สรุปผลประเมินจังหวัดเลย เดือนกุมภาพันธ์ 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเลย2,259.48445.0080.3 %5.0608.39178.2970.7 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเลย17,897.8716,408.318.3 %4.066.90107.97-61.4 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย8,363.748,010.404.2 %2.066.57177.45-166.6 %0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดเลย4,107.423,576.5012.9 %5.0104.0050.4151.5 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เลย2,356.66752.0068.1 %5.0741.50133.1582.0 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดเลย2,538.00840.0066.9 %5.0396.3553.7886.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่เลย19,275.938,176.0057.6 %5.03,061.46480.7084.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาแห้ว688.193.0099.6 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังสะพุง3,670.14611.0083.4 %5.0396.6951.8786.9 %5.0
สำนักงานสรรากรพื้นที่สาขาเอราวัณ4,011.04327.0091.8 %5.0919.0659.8593.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาผาขาว899.9222.0097.6 %5.0410.140.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาภูกระดึง2,902.39127.0095.6 %5.0372.390.9599.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าลี่3,683.04235.0093.6 %5.0300.0166.5077.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเชียงคาน4,049.55175.0095.7 %5.0320.0447.5085.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปากชม3,309.97238.0092.8 %5.0416.8247.5088.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาภูเรือ2,974.17377.0087.3 %5.0321.2266.5079.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาด่านซ้าย2,906.14202.0093.0 %5.0453.6885.5081.2 %5.0
ด่านศุลกากรท่าลี่9,413.895,146.4745.3 %5.01,593.27335.7078.9 %5.0
ด่านศุลกากรเชียงคาน5,063.873,238.4036.0 %5.0816.00154.3281.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เลย5,310.924,052.0023.7 %5.01,445.101,190.7417.6 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเลย2,191.68442.0079.8 %5.0608.40152.5874.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดเลย3,402.251,086.0068.1 %5.01,102.811,112.93-0.9 %0.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเลย2,710.71442.0083.7 %5.0779.53209.6773.1 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดเลย2,148.57238.1088.9 %5.01,586.38141.7491.1 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเลย3,666.921,369.0062.7 %5.0950.69589.0138.0 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดเลย1,801.13762.0057.7 %5.0562.52468.5316.7 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเลย4,418.39923.9779.1 %5.01,654.27404.3875.6 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดเลย3,388.661,536.0054.7 %5.01,197.89108.9590.9 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดเลย8,485.024,752.1844.0 %5.01,426.07156.0189.1 %5.0
ท่าอากาศยานเลย34,481.1618,080.0547.6 %5.0576.07514.0410.8 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเลย3,148.67699.6077.8 %5.0988.7184.5091.5 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาเลย(กลุ่มงานอากาศเกษตร)2,236.08198.0091.1 %5.081.271,520.00-1,770.3 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดเลย2,241.97620.0072.3 %5.081.27123.78-52.3 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดเลย2,629.55633.0075.9 %5.0874.1560.0893.1 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดเลย2,383.36350.0085.3 %5.0760.52304.4660.0 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเลย3,081.161,572.6349.0 %5.0931.66387.5458.4 %5.0
สำนักงานจังหวัดเลย4,747.111,380.0070.9 %5.01,730.333,232.04-86.8 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดเลย3,219.841,115.0065.4 %5.01,102.79729.1933.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเลย2,964.38889.0070.0 %5.01,026.74253.8775.3 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดเลย10,920.945,848.6846.4 %5.01,502.15120.5692.0 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเลย9,059.401,020.0088.7 %5.0969.69221.5277.2 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเลย3,024.141,180.0161.0 %5.0988.71195.5480.2 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเลย4,336.881,807.0058.3 %5.01,273.95240.0681.2 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเลย3,836.241,220.9468.2 %5.01,273.98241.9581.0 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเลย2,264.622,620.64-15.7 %0.0760.5364.9291.5 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดเลย8,930.121,517.0083.0 %5.0893.63274.6569.3 %5.0
เรือนจำจังหวัดเลย30,778.5418,072.1841.3 %5.0973.81424.0856.5 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดเลย1,814.52316.0082.6 %5.0589.37265.2455.0 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดเลย2,743.79699.0074.5 %5.0874.60477.4145.4 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเลย692.04365.0047.3 %5.0703.47263.0162.6 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดเลย (สปส.จ.เลย)1,431.833,304.29-130.8 %0.0931.67393.1657.8 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเลย4,080.611,747.5057.2 %5.01,350.02354.4973.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเลย6,125.421,214.1780.2 %5.01,958.53672.6965.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 131,117.949,414.3369.7 %5.02,636.08285.1989.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 28,640.487,566.8712.4 %5.01,534.89669.7556.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 313,311.474,864.8963.5 %5.01,623.00840.8048.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 (จังหวัดเลย และหนองบัวลำภู)3,653.424,860.09-33.0 %0.01,579.92842.7246.7 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเลย26,169.352,141.6391.8 %5.0329.28224.7531.7 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคเลย66,564.4636,575.0045.1 %5.01,657.2967.6895.9 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย73,601.9025,293.2565.6 %5.0964.75412.5357.2 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพด่านซ้ายไม่ครบ10,651.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ460.90ประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพวังสะพุงไม่ครบ8,146.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ161.90ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย13,768.609,950.0027.7 %5.02,388.252,504.24-4.9 %0.0
โรงพยาบาลเลย361,182.22286,886.0020.6 %5.03,579.408,675.48-142.4 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเลย 2,957.702,037.9031.1 %5.01,007.73485.9751.8 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเลย2,152.16590.0072.6 %5.0646.41330.9248.8 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดเลย 14,396.995,775.7559.9 %5.04,190.134,174.960.4 %0.5
รวม 906,585 526,939 41.88 % 68,013 37,567 44.76 %