สรุปผลประเมินจังหวัดหนองคาย เดือนกุมภาพันธ์ 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองคาย3,812.63523.8386.3 %5.0509.0095.0081.3 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดหนองคาย19,400.4121,139.55-9.0 %0.070.7864.458.9 %4.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่หนองคาย2,695.521,739.2735.5 %5.0610.65103.8883.0 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดหนองคาย2,703.70638.0076.4 %5.0591.630.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่หนองคาย16,912.435,500.1667.5 %5.02,600.76477.8581.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าบ่อ4,398.77252.0094.3 %5.0306.4470.6676.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีเชียงใหม่4,064.25345.0091.5 %5.0343.4576.5577.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสังคม3,882.90177.0095.4 %5.0430.6870.2983.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพนพิสัย4,350.25276.0093.7 %5.0303.6269.4477.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเฝ้าไร่3,920.29243.0093.8 %5.0355.0870.8180.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขารัตนวาปี3,865.9878.0098.0 %5.0442.2034.2892.2 %5.0
สำนักงานศุลกากรภาคที่ 25,575.344,033.6927.7 %5.02,564.96100.1496.1 %5.0
ด่านศุลกากรหนองคาย51,084.0238,516.4324.6 %5.02,553.03483.9681.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่หนองคาย4,771.925,171.81-8.4 %0.01,295.22835.0535.5 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดหนองคาย3,486.171,241.7264.4 %5.0435.49140.3167.8 %5.0
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองคาย2,088.461,858.9211.0 %5.0900.80916.75-1.8 %0.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองคาย2,679.97566.0078.9 %5.0836.724.0599.5 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดหนองคาย5,277.83353.0093.3 %5.0515.56517.93-0.5 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดหนองคาย4,654.531,266.8472.8 %5.0794.252,023.87-154.8 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดหนองคาย3,852.351,185.0069.2 %5.01,008.29332.5067.0 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดหนองคาย3,290.151,698.4448.4 %5.0895.8840.9595.4 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดหนองคาย4,037.511,910.6652.7 %5.0796.19171.0078.5 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดหนองคาย4,056.356,831.95-68.4 %0.01,079.48387.0464.1 %5.0
สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองคาย2,790.11456.0083.7 %5.0623.09373.3840.1 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดหนองคาย21,646.26321.0098.5 %5.0226.0753.2076.5 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดหนองคาย3,037.49553.0081.8 %5.0737.150.9599.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดหนองคาย3,132.36514.0083.6 %5.0528.01236.5555.2 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดหนองคาย4,056.072,996.3526.1 %5.01,079.48237.8478.0 %5.0
สำนักงานจังหวัดหนองคาย3,896.0336,248.42-830.4 %0.0451.951,216.76-169.2 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดหนองคาย5,209.612,329.8055.3 %5.01,174.56516.8056.0 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองคาย4,964.374,492.009.5 %4.51,326.69352.6873.4 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดหนองคาย4,506.583,837.6214.8 %5.01,079.48161.0985.1 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหนองคาย3,297.431,180.0064.2 %5.0451.95329.4627.1 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองคาย3,170.091,613.6449.1 %5.0794.24304.7661.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดหนองคาย5,112.76779.8684.7 %5.0870.3048.6794.4 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย5,300.211,086.5279.5 %5.0851.29572.3632.8 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดหนองคาย4,056.071,575.0061.2 %5.01,079.4889.8091.7 %5.0
สถานพินิจฯหนองคาย9,509.441,244.0086.9 %5.0629.66258.7558.9 %5.0
รจจ.หนองคาย 52,593.8421,543.7459.0 %5.0694.05245.3664.6 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดหนองคาย2,169.59422.0080.5 %5.0394.89228.8642.0 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดหนองคาย4,792.082,683.9344.0 %5.01,317.83528.6459.9 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดหนองคาย2,499.12527.0078.9 %5.0489.98215.0356.1 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดหนองคาย4,349.242,842.4434.6 %5.0990.97528.6246.7 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดหนองคาย3,001.20523.8382.5 %5.0604.080.9599.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดหนองคาย2,607.70523.8379.9 %5.0451.95133.0070.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 135,870.817,406.2879.4 %5.01,441.78481.2366.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 247,459.549,000.0081.0 %5.01,497.36702.7253.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย(จังหวัดหนองคาย)5,989.174,926.1917.7 %5.01,381.43403.5070.8 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดหนองคาย4,026.972,292.9643.1 %5.0262.44160.4438.9 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย73,689.7742,418.9942.4 %5.01,263.43586.4553.6 %5.0
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมและการต่อเรือหนองคาย18,082.63523.8397.1 %5.0618.270.9599.8 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย59,577.7187,174.41-46.3 %0.0607.06605.390.3 %0.5
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย10,245.979,869.483.7 %1.51,664.151,497.2010.0 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองคาย 2,655.83969.0063.5 %5.0604.08394.1634.7 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดหนองคาย2,469.45904.0063.4 %5.0413.92170.7558.7 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดหนองคาย31,641.4212,181.9961.5 %5.03,547.3176.0097.9 %5.0
รวม 612,269 361,507 40.96 % 50,389 18,800 62.69 %