สรุปผลประเมินจังหวัดสกลนคร เดือนกุมภาพันธ์ 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสกลนคร2,108.57338.0084.0 %5.0588.7652.6791.1 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสกลนคร14,863.715,085.0065.8 %5.0191.57111.4641.8 %5.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดสกลนครไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สกลนคร2,579.10750.0070.9 %5.0797.94173.7978.2 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสกลนคร2,528.50420.0083.4 %5.0504.0541.7691.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สกลนคร13,939.857,160.0048.6 %5.02,452.33506.7579.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคำตากล้า3,781.55212.0094.4 %5.0401.0815.7696.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสกลนคร3,765.17726.0080.7 %5.0301.227.1197.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสว่างแดนดิน3,152.14531.0083.2 %5.0473.22141.3670.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพังโคน2,994.43120.0096.0 %5.0317.1223.9892.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพรรณานิคม3,544.76220.0093.8 %5.0280.6781.0971.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโคกศรีสุพรรณ4,899.32223.0095.4 %5.0153.1517.1788.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวานรนิวาส3,119.78217.0093.0 %5.0414.6076.0181.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพนนาแก้วไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.053.0417.2367.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเจิรญศิลป์2,207.47141.0093.6 %5.0367.1815.3095.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากุสุมาลย์2,889.86196.0093.2 %5.0191.2264.2866.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวาริชภูมิ3,298.30110.0096.7 %5.0280.1575.2673.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านม่วง3,035.54105.0096.5 %5.0420.0681.8880.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาส่องดาว2,979.48179.0094.0 %5.0417.2762.4885.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอากาศอำนวย3,254.55271.0091.7 %5.0319.2769.3978.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเต่างอย2,573.16139.0094.6 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาภูพาน3,323.47101.0097.0 %5.0251.3979.5868.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สกลนคร2,890.912,082.4328.0 %5.0797.92862.50-8.1 %0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสกลนคร3,758.481,196.0068.2 %5.01,349.40759.3243.7 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสกลนคร2,686.04850.0068.4 %5.0854.99160.4181.2 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดสกลนคร2,630.19421.0084.0 %5.0487.81432.9211.3 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร2,563.101,129.0056.0 %5.0893.00909.54-1.9 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสกลนคร2,703.732,150.0020.5 %5.0556.17332.5040.2 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสกลนคร4,355.262,589.0040.6 %5.01,577.621,514.624.0 %2.0
ส.ป.ก. สกลนคร3,638.091,605.8955.9 %5.01,292.3678.2893.9 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสกลนคร5,984.015,615.776.2 %3.0986.12226.4277.0 %5.0
ท่าอากาศยานสกลนคร43,904.5332,372.0026.3 %5.0565.42292.0048.4 %5.0
สำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร)8,448.1212,269.00-45.2 %0.03,701.845,404.30-46.0 %0.0
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสกลนคร7,050.991,952.0072.3 %5.0912.04268.8570.5 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาสกลนคร3,236.215,330.50-64.7 %0.076.1735.9252.8 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาสกลนคร(กลุ่มงานอากาศเกษตร)1,356.68348.0074.3 %5.067.480.9098.7 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสกลนคร3,193.86472.0085.2 %5.0765.8224.2596.8 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสกลนคร2,528.50446.0082.4 %5.0504.05142.5071.7 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสกลนคร2,719.981,255.0053.9 %5.0874.00303.2265.3 %5.0
สำนักงานจังหวัดสกลนคร5,715.532,808.0050.9 %5.01,597.59573.0464.1 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสกลนคร4,729.893,419.0027.7 %5.01,383.86756.9545.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสกลนคร3,338.20621.0081.4 %5.0636.44278.3156.3 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสกลนคร4,327.345,971.00-38.0 %0.01,026.86102.4090.0 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 7 สกลนคร12,527.509,081.8227.5 %5.02,806.203,908.65-39.3 %0.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสกลนคร8,822.861,126.0087.2 %5.0797.92316.4560.3 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสกลนคร2,929.952,084.1028.9 %5.0969.08361.4562.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร3,743.152,405.0035.7 %5.01,235.19300.6175.7 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสกลนคร4,626.071,585.5665.7 %5.01,311.35572.0756.4 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสกลนคร3,458.072,218.7635.8 %5.0556.802.8599.5 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสกลนคร9,589.442,807.0470.7 %5.0969.08522.5146.1 %5.0
รจจ.สกลนคร 71,692.7492,474.01-29.0 %0.01,293.67697.6846.1 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสกลนคร2,565.58512.0080.0 %5.0569.75244.8157.0 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสกลนคร4,172.211,028.1675.4 %5.0912.02491.3246.1 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสกลนคร9,266.83745.0092.0 %5.0702.86226.7767.7 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสกลนคร5,467.102,203.5059.7 %5.01,156.98303.5873.8 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสกลนคร4,403.541,739.9160.5 %5.01,273.34386.4469.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสกลนคร4,274.583,665.1814.3 %5.01,108.44258.4076.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2343,467.372,855.4693.4 %5.02,405.22865.6064.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 128,028.307,056.0074.8 %5.01,540.29621.8259.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 222,640.868,220.6963.7 %5.02,623.69571.9078.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3106,833.627,500.7593.0 %5.02,618.04380.4885.5 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสกลนคร4,009.773,050.4623.9 %5.0396.42278.3029.8 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร89,653.2257,077.0036.3 %5.02,037.78862.1557.7 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างสกลนคร47,852.7711,836.0075.3 %5.0803.031,550.92-93.1 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพพรรณานิคม13,412.3610,520.0021.6 %5.0853.834,619.50-441.0 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคสว่างแดนดิน112,092.0527,252.0075.7 %5.01,165.01785.5932.6 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร8,535.076,658.5622.0 %5.02,162.89732.8066.1 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสกลนคร 2,805.341,152.0058.9 %5.0912.04616.0632.5 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสกลนคร2,669.86351.0086.9 %5.0702.86173.8675.3 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสกลนคร37,209.491,661.0795.5 %5.05,823.924,828.2217.1 %5.0
รวม 873,348 371,014 57.52 % 69,790 40,654 41.75 %