สรุปผลประเมินจังหวัดอุดรธานี เดือนกุมภาพันธ์ 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุดรธานี2,040.571,200.0041.2 %5.0573.59137.6776.0 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดอุดรธานี7,037.696,216.1111.7 %5.056.1686.95-54.8 %0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จ.อุดรธานี5,974.92577.2090.3 %5.065.3155.1015.6 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุดรธานี94,241.653,584.5096.2 %5.04,604.27294.2693.6 %5.0
สำนักงานคลังเขต 463,558.542,036.8696.8 %5.04,566.750.95100.0 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดอุดรธานี2,522.821,061.0057.9 %5.0782.7732.7095.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรภาค 1013,960.756,482.5653.6 %5.03,867.9061.7398.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่อุดรธานี19,141.0816,437.0614.1 %5.04,966.29514.4289.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองอุดรธานี4,961.413,250.9534.5 %5.0590.9444.0592.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากุดจับ3,044.75180.0094.1 %5.0251.0076.3869.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากุมภวาปี707.08621.0012.2 %5.0308.120.9599.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาไชยวาน2,925.7777.0097.4 %5.0266.0351.5880.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุ่งฝน4,949.20156.0096.8 %5.0879.1510.0098.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานายูงไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาน้ำโสม2,823.40129.0095.4 %5.0480.2452.1789.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโนนสะอาด2,960.9374.0097.5 %5.0275.5676.0072.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านดุง3,160.59330.0089.6 %5.0432.1476.0082.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านผือ3,652.10233.0093.6 %5.0343.8676.0077.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเพ็ญ3,415.32102.0097.0 %5.0307.880.9599.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังสามหมอ3,357.04226.0093.3 %5.0442.01124.0071.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีธาตุ3,509.53231.0093.4 %5.0283.7151.2581.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสร้างคอม3,658.83107.0097.1 %5.0298.763.5998.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองวัวซอ4,443.2297.0097.8 %5.0282.9976.0073.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองแสง3,489.36188.0094.6 %5.0269.4076.0071.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองหาน3,613.88309.0091.4 %5.0305.6576.0075.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 44,555.536,213.33-36.4 %0.02,382.39917.3061.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุดรธานี3,862.824,584.39-18.7 %0.0953.91348.2463.5 %5.0
สนง.สรรพสามิตพื้นที่อุดรธานี สาขาเมืองอุดรธานี1,828.09921.0049.6 %5.0392.44109.3472.1 %5.0
สนง.สรรพสามิตพื้นที่อุดรธานี สาขากุมภวาปี2,034.48595.0070.8 %5.0433.25189.9656.2 %5.0
สนง.สรรพสามิตพื้นที่อุดรธานี สาขาบ้านผือ2,000.04492.0075.4 %5.0458.54173.8562.1 %5.0
สนง.สรรพสามิตพื้นที่อุดรธานี สาขาพ็ญ2,256.88813.9863.9 %5.0447.08185.2258.6 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุดรธานี4,534.381,262.0072.2 %5.0751.37107.3985.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดอุดรธานี176,027.981,645.0099.1 %5.01,239.15726.7441.4 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุดรธานี3,028.63915.0069.8 %5.0934.89440.0952.9 %5.0
สำนักงานชลประทานที่ 513,680.0721,440.00-56.7 %0.07,434.534,392.4040.9 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดอุดรธานี3,314.74528.0084.1 %5.0725.72365.5049.6 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี8,534.981,717.0379.9 %5.03,387.962,776.3818.1 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดอุดรธานี2,018.551,908.005.5 %2.5584.77470.2519.6 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุดรธานี6,250.102,211.0064.6 %5.01,695.54819.1851.7 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุดรธานี5,099.732,860.0043.9 %5.01,410.30104.6692.6 %5.0
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 33,586.081,103.6469.2 %5.01,779.211,866.64-4.9 %0.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดอุดรธานี18,317.8913,414.0126.8 %5.02,608.31263.8389.9 %5.0
ท่าอากาศยานอุดรธานี194,716.27233,365.91-19.8 %0.01,349.20836.9538.0 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุดรธานี2,885.261,054.0063.5 %5.0915.88177.6780.6 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 9 (อุดรธานี)6,563.292,929.4455.4 %5.01,196.701,009.9215.6 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10 (อุดรธานี)9,319.458,227.1211.7 %5.04,027.821,814.5754.9 %5.0
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 38,351.525,559.0033.4 %5.03,594.073,607.70-0.4 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาอุดรธานี2,823.221,150.0059.3 %5.086.2436.4057.8 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดอุดรธานี3,189.501,061.0066.7 %5.01,144.0790.0292.1 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดอุดรธานี2,619.90596.0077.3 %5.0839.82376.6755.1 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุดรธานี4,294.183,308.7022.9 %5.0956.98426.5555.4 %5.0
