สรุปผลประเมินจังหวัดมหาสารคาม เดือนกุมภาพันธ์ 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดมหาสารคาม2,362.88424.0082.1 %5.0467.00114.1575.6 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดมหาสารคาม25,121.6113,134.7147.7 %5.0169.1479.0953.2 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่มหาสารคาม3,399.141,974.1841.9 %5.0795.49314.5860.5 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดมหาสารคาม2,743.64592.0078.4 %5.0676.1798.8285.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่มหาสารคาม16,699.419,211.0044.8 %5.03,148.23372.3888.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองมหาสารคาม4,186.31545.0087.0 %5.0324.0922.5193.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบรบือ3,098.38174.0094.4 %5.0267.330.9599.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเชียงยืน3,095.82475.0084.7 %5.0316.3891.2571.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวาปีปทุม3,582.14236.0093.4 %5.0277.8249.3982.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาเชือก3,216.08223.0093.1 %5.0297.8814.7795.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาดูน2,982.65159.0094.7 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากันทรวิชัย3,282.9823.0099.3 %5.0229.1842.3381.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพยัคฆภูมิพิสัย3,516.62109.0096.9 %5.0404.81102.7374.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโกสุมพิสัย3,757.92439.0088.3 %5.0321.152.0599.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแกดำ2,987.65203.0093.2 %5.0158.8213.9691.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขายางสีสุราช2,985.3488.0097.1 %5.0289.4013.3995.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากุดรัง2,852.38237.0091.7 %5.0188.6811.9293.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่มหาสารคาม3,136.613,517.47-12.1 %0.0809.28338.9058.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่มหาสารคาม สาขาบรบือไม่ครบ1,258.50ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ0.95ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดมหาสารคาม3,507.28631.0082.0 %5.0961.42123.9587.1 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม2,643.82905.0065.8 %5.0676.15130.7280.7 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดมหาสารคาม2,596.82624.0076.0 %5.0619.12386.9037.5 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม7,065.071,290.9281.7 %5.02,653.831,171.5755.9 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดมหาสารคาม2,054.531,931.476.0 %3.0490.85753.26-53.5 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม4,535.84920.1479.7 %5.01,474.841,060.1528.1 %5.0
ส.ป.ก. มหาสารคาม3,280.58943.0071.3 %5.0934.49136.1585.4 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดมหาสารคาม6,530.467,030.20-7.7 %0.01,436.97103.7492.8 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดมหาสารคาม3,044.151,261.0358.6 %5.0847.31359.5957.6 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดมหาสารคาม1,574.50175.0088.9 %5.058.1778.70-35.3 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดมหาสารคาม2,879.73595.0079.3 %5.0616.0939.0393.7 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดมหาสารคาม4,050.84490.0087.9 %5.01,227.63165.3086.5 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดมหาสารคาม3,221.281,775.7444.9 %5.0885.35249.8571.8 %5.0
สำนักงานจังหวัดมหาสารคาม5,479.7020,367.99-271.7 %0.01,777.081,334.5424.9 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดมหาสารคาม7,517.283,517.0053.2 %5.02,009.88383.9480.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมหาสารคาม2,937.301,485.0049.4 %5.0593.13137.9876.7 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดมหาสารคาม7,048.665,195.8826.3 %5.02,005.37135.1993.3 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดมหาสารคาม9,466.81441.0095.3 %5.0450.76326.5227.6 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดมหาสารคาม3,565.251,901.0046.7 %5.0851.21195.2277.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดมหาสารคาม4,077.663,229.0020.8 %5.0866.3339.8595.4 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดมหาสารคาม5,178.972,080.0059.8 %5.01,322.69166.0087.4 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดมหาสารคาม5,729.492,283.7960.1 %5.0980.6635.3496.4 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดมหาสารคาม9,235.77752.0091.9 %5.0693.17288.1558.4 %5.0
เรือนจำจังหวัดมหาสารคาม 39,608.3645,074.00-13.8 %0.0903.451,539.98-70.5 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดมหาสารคาม3,085.651,034.0066.5 %5.0600.11152.9874.5 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดมหาสารคาม3,504.781,948.0044.4 %5.0502.33186.2862.9 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดมหาสารคาม2,488.851,058.0057.5 %5.0600.11168.5371.9 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดมหาสารคาม5,779.054,241.0026.6 %5.01,113.52285.6974.3 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดมหาสารคาม4,567.391,182.0074.1 %5.01,417.79514.0163.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดมหาสารคาม3,347.924,915.63-46.8 %0.0866.31116.8486.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 319,381.285,902.1369.5 %5.01,064.31648.0539.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม12,861.776,222.4051.6 %5.01,804.22263.0185.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 124,799.856,575.4373.5 %5.01,322.57197.4285.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 213,756.009,046.6034.2 %5.018,702.76396.6097.9 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดมหาสารคาม9,723.323,696.4962.0 %5.0398.85199.3350.0 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม73,613.2432,311.0056.1 %5.01,545.651,201.4522.3 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม93,895.13161.6199.8 %5.0837.95163.5180.5 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม30,362.8126,662.0012.2 %5.0910.651,485.80-63.2 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างมหาสารคาม25,427.7120,683.1318.7 %5.0803.970.9599.9 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพพยัคฆภูมิพิสัย53,244.7013,219.2075.2 %5.0806.90280.1365.3 %5.0
วิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม65,880.84ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0738.30255.5565.4 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม15,258.6311,696.0023.3 %5.01,818.251,170.8435.6 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดมหาสารคาม 2,723.12844.0069.0 %5.0714.21293.2958.9 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมหาสารคาม2,532.33440.0082.6 %5.0581.09165.3071.6 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดมหาสารคาม34,044.587,600.7377.7 %5.06,049.673,067.0049.3 %5.0
รวม 674,236 296,103 56.08 % 77,676 22,237 71.37 %