สรุปผลประเมินจังหวัดนครพนม เดือนกุมภาพันธ์ 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครพนม2,054.03339.0083.5 %5.0454.540.9599.8 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดนครพนม264,671.1315,788.0094.0 %5.02,047.7334.4998.3 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครพนม2,365.041,258.0046.8 %5.0287.23101.2564.7 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดนครพนม3,134.94985.0068.6 %5.0701.3124.5696.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครพนม10,220.183,431.3666.4 %5.02,013.41540.6173.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าอุเทน5,875.86236.0096.0 %5.0219.3684.6961.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาธาตุพนม3,716.43270.0092.7 %5.0285.1294.6066.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาแก3,562.68103.0097.1 %5.0514.8795.8981.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาหว้า3,755.03136.0096.4 %5.0294.683.2298.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปลาปาก3,653.06151.0095.9 %5.0300.640.9599.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านแพง3,682.08378.0089.7 %5.0399.13105.0673.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเรณูนคร3,684.85261.0092.9 %5.0251.4655.2878.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีสงคราม3,879.52174.0095.5 %5.0351.7477.9077.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพนสวรรค์3,660.79246.0093.3 %5.0261.420.01100.0 %5.0
ด่านศุลกากรนครพนม8,798.8218,155.99-106.3 %0.02,013.82283.1085.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครพนม 3,492.994,309.00-23.4 %0.01,024.58578.9643.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครพนม สาขาเมืองนครพนม2,158.341.00100.0 %5.0397.02152.0061.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครพนม สาขาธาตุพนม2,225.501,101.5050.5 %5.0363.60152.0058.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครพนม สาขาศรีสงคราม2,177.02878.4059.7 %5.0487.18133.0072.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครพนม3,360.61655.0080.5 %5.01,043.59531.4349.1 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครพนม4,387.76748.0083.0 %5.0648.88160.9775.2 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดนครพนม4,568.03650.0085.8 %5.0342.7676.0077.8 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนม6,302.821,036.6683.6 %5.02,051.45768.1962.6 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดนครพนม2,413.792,907.00-20.4 %0.0557.79338.2939.4 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครพนม4,478.822,198.4650.9 %5.01,518.971,020.5132.8 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครพนม5,655.53562.0090.1 %5.0818.1686.9789.4 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดนครพนม4,790.8712,375.59-158.3 %0.0973.88385.6460.4 %5.0
ท่าอากาศยานนครพนม53,393.5635,930.4932.7 %5.0190.90274.09-43.6 %0.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครพนม2,917.46555.0081.0 %5.0758.36430.1743.3 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยานครพนม(กลุ่มงานอากาศเกษตร)1,013.4886.0091.5 %5.049.9396.89-94.0 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดนครพนม2,261.21483.0078.6 %5.062.9733.5046.8 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดนครพนม2,661.82444.0083.3 %5.0782.0034.2495.6 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดนครพนม2,913.89578.0080.2 %5.0587.21177.9969.7 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครพนม3,757.401,596.0057.5 %5.0815.41468.1542.6 %5.0
สำนักงานจังหวัดนครพนม4,874.3621,720.00-345.6 %0.01,214.741,423.98-17.2 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดนครพนม3,783.642,156.0043.0 %5.01,157.68240.3579.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครพนม3,564.722,102.0041.0 %5.0674.65285.0057.8 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครพนม11,884.516,604.5044.4 %5.04,693.14231.7795.1 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครพนม8,963.22997.0088.9 %5.0625.25316.3249.4 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครพนม3,304.234,133.85-25.1 %0.0834.39308.1063.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครพนม4,246.881,781.0058.1 %5.0861.86669.7522.3 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครพนม4,505.55546.6087.9 %5.0910.49142.7884.3 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครพนม4,083.092,965.7427.4 %5.0625.2541.8993.3 %5.0
สพ.นครพนม31,622.645,413.9982.9 %5.0678.39277.3659.1 %5.0
รจก.นครพนม 76,720.5347,083.7738.6 %5.01,429.77902.1436.9 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดนครพนม4,652.905,138.36-10.4 %0.01,313.4750.5096.2 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครพนม3,532.859,933.77-181.2 %0.0910.49445.0551.1 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครพนม2,766.43905.0067.3 %5.0568.20238.8858.0 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครพนม4,595.552,949.8435.8 %5.0986.28540.0045.2 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครพนม2,260.401,028.0054.5 %5.01,195.36487.3059.2 %5.0
สำนักงาน กศน.จังหวัดนครพนม2,951.492,887.822.2 %1.0584.99221.3762.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 132,387.436,536.6079.8 %5.01,323.30535.1659.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 28,420.635,714.0432.1 %5.01,500.30767.0148.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม25,518.757,415.9070.9 %5.0451.521,088.36-141.0 %0.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนครพนม25,717.863,143.4587.8 %5.0341.78131.1061.6 %5.0
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยนครพนม38,199.5241,772.00-9.4 %0.01,168.00408.4365.0 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง24,087.4811,942.6050.4 %5.0890.97467.8247.5 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคนครพนม79,345.0418,445.0076.8 %5.0741.56200.8772.9 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม11,577.0713,115.00-13.3 %0.01,756.361,735.701.2 %0.5
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครพนม 2,577.351,203.0053.3 %5.0682.27275.5459.6 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครพนม3,419.87863.0874.8 %5.0530.1750.4990.5 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดนครพนม29,653.1712,550.5257.7 %5.02,633.52615.2676.6 %5.0
รวม 900,863 350,056 61.14 % 55,155 20,500 62.83 %