สรุปผลประเมินจังหวัดนนทบุรี เดือนกุมภาพันธ์ 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนนทบุรี3,021.67782.0074.1 %5.0310.6153.8082.7 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นนทบุรี3,420.151,656.0051.6 %5.0576.8386.2785.0 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดนนทบุรี3,123.841,317.0057.8 %5.0443.7247.2489.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรภาค 420,166.5213,560.6032.8 %5.04,832.61400.3591.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นนทบุรี 130,384.2825,925.0014.7 %5.02,752.67482.6082.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นนทบุรี 215,240.7323,224.00-52.4 %0.02,746.65399.0085.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาไทรน้อย3,967.39847.0078.7 %5.0259.7695.0063.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองนนทบุรี 15,467.441,954.0064.3 %5.0314.3541.6786.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองนนทบุรี 25,972.272,296.0061.6 %5.0367.6538.0089.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปากเกร็ด 15,551.163,126.0043.7 %5.0309.22114.0063.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปากเกร็ด 210,522.392,911.0072.3 %5.0318.8980.7574.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางกรวย3,412.01688.0079.8 %5.0179.1195.0047.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางบัวทอง6,297.642,882.0054.2 %5.0319.7276.0076.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางใหญ่5,176.061,963.0062.1 %5.0258.7057.0078.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 16,057.5911,000.00-81.6 %0.01,432.55974.3932.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นนทบุรี2,829.813,276.00-15.8 %0.01,072.92627.0041.6 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดนนทบุรี3,926.391,392.0064.5 %5.0862.10228.0073.6 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนนทบุรี2,886.261,272.0055.9 %5.0367.6575.2979.5 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดนนทบุรี2,575.441,098.0057.4 %5.0355.7399.4172.1 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนนทบุรี3,969.441,569.0060.5 %5.0694.78477.3031.3 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดนนทบุรี4,032.112,276.0043.6 %5.0783.07182.7576.7 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนนทบุรี4,141.071,524.0063.2 %5.0957.15425.8055.5 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดนนทบุรี13,183.6921,271.00-61.3 %0.01,679.7985.5094.9 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนนทบุรี3,243.971,324.0059.2 %5.0512.6093.0481.8 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 6 นนทบุรี4,422.426,693.00-51.3 %0.01,145.48241.7578.9 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดนนทบุรี4,487.45948.0078.9 %5.01,009.740.9599.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดนนทบุรี2,568.75596.0076.8 %5.0329.62127.5261.3 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนนทบุรี4,250.193,831.009.9 %4.5786.01147.7181.2 %5.0
สำนักงานจังหวัดนนทบุรี14,243.0718,772.00-31.8 %0.02,668.621,440.8746.0 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดนนทบุรี4,888.653,353.0031.4 %5.0805.05476.8040.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนนทบุรี3,945.172,467.0037.5 %5.0576.86136.8076.3 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดนนทบุรี6,220.3313,524.00-117.4 %0.01,337.47150.8688.7 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนนทบุรี10,454.731,525.0085.4 %5.0494.9788.2882.2 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนนทบุรี3,243.342,204.0032.0 %5.0501.46360.0628.2 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนนทบุรี5,586.372,296.0058.9 %5.0652.8963.6590.3 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนนทบุรี5,705.562,907.0049.0 %5.01,090.26294.9772.9 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนนทบุรี6,991.8514,390.00-105.8 %0.01,432.5589.5393.8 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนนทบุรี10,494.656,000.0042.8 %5.0963.23162.9383.1 %5.0
รจก.บางขวาง 175,751.30200,506.00-14.1 %0.01,966.11371.3981.1 %5.0
เรือนจำจังหวัดนนทบุรี52,900.7941,608.0021.3 %5.0800.98331.9158.6 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดนนทบุรี2,542.53649.0074.5 %5.0272.57105.3061.4 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดนนทบุรี4,241.161,569.0063.0 %5.0919.12311.6466.1 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนนทบุรี3,487.611,533.0056.0 %5.0500.77256.0848.9 %5.0
สปส.จ.นนทบุรี10,850.5411,889.00-9.6 %0.01,926.97142.5092.6 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนนทบุรี4,487.331,799.0059.9 %5.0519.82382.7526.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนนทบุรี4,432.893,434.0022.5 %5.0525.06456.7513.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 127,119.5811,719.0056.8 %5.0355.45212.7640.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 215,205.3612,309.0019.0 %5.0615.99335.8245.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานนทบุรี24,278.6613,176.0045.7 %5.0668.28269.4359.7 %5.0
โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนนทบุรี6,732.0516,256.00-141.5 %0.0335.9264.5080.8 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนนทบุรี4,324.845,476.00-26.6 %0.0352.94270.4823.4 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี56,336.08125,561.29-122.9 %0.0453.63652.37-43.8 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี12,164.1317,463.00-43.6 %0.02,347.66928.8560.4 %5.0
สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ244,129.05122,000.0050.0 %5.0358.75295.1317.7 %5.0
สถาบันทันตกรรม132,868.0671,000.0046.6 %5.0200.41129.3135.5 %5.0
สถาบันโรคทรวงอก722,867.06530,000.0026.7 %5.011,754.08505.9995.7 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรี 3,468.282,399.0030.8 %5.0656.77271.8558.6 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนนทบุรี2,502.49631.4474.8 %5.0253.5654.3078.6 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรี109,091.5326,277.3875.9 %5.051,171.015,235.2389.8 %5.0
รวม 1,875,853 1,425,895 23.99 % 113,459 20,702 81.75 %