สรุปผลประเมินจังหวัดขอนแก่น เดือนกุมภาพันธ์ 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ2,764.952,052.2425.8 %5.02,089.560.95100.0 %5.0
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 16,379.625,736.2810.1 %5.01,280.05162.4687.3 %5.0
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดขอนแก่น3,380.92696.0079.4 %5.0576.46114.6180.1 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดขอนแก่น20,080.3921,610.19-7.6 %0.0130.3771.6145.1 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อำเภอชุมแพ 5,915.674,432.1025.1 %5.049.0586.23-75.8 %0.0
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยขอนแก่น 109,326.8534,132.0068.8 %5.02,096.63477.4277.2 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ขอนแก่น4,650.7613,787.00-196.4 %0.01,641.36203.3687.6 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดขอนแก่น2,817.101,445.0048.7 %5.0361.3033.0390.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ขอนแก่น18,316.6414,381.0021.5 %5.05,180.511,088.1679.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองขอนแก่น 14,670.89590.0087.4 %5.0429.81101.8876.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองขอนแก่น 24,534.771,178.0074.0 %5.0314.47108.0265.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านฝาง4,108.33192.0095.3 %5.0168.2610.1694.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระยืน4,351.49118.0097.3 %5.0167.600.9099.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองเรือ4,180.80122.0097.1 %5.0295.9863.7578.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชุมแพ4,149.20746.0082.0 %5.0490.4576.5884.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสีชมพู4,066.05168.0095.9 %5.0421.2510.1697.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาน้ำพอง4,369.09593.0086.4 %5.0340.3937.0789.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอุบลรัตน์4,082.07280.0093.1 %5.0273.9237.0786.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากระนวน3,810.63315.0091.7 %5.0300.8476.0074.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านไผ่4,378.87780.0082.2 %5.0371.8472.0880.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพล4,380.78549.0087.5 %5.0460.3233.2692.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแวงน้อย4,078.42245.0094.0 %5.0350.4610.5997.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองสองห้อง4,121.43343.0091.7 %5.0411.2910.0997.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาภูเวียง4,097.81234.0094.3 %5.0330.6931.0590.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขามัญจาคีรี3,792.69345.0090.9 %5.0333.7586.3174.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชนบท3,703.53190.0094.9 %5.0259.5611.7795.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขาสวนกวาง3,726.47217.0094.2 %5.0255.4210.2496.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาภูผาม่าน3,756.71186.0095.0 %5.0402.569.1397.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านแฮด3,769.08178.0095.3 %5.0180.0648.4573.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ขอนแก่น3,264.542,306.0229.4 %5.01,070.88703.7234.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ขอนแก่น สาขาน้ำพอง2,182.74438.2579.9 %5.0466.11159.5065.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ขอนแก่น สาขาบ้านไผ่2,173.69711.0067.3 %5.0467.61123.6573.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ขอนแก่น สาขาชุมแพ2,220.16447.0079.9 %5.0490.37107.1678.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ขอนแก่น สาขาพล2,220.95699.0068.5 %5.0569.00185.8567.3 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดขอนแก่น2,846.051,727.0039.3 %5.0709.57377.8246.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดขอนแก่น4,076.452,183.0046.4 %5.01,451.20757.0947.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 63,421.211.00100.0 %5.01,046.380.9599.9 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น3,792.72881.0076.8 %5.01,189.121,409.41-18.5 %0.0
สำนักงานชลประทานที่ 636,322.7037,039.01-2.0 %0.015,155.095,194.2565.7 %5.0
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 52,852.071.00100.0 %5.01,476.00223.2384.9 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดขอนแก่นไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น9,123.011,927.0078.9 %5.03,504.932,927.1316.5 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์เขต 44,237.951,957.0453.8 %5.02,428.931,409.8042.0 %5.0
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 518,808.5813,638.0027.5 %5.02,861.021,683.7341.1 %5.0
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 ขอนแก่น23,356.637,045.0069.8 %5.0972.54284.8170.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 4 จ.ขอนแก่น 4,170.483,918.756.0 %3.02,755.12565.5879.5 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น1,738.563,128.92-80.0 %0.0524.27502.524.1 %2.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น6,093.115,337.7312.4 %5.02,344.95617.6473.7 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดขอนแก่น (ส.ป.ก.ขอนแก่น)4,214.733,275.1322.3 %5.01,318.09387.2570.6 %5.0
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 42,872.03886.0069.2 %5.01,242.611,455.51-17.1 %0.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดขอนแก่นไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ท่าอากาศยานขอนแก่นไม่ครบ131,897.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ612.60ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)10,173.027,152.0029.7 %5.03,657.053,497.404.4 %2.0
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 6 (ขอนแก่น)14,517.316,520.2155.1 %5.02,482.04171.0093.1 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 10 (จ.ขอนแก่น)3,850.936,387.00-65.9 %0.01,590.63739.6253.5 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดขอนแก่น10,032.321,009.0089.9 %5.01,051.860.9599.9 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 8 (ขอนแก่น)11,299.321.00100.0 %5.04,644.870.95100.0 %5.0