สำนักงานจังหวัดอุดรธานี6,268.9430,462.98-385.9 %0.01,885.692,219.98-17.7 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดอุดรธานี5,193.647,348.00-41.5 %0.01,676.521,278.7023.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุดรธานี3,402.97870.0074.4 %5.0723.08194.7573.1 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานี8,106.578,414.89-3.8 %0.02,151.92181.3991.6 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุดรธานี9,983.901,269.0087.3 %5.0801.78367.4654.2 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุดรธานี3,722.402,553.6831.4 %5.01,220.13396.4567.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี5,728.581,983.0065.4 %5.01,885.69494.6673.8 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอุดรธานี4,005.611,588.0060.4 %5.01,372.26649.3052.7 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุดรธานี6,176.114,198.0032.0 %5.01,144.0793.4991.8 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอุดรธานี12,772.877,726.0039.5 %5.0569.69321.1143.6 %5.0
เรือนจำกลางอุดรธานี 84,562.4034,992.3058.6 %5.01,769.12243.9086.2 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดอุดรธานี2,406.56661.0072.5 %5.0649.6529.4795.5 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดอุดรธานี4,049.321.00100.0 %5.01,220.140.9599.9 %5.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุดรธานี14,137.078,582.9939.3 %5.01,553.95299.2580.7 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอุดรธานี2,837.531,774.0037.5 %5.0419.26191.2754.4 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดอุดรธานี9,712.5110,040.00-3.4 %0.02,670.36382.6685.7 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี7,060.913,064.0056.6 %5.02,532.24790.0868.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดอุดรธานี6,227.7825,600.00-311.1 %0.01,352.68548.1559.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุดรธานี5,760.215,053.3512.3 %5.02,646.64850.1067.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 128,951.565,097.4582.4 %5.01,395.78558.4760.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 232,456.888,733.6573.1 %5.01,482.47694.3753.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 332,222.8510,054.7568.8 %5.01,381.32508.1963.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 453,703.345,816.6089.2 %5.01,528.28410.9073.1 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุดรธานี7,460.783,056.7059.0 %5.0328.0670.3978.5 %5.0
โสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี11,366.301,477.0087.0 %5.0463.83440.025.1 %2.5
วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี76,322.9490,290.93-18.3 %0.01,821.18255.9885.9 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี25,894.37ไม่ครบประเมินไม่ได้0.01,079.50ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี152,032.77177.8199.9 %5.01,227.431,229.97-0.2 %0.0
วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวอุดรธานี18,588.10ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0845.99ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี59,100.2831,880.0046.1 %5.0988.06726.1626.5 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี28,884.5418,545.0135.8 %5.01,003.30216.3078.4 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพกุมภวาปี37,874.7720,592.0045.6 %5.01,012.38390.8061.4 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพบ้านผือ63,367.0611,542.6881.8 %5.01,017.80171.6183.1 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพหนองหาน85,385.2625,320.0070.3 %5.01,042.82217.1179.2 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี21,667.9512,991.1840.0 %5.02,790.353,383.74-21.3 %0.0
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธานี7,231.025,310.5026.6 %5.02,349.7786.8796.3 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๘ อุดรธานี51,048.5446,260.009.4 %4.51,428.74320.8777.5 %5.0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 82,518.30922.0863.4 %5.01,285.36417.8067.5 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี 4,298.031,525.0064.5 %5.01,131.03447.2360.5 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4 (จ.อุดรธานี)4,248.664,340.00-2.1 %0.01,782.56608.1465.9 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่เขต 2 อุดรธานี2,732.491,334.0051.2 %5.01,444.14446.1069.1 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภาคที่ 48,798.984,141.5652.9 %5.02,579.14849.3167.1 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุดรธานี887.5194.0089.4 %5.0399.80236.5540.8 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดอุดรธานีไม่ครบ3,633.24ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ3,997.68ประเมินไม่ได้0.0
รวม 1,733,521 829,466 52.15 % 125,359 46,908 62.58 %