.0097.7 %5.0399.8193.0776.7 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดอำนาจเจริญ17,283.4213,067.1124.4 %5.072.2054.9323.9 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อำนาจเจริญ2,632.25797.0069.7 %5.0532.9192.9482.6 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดอำนาจเจริญ2,751.73907.0067.0 %5.0628.0034.4294.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่อำนาจเจริญ13,062.326,542.5649.9 %5.01,940.11457.2476.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองอำนาจเจริญ4,687.841.00100.0 %5.0212.8096.6654.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหัวตะพาน3,635.87194.0094.7 %5.0258.8966.1774.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเสนางคนิคม3,689.25188.0094.9 %5.0375.1653.5285.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปทุมราชวงศา3,576.62359.0090.0 %5.0231.1053.9576.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลืออำนาจ3,596.47233.0093.5 %5.0215.9951.2176.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อำนาจเจริญ5,547.981,422.7274.4 %5.0970.29611.4537.0 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอำนาจเจริญ2,882.55892.0069.1 %5.0685.05203.0870.4 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ2,694.32610.0077.4 %5.0551.94216.8660.7 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดอำนาจเจริญ3,072.98960.0068.8 %5.0589.97177.4269.9 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอำนาจเจริญ4,200.231,692.0059.7 %5.01,217.50713.1841.4 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดอำนาจเจริญ6,670.572,331.5065.0 %5.01,512.83458.8569.7 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ3,348.01523.0084.4 %5.0761.11586.5222.9 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอำนาจเจริญ4,000.861,656.6858.6 %5.0913.24172.1081.2 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดอำนาจเจริญ11,073.924,238.3961.7 %5.0989.31216.0778.2 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอำนาจเจริญ2,997.841,235.0058.8 %5.0647.02131.2079.7 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดอำนาจเจริญ3,062.04532.0082.6 %5.0666.0380.9087.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดอำนาจเจริญ2,581.71344.0086.7 %5.0513.91176.5865.6 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอำนาจเจริญ2,932.661,207.0058.8 %5.0704.07105.9684.9 %5.0
สำนักงานจังหวัดอำนาจเจริญ4,549.4878.5498.3 %5.01,369.63855.2837.6 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดอำนาจเจริญ6,528.56480.8692.6 %5.01,084.39330.2269.5 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอำนาจเจริญ3,080.60242.0092.1 %5.0685.05158.3376.9 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดอำนาจเจริญ15,012.133,053.0079.7 %5.01,845.03160.2591.3 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอำนาจเจริญ3,077.06697.0077.3 %5.0513.91473.327.9 %3.5
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอำนาจเจริญ3,252.531,176.0063.8 %5.0799.15478.4440.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอำนาจเจริญ3,017.901,430.0052.6 %5.0641.96155.5875.8 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอำนาจเจริญ3,312.81926.0072.0 %5.0818.16281.1765.6 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอำนาจเจริญ3,586.171,788.5750.1 %5.0723.0864.1191.1 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอำนาจเจริญ9,670.51997.0089.7 %5.0684.32126.8781.5 %5.0
รจจ.อำนาจเจริญ 31,211.0224,956.0020.0 %5.0688.54781.72-13.5 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดอำนาจเจริญ2,555.35294.0088.5 %5.0380.7951.6386.4 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดอำนาจเจริญ2,635.44258.2990.2 %5.0551.94245.3855.5 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอำนาจเจริญ2,454.92395.0083.9 %5.0456.86115.5974.7 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดอำนาจเจริญ5,117.673,183.2237.8 %5.0946.22308.2867.4 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอำนาจเจริญ2,694.32465.0082.7 %5.0513.9175.7285.3 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดอำนาจเจริญ3,002.642,021.0032.7 %5.0742.10256.4265.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ67,483.288,432.0087.5 %5.01,447.08609.2457.9 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอำนาจเจริญ7,444.622,493.0066.5 %5.0305.57110.7563.8 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคอำนาจเจริญ116,783.1238,079.0067.4 %5.0759.972.8599.6 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคหัวตะพาน41,648.4211,120.0073.3 %5.0589.94180.5669.4 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ10,839.739,300.1214.2 %5.01,477.962,123.19-43.7 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอำนาจเจริญ 2,722.26920.0066.2 %5.0570.95320.5443.9 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอำนาจเจริญ2,534.23403.0084.1 %5.0399.84244.3838.9 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดอำนาจเจริญ15,554.626,349.8059.2 %5.04,521.172,105.3853.4 %5.0
รวม 482,229 159,529 66.92 % 39,107 15,520 60.32 %