สรุปผลประเมินจังหวัดมุกดาหาร เดือนกุมภาพันธ์ 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดมุกดาหาร2,413.401,080.0055.2 %5.0439.0738.7191.2 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดมุกดาหาร24,496.459,358.8861.8 %5.084.6276.219.9 %4.5
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดมุกดาหาร997.5710,000.33-902.5 %0.034.3619.0044.7 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร2,533.791,139.0055.0 %5.0534.15137.4474.3 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดมุกดาหาร3,206.471,338.0058.3 %5.0724.3140.1294.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่มุกดาหาร17,291.8310,982.7836.5 %5.03,063.27308.7589.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองมุกดาหารไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0432.98110.1274.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานิคมคำสร้อย3,314.41245.0092.6 %5.0226.2017.1492.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดอนตาล3,240.62150.0095.4 %5.0232.8336.9484.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคำชะอี3,502.48113.0096.8 %5.0333.7636.7589.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองสูง3,129.3561.0098.1 %5.0266.5017.1293.6 %5.0
ด่านศุลกากรมุกดาหาร18,650.3530,045.23-61.1 %0.03,762.60585.2984.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่มุกดาหาร3,569.791,907.4046.6 %5.0933.44810.0713.2 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดมุกดาหาร2,209.24950.0057.0 %5.0458.0638.0091.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดมุกดาหาร3,576.221,048.0070.7 %5.0952.50510.3846.4 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร2,698.30683.0074.7 %5.0610.21201.9066.9 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดมุกดาหาร2,298.71518.0077.5 %5.0515.13410.3420.3 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดมุกดาหาร2,804.852,450.2212.6 %5.0743.30237.5068.0 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดมุกดาหาร1,341.101,486.00-10.8 %0.0382.4295.0075.2 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร4,138.903,050.0026.3 %5.01,332.79209.0084.3 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดมุกดาหาร 3,475.061,443.0058.5 %5.0914.47128.3786.0 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดมุกดาหาร3,948.603,505.0011.2 %5.01,028.56190.0081.5 %5.0
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดมุกดาหาร2,372.73416.0082.5 %5.0591.17470.2520.5 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยามุกดาหาร1,899.54724.0061.9 %5.049.632.8594.3 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดมุกดาหาร2,718.27486.0082.1 %5.0667.230.9599.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดมุกดาหาร2,468.29287.5088.4 %5.0553.1676.0086.3 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดมุกดาหาร3,210.422,088.0035.0 %5.0857.42485.3243.4 %5.0
สำนักงานจังหวัดมุกดาหาร11,243.3825,240.00-124.5 %0.01,370.851,838.24-34.1 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดมุกดาหาร4,390.541,336.0069.6 %5.01,218.70332.1072.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหาร2,629.542,150.0018.2 %5.0705.2795.0086.5 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดมุกดาหาร6,818.906,035.3511.5 %5.02,017.4035.6398.2 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดมุกดาหาร2,651.59628.0076.3 %5.0705.27349.3650.5 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดมุกดาหาร3,096.14917.0070.4 %5.0838.38343.7559.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดมุกดาหาร2,890.801,620.0044.0 %5.0762.34104.8886.2 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดมุกดาหาร3,455.88767.0077.8 %5.0971.49373.4561.6 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดมุกดาหาร3,969.052,135.8846.2 %5.0534.1261.5788.5 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดมุกดาหาร25,597.291,446.0094.4 %5.0664.17171.9574.1 %5.0
เรือนจำจังหวัดมุกดาหาร37,633.1621,832.3742.0 %5.0798.02598.5525.0 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดมุกดาหาร2,214.66580.0073.8 %5.0477.10121.8974.5 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดมุกดาหาร3,599.521,938.0046.2 %5.01,047.55419.8059.9 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดมุกดาหาร2,294.13339.0085.2 %5.0515.13217.5057.8 %5.0
สปส.จ.มุกดาหาร2,954.571,478.9549.9 %5.0838.41308.2263.2 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดมุกดาหาร3,439.541,236.0064.1 %5.0952.50288.5869.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดมุกดาหาร8,629.139,940.87-15.2 %0.03,310.46468.8785.8 %5.0
ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนมุกดาหาร9,121.522,300.0074.8 %5.01,347.1477.9894.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร65,321.765,086.9492.2 %5.01,661.52779.0053.1 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดมุกดาหาร8,230.392,431.6870.5 %5.0266.09171.5335.5 %5.0
โสตศึกษาจังหวัดมุกดาหาร4,620.4610,161.16-119.9 %0.0437.1036.5791.6 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร72,927.7127,460.0062.3 %5.0760.31390.4548.6 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพนิคมคำสร้อย19,326.9811,250.0041.8 %5.0605.61600.380.9 %0.5
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร5,240.4311,920.20-127.5 %0.01,651.771,995.00-20.8 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดมุกดาหาร 2,723.231,268.0053.4 %5.0667.23286.5257.1 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมุกดาหาร2,844.31483.0083.0 %5.0401.04180.1555.1 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดมุกดาหาร19,389.055,989.4669.1 %5.04,937.364,089.3017.2 %5.0
รวม 462,760 243,526 47.38 % 51,186 20,026 60.88 %