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 413,330.491.00100.0 %5.04,087.820.95100.0 %5.0
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 4 ขอนแก่น7,477.597,265.902.8 %1.03,192.033,671.23-15.0 %0.0
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน.19,364.7611,175.1242.3 %5.0323.08152.0053.0 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาขอนแก่น(กลุ่มงานอากาศเกษตร)1,449.27487.0066.4 %5.071.0042.4740.2 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดขอนแก่น2,967.271,153.0061.1 %5.0975.8048.9595.0 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดขอนแก่น2,605.76718.0072.4 %5.0785.64211.1673.1 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น3,800.123,698.012.7 %1.01,184.97369.7568.8 %5.0
สำนักงานจังหวัดขอนแก่น6,443.4035,539.81-451.6 %0.01,793.491,946.30-8.5 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดขอนแก่น5,238.871.00100.0 %5.01,850.530.9599.9 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่น11,192.6914,347.00-28.2 %0.02,649.2679.3297.0 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 6 ขอนแก่น5,140.141.00100.0 %5.01,850.530.9599.9 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดขอนแก่น2,685.621.00100.0 %5.0804.650.9599.9 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดขอนแก่น3,213.241.00100.0 %5.01,051.860.9599.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดขอนแก่น3,969.99403.5489.8 %5.01,280.05158.9887.6 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดขอนแก่น5,114.651,429.6372.0 %5.01,567.24557.0264.5 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดขอนแก่น3,478.813,104.0010.8 %5.012,245.6692.8599.2 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 4 จังหวัดขอนแก่น14,207.679,574.0032.6 %5.0777.27282.5763.6 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดขอนแก่น15,930.128,904.0044.1 %5.0558.65266.0052.4 %5.0
รจก.ขอนแก่น ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ทสบ.ขอนแก่น 39,812.0317,879.9455.1 %5.01,022.0971.0693.0 %5.0
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 413,100.769,480.0027.6 %5.03,222.021,435.9855.4 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดขอนแก่น2,482.21784.0068.4 %5.0690.5654.0792.2 %5.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 6 ขอนแก่น31,617.2612,506.0060.4 %5.01,476.14231.3284.3 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดขอนแก่น3,023.071,439.0052.4 %5.0918.75294.9167.9 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดขอนแก่น 7,088.751.00100.0 %5.01,507.860.9599.9 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น3,553.451,662.0053.2 %5.01,013.83136.3786.5 %5.0
สำนักศิลปากรที่ 8 ขอนแก่น4,004.542,468.0038.4 %5.01,741.84200.4488.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดขอนแก่น3,656.023,671.19-0.4 %0.01,184.97705.4740.5 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาขอนแก่น34,440.722,567.9692.5 %5.0104,750.41362.8299.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 (จังหวัดขอนแก่น)29,711.217,216.0075.7 %5.03,358.961,475.3056.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 138,021.5210,181.9973.2 %5.01,011.32570.0043.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 232,493.778,324.0274.4 %5.0719.60694.693.5 %1.5
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 316,223.716,944.6757.2 %5.01,358.06482.6064.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 429,861.137,303.6875.5 %5.01,685.06845.4249.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 580,224.269,898.0987.7 %5.01,629.301,111.0731.8 %5.0
โสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น5,767.0812,044.00-108.8 %0.0409.14562.50-37.5 %0.0
ศรีสังวาลย์ขอนแก่น36,875.321.00100.0 %5.0365.42415.09-13.6 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น80,099.031.00100.0 %5.01,946.24408.4379.0 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคน้ำพองไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่นไม่ครบ31,701.91ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่น21,904.9026,447.23-20.7 %0.01,091.552,874.70-163.4 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคนครขอนแก่นไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพกระนวน53,481.7817,198.0067.8 %5.01,015.390.9599.9 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคชุมแพไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น101,848.8534,688.0065.9 %5.01,175.833,390.07-188.3 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่44,639.7115,696.0064.8 %5.0942.20603.4835.9 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพพลไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น7,763.5620,700.00-166.6 %0.02,570.601,237.4351.9 %5.0
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น19,314.567,856.6859.3 %5.03,438.432,789.6618.9 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๗ ขอนแก่น37,252.6728,400.0023.8 %5.01,951.95615.2568.5 %5.0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 72,733.58383.0086.0 %5.01,068.5894.7191.1 %5.0
ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น125,112.9444,585.5364.4 %5.02,152.111,093.9549.2 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น 3,475.493,637.00-4.6 %0.0994.81472.8352.5 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 5 (จ.ขอนแก่น)4,793.987,467.00-55.8 %0.02,191.4845.9097.9 %5.0
ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 3 (จังหวัดขอนแก่น)2,172.96529.0075.7 %5.01,359.7136.2197.3 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดขอนแก่น2,653.39975.0063.3 %5.0804.65351.8556.3 %5.0
ตำรวจภูธรภาค 4ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
รวม 1,492,438 635,197 57.44 % 263,253 58,118 77.92 %