สรุปผลประเมินจังหวัดกาฬสินธุ์ เดือนกุมภาพันธ์ 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์2,151.97421.0080.4 %5.0551.56100.4481.8 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกาฬสินธุ์ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0229.9471.9568.7 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่กาฬสินธุ์3,150.502,832.0010.1 %5.0890.42172.0980.7 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดกาฬสินธุ์3,077.5723.1099.2 %5.0719.3038.4294.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กาฬสินธุ์11,364.278,838.6022.2 %5.02,430.811,154.8652.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองกาฬสินธุ์4,946.72828.0083.3 %5.0293.840.9599.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสมเด็จ3,702.35374.0089.9 %5.0323.2949.8884.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขายางตลาด3,844.78492.0087.2 %5.0225.5749.8277.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากมลาไสย4,106.29503.0087.8 %5.0200.6925.9587.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากุฉินารายณ์4,108.90183.0095.5 %5.0387.3851.3086.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองกุงศรี3,607.12339.0090.6 %5.0406.5350.4887.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคำม่วง4,259.3544.0099.0 %5.0421.1171.3483.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้วยเม็ก3,918.90322.0091.8 %5.0318.2423.9392.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขาวง4,006.14246.0093.9 %5.0377.0017.7195.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสหัสขันธ์3,416.46238.0093.0 %5.0147.4219.0087.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้วยผึ้ง3,928.561.00100.0 %5.0293.6878.3773.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กาฬสินธุ์6,201.233,559.6942.6 %5.01,384.86996.3928.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาฬสินธุ์4,054.131,701.0058.0 %5.01,118.61720.3535.6 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์3,063.061,127.6963.2 %5.0833.47506.9839.2 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดกาฬสินธุ์2,781.06409.0085.3 %5.0624.19451.5827.7 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาฬสินธุ์4,478.991,585.0064.6 %5.01,289.851,601.47-24.2 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดกาฬสินธุ์1,616.082,856.51-76.8 %0.0455.69ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์4,700.871,098.0076.6 %5.01,498.93686.3354.2 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดกาฬสินธุ์3,738.391,790.0052.1 %5.01,107.46493.1555.5 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดกาฬสินธุ์4,476.386,981.71-56.0 %0.01,289.85129.4290.0 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกาฬสินธุ์3,205.35982.9869.3 %5.0871.40212.4475.6 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยากาฬสินธุ์1,442.03180.0087.5 %5.061.3628.3353.8 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดกาฬสินธุ์3,428.59629.0081.7 %5.0596.02113.1881.0 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดกาฬสินธุ์2,484.04670.0073.0 %5.0643.24132.7979.4 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดกาฬสินธุ์3,100.751,875.0039.5 %5.0890.44188.0878.9 %5.0
สำนักงานจังหวัดกาฬสินธุ์2,560.1235,047.31-1,269.0 %0.01,344.961,145.5714.8 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดกาฬสินธุ์3,601.962,700.0025.0 %5.01,251.74155.2987.6 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกาฬสินธุ์3,350.961,703.0049.2 %5.0890.42633.9228.8 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดกาฬสินธุ์5,407.6479,741.72-1,374.6 %0.01,403.9536.0897.4 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกาฬสินธุ์3,011.691,840.8038.9 %5.0852.46207.9475.6 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์2,997.041,790.5040.3 %5.0871.43462.4046.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์4,499.73184.3595.9 %5.01,365.84250.1681.7 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาฬสินธุ์4,497.411,323.0070.6 %5.01,048.44580.5144.6 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดกาฬสินธุ์2,859.172,437.0014.8 %5.0418.350.9599.8 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดกาฬสินธุ์29,726.461,832.0093.8 %5.0844.61172.5779.6 %5.0
เรือนจำจังหวัดกาฬสินธุ์ 89,529.5342,549.8052.5 %5.01,248.26648.7748.0 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์2,878.55816.0071.7 %5.0491.0876.8584.4 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดกาฬสินธุ์4,870.301,587.0067.4 %5.0776.42200.4574.2 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์2,439.81562.2077.0 %5.0624.22241.9361.2 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดกาฬสินธุ์5,516.223,583.7735.0 %5.01,350.24320.1376.3 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์3,787.031,530.0059.6 %5.01,213.72612.7149.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดกาฬสินธุ์8,209.674,481.3745.4 %5.01,765.18304.9782.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาฬสินธุ์66,401.974,077.4593.9 %5.02,058.641,431.3030.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 134,341.927,444.4778.3 %5.02,076.52566.5272.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 228,690.065,221.0081.8 %5.0982.1224.8497.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 346,479.455,425.8988.3 %5.01,311.53392.2570.1 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกาฬสินธุ์11,191.415,060.0254.8 %5.0413.53294.5028.8 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคเขาวง23,629.8410,312.0056.4 %5.01,048.961,425.00-35.8 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์28,615.9214,268.0050.1 %5.0898.96539.4640.0 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพคำม่วง32,825.9012,335.9062.4 %5.0880.40655.5825.5 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพหนองกุงศรี41,263.4611,112.0073.1 %5.0823.16551.0033.1 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพห้วยผึ้งไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์14,709.9614,165.803.7 %1.51,992.851,223.0238.6 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ 2,920.521,602.0045.1 %5.0776.34304.2560.8 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกาฬสินธุ์2,439.501,212.0050.3 %5.0567.15257.7654.6 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์43,496.178,206.1181.1 %5.06,698.634,936.1526.3 %5.0
รวม 669,110 325,283 51.39 % 58,717 26,890 54.20 %