สรุปผลประเมินจังหวัดหนองบัวลำภู เดือนกุมภาพันธ์ 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองบัวลำภู2,084.891.00100.0 %5.0385.7681.7078.8 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดหนองบัวลำภู11,801.5512,058.00-2.2 %0.0187.53118.7536.7 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่หนองบัวลำภู1,640.691,026.0037.5 %5.0271.66155.8042.6 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดหนองบัวลำภู2,463.392,041.0017.1 %5.0594.9341.8093.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่หนองบัวลำภ�10,826.527,488.0030.8 %5.01,900.70349.5381.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองหนองบัวลำภู3,249.271.00100.0 %5.0255.630.9599.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีบุญเรือ�3,099.21199.0093.6 %5.0277.1677.9971.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโนนสัง2,896.36187.0093.5 %5.0280.4868.6375.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานากลาง3,097.63182.0094.1 %5.0268.4978.7170.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาวั�2,834.3788.0096.9 %5.0237.2420.7491.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสุวรรณคูหา2,927.29149.0094.9 %5.0344.60123.1864.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่หนองบัวลำภู3,247.643,614.37-11.3 %0.0956.24697.6627.0 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดหนองบัวลำภู3,006.292,113.0029.7 %5.0861.16384.7855.3 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู2,352.11814.0065.4 %5.0556.9076.0086.4 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดหนองบัวลำภู2,599.47527.6179.7 %5.0537.89280.2547.9 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู3,288.501,167.0064.5 %5.0994.27591.4940.5 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู2,857.871,627.0043.1 %5.0772.59370.7752.0 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู3,700.821,754.0052.6 %5.01,184.43323.0072.7 %5.0
สปก. หนองบัวลำภู3,337.482,027.0039.3 %5.01,013.29142.5085.9 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดหนองบัวลำภู9,532.575,194.7845.5 %5.02,154.25384.1382.2 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองบัวลำภู2,831.70985.0065.2 %5.0785.09402.7248.7 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาหนองบัวลำภู1,396.73326.0076.7 %5.047.5423.7550.0 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดหนองบัวลำภู3,042.65463.0084.8 %5.0709.0345.6093.6 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดหนองบัวลำภู2,190.48317.0085.5 %5.0480.84296.1238.4 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดหนองบัวลำภู2,689.082,923.00-8.7 %0.0709.03384.7545.7 %5.0
สำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู3,982.8248,772.15-1,124.6 %0.01,279.51635.7450.3 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดหนองบัวลำภู3,478.432,852.0018.0 %5.01,089.35535.4350.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองบัวลำภู3,267.831,163.0064.4 %5.0747.06162.1878.3 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู4,599.034,281.986.9 %3.01,204.6256.9095.3 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหนองบัวลำภู8,556.84588.0093.1 %5.0547.73342.0037.6 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู2,704.371,017.0062.4 %5.0709.03217.2769.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู3,270.161,638.0049.9 %5.0899.19247.3372.5 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองบัวลำภู3,574.89870.0075.7 %5.0671.00248.4563.0 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดหนองบัวลำภู2,657.111,415.0046.7 %5.0480.8436.0292.5 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดหนองบัวลำภู24,803.591,170.0095.3 %5.0603.97201.9966.6 %5.0
เรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภ�41,465.5928,622.0431.0 %5.0808.80638.9321.0 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู2,085.88571.0072.6 %5.0385.7655.1385.7 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดหนองบัวลำภู2,745.76835.0069.6 %5.0690.01183.2973.4 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู2,360.62524.0077.8 %5.0518.87101.9980.3 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดหนองบัวลำภู3,535.391,631.0053.9 %5.0861.16237.8772.4 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภูไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดหนองบัวลำภู2,713.663,043.05-12.1 %0.0709.03259.1063.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1 23,269.587,452.0068.0 %5.01,034.39358.8065.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 222,076.115,805.0373.7 %5.01,086.69428.4260.6 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดหนองบัวลำภู12,022.513,027.2074.8 %5.0223.57237.50-6.2 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคหนองบัวลำภู40,812.2427,759.0032.0 %5.0998.43380.0061.9 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพศรีบุญเรือง65,423.0112,330.0081.2 %5.0639.67142.5077.7 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู6,176.7013,129.20-112.6 %0.01,378.37171.0087.6 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู 2,439.27312.2487.2 %5.0594.93250.5757.9 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดหนองบัวลำภู2,108.29258.0087.8 %5.0423.7945.1389.4 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดหนองบัวลำภู11,274.415,007.0055.6 %5.03,925.753,920.470.1 %0.5
รวม 394,399 221,346 43.88 % 39,278 15,615 60.24 %