สรุปผลประเมินจังหวัดร้อยเอ็ด เดือนกุมภาพันธ์ 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดร้อยเอ็ดไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0505.8496.6280.9 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดร้อยเอ็ด12,681.554,566.3064.0 %5.0145.92121.5416.7 %5.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดร้อยเอ็ดไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ร้อยเอ็ด1,015.133,037.00-199.2 %0.0471.26155.3867.0 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดร้อยเอ็ด2,804.041,093.0061.0 %5.0433.2352.3087.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ร้อยเอ็ด19,715.754,292.1078.2 %5.03,222.91940.2270.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองร้อยเอ็ด4,255.101,234.0071.0 %5.0250.480.9599.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกษตรวิสัย3,792.53273.0092.8 %5.0331.3038.4088.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจตุรพักตรพิมาน3,576.97218.0093.9 %5.0234.9651.7578.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจังหาร3,172.03150.0095.3 %5.0203.4217.2791.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาธวัชบุรี3,035.4992.0097.0 %5.0123.8128.0077.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปทุมรัตต์3,868.29294.0092.4 %5.0346.0169.8579.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพนมไพร434.83203.0053.3 %5.0349.7324.7092.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพธิ์ชัย3,239.12147.0095.5 %5.0220.1955.6074.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพนทราย1,734.2840.0097.7 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพนทอง3,218.10428.0086.7 %5.0235.340.9599.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสรวง2,969.8799.0096.7 %5.0161.0414.7890.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีสมเด็จ4,039.03252.0093.8 %5.0185.668.5195.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสุวรรณภูมิ3,898.67354.0090.9 %5.0231.2861.4373.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเสลภูมิ3,163.53163.0094.8 %5.0290.8734.4688.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองพอก3,394.3976.0097.8 %5.0265.6251.6280.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอาจสามารถ4,000.75230.0094.3 %5.0230.1425.6488.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมยวดี1,212.551.0099.9 %5.0128.070.9599.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ร้อยเอ็ด3,597.233,605.19-0.2 %0.01,036.06612.7540.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ร้อยเอ็ด สาขาเมืองร้อยเอ็ด669.801.0099.9 %5.0250.480.9599.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ร้อยเอ็ดสาขาโพนทอง2,577.771,075.8058.3 %5.0301.58237.5021.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ร้อยเอ็ดสาขาสุวรรณภูมิ2,359.231,248.6047.1 %5.0524.39285.0045.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นทึ่ร้อยเอ็ดสาขาอาจสามารถ2,422.78547.0077.4 %5.0517.16161.5068.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดร้อยเอ็ด2,057.961,052.0048.9 %5.0918.04614.9233.0 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด2,738.79951.0065.3 %5.0769.85233.9769.6 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดร้อยเอ็ด3,776.81722.0080.9 %5.0807.87124.8384.5 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด6,698.742,005.0070.1 %5.02,092.171,330.9236.4 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดร้อยเอ็ด2,178.442,508.29-15.1 %0.0617.59700.27-13.4 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด5,165.392,578.0050.1 %5.01,062.11386.4963.6 %5.0
ส.ป.ก. ร้อยเอ็ด3,752.952,447.0034.8 %5.01,058.0129.4597.2 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด(รวมสาขา)16,587.0110,237.9938.3 %5.01,781.35354.0180.1 %5.0
ท่าอากาศยานร้อยเอ็ด62,571.0510,802.9082.7 %5.0286.57437.60-52.7 %0.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดร้อยเอ็ด3,428.251,239.0063.9 %5.0990.50397.5759.9 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาร้อยเอ็ด(กลุ่มงานอากาศเกษตร)1,579.16440.0072.1 %5.043.4034.5020.5 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาร้อยเอ็ด1,438.91812.0043.6 %5.063.6452.7917.0 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดร้อยเอ็ด3,420.29599.0082.5 %5.01,093.120.9599.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดร้อยเอ็ด2,526.85442.0082.5 %5.0700.41253.7963.8 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดร้อยเอ็ด3,282.331,499.0054.3 %5.0845.90386.2854.3 %5.0
สำนักงานจังหวัดร้อยเอ็ด6,573.9034,373.15-422.9 %0.02,852.401,821.2536.2 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดร้อยเอ็ด4,803.781.00100.0 %5.01,226.23169.1086.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดร้อยเอ็ด8,595.741,717.0080.0 %5.03,165.85772.7675.6 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด5,441.289,715.29-78.5 %0.01,128.2274.1493.4 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดร้อยเอ็ด10,512.041,002.1090.5 %5.01,055.08698.2533.8 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดร้อยเอ็ด3,367.133,490.00-3.6 %0.01,093.12599.3945.2 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดร้อยเอ็ด4,217.131,940.0054.0 %5.0818.16136.4483.3 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดร้อยเอ็ด4,323.671,403.0067.6 %5.01,283.24626.3351.2 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดร้อยเอ็ด3,452.424,393.00-27.2 %0.0648.5334.6494.7 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดร้อยเอ็ด11,672.068,137.9930.3 %5.0489.65123.5074.8 %5.0
รจจ.ร้อยเอ็ด 58,654.6435,056.0340.2 %5.01,163.440.9599.9 %5.0
สถานกักขังกลางจังหวัดร้อยเอ็ด2,498.902,631.00-5.3 %0.0386.58134.1065.3 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดร้อยเอ็ด559.02460.0017.7 %5.0238.9627.8188.4 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดร้อยเอ็ด2,990.471,209.2159.6 %5.0788.86425.9446.0 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดร้อยเอ็ด3,550.541,438.0059.5 %5.0693.78153.6577.9 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดร้อยเอ็ด4,423.234,528.29-2.4 %0.01,167.46710.3039.2 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดร้อยเอ็ด4,070.281,677.0058.8 %5.01,188.20555.3453.3 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดร้อยเอ็ด9,275.146,503.1429.9 %5.0919.60250.3572.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 (จังหวัดร้อยเอ็ด)50,210.276,622.4686.8 %5.02,272.66363.7484.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 136,605.5811,184.0069.4 %5.01,131.68394.5965.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 210,942.4610,844.000.9 %0.51,170.73333.1771.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 319,190.086,269.3367.3 %5.0941.08466.2050.5 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดร้อยเอ็ด2,212.603,894.87-76.0 %0.0291.74678.43-132.5 %0.0
โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด5,922.0510,791.01-82.2 %0.0406.86335.3917.6 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด129,419.0568,076.9947.4 %5.01,567.26303.6780.6 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด125,655.6424,200.0080.7 %5.0876.94426.9151.3 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด37,229.241.00100.0 %5.01,133.800.9599.9 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพเกษตรวิสัย21,048.028,208.0061.0 %5.0905.30444.1650.9 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพพนมไพร17,530.6582.0099.5 %5.0808.56900.51-11.4 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง173,029.8419,748.0088.6 %5.0916.67358.2360.9 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพร้อยเอ็ด66,545.74131.5799.8 %5.0760.18649.0714.6 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด8,350.4014,968.00-79.2 %0.02,007.201,102.0345.1 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดร้อยเอ็ด 3,013.59599.0080.1 %5.0750.82289.5161.4 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดร้อยเอ็ด2,950.95781.0073.5 %5.0655.74182.9372.1 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดร้อยเอ็ด40,384.692,220.0094.5 %5.08,371.095,100.0039.1 %5.0
รวม 1,121,274 370,352 66.97 % 69,603 28,131 59.58 %