สรุปผลประเมินจังหวัดเชียงใหม่ เดือนกุมภาพันธ์ 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคเหนือ3,032.172,041.0232.7 %5.02,138.7299.9195.3 %5.0
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 352,666.8430,355.1642.4 %5.0168.38226.60-34.6 %0.0
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่2,323.0825.0098.9 %5.0787.1980.0289.8 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อำเภอฝาง เชียงใหม่7,045.765,089.2027.8 %5.063.2279.69-26.0 %0.0
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0271.3743.3384.0 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่52,701.114,836.8590.8 %5.0152.53182.63-19.7 %0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่13,699.8912,243.2610.6 %5.097.30155.85-60.2 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เชียงใหม่12,906.4510,163.2821.3 %5.01,718.97161.0690.6 %5.0
สำนักงานคลังเขต 52,817.851,391.2850.6 %5.01,611.1345.2597.2 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดเชียงใหม่2,845.931.00100.0 %5.01,053.4153.2094.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรภาค 832,126.2614,009.9056.4 %5.03,779.14497.8086.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่เชียงใหม่ 116,021.126,347.0760.4 %5.05,419.81799.0985.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่เชียงใหม่ 27,500.141,310.0182.5 %5.02,568.43510.1580.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสันกำแพง14,157.371,192.8091.6 %5.0323.1568.1278.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสันทราย3,261.47844.0074.1 %5.0251.2879.9368.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดอยสะเก็ด3,160.49498.0084.2 %5.0265.2123.9791.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่ริม3,530.43854.0075.8 %5.0277.1379.3271.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่แตง3,246.06450.0086.1 %5.0403.9077.8180.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาฝาง3,739.95695.0081.4 %5.0683.6647.1193.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพร้าว3,655.29300.0091.8 %5.0456.5838.6091.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเชียงดาว3,146.78170.0094.6 %5.0457.280.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเวียงแหง3,036.2338.0098.7 %5.0482.94104.5078.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาไชยปราการ3,091.35212.0093.1 %5.0453.490.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่อาย3,385.59163.0095.2 %5.0609.5735.2494.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองเชียงใหม่ 17,067.692,763.0060.9 %5.0355.780.9599.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองเชียงใหม่ 25,919.642,811.0052.5 %5.0336.7655.1083.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหางดง3,273.95267.0091.8 %5.0295.9845.1384.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสารภี3,644.05550.0084.9 %5.0210.0740.5880.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสันป่าตอง789.09603.0023.6 %5.0300.354.2298.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจอมทอง3,313.12322.0090.3 %5.0350.9847.6886.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดอยเต่า3,030.33662.0078.2 %5.0479.82124.2474.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาฮอด3,084.52459.0085.1 %5.0384.01100.1673.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอมก๋อย3,325.42100.0097.0 %5.0678.93152.0077.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดอยหล่อ3,026.72227.0092.5 %5.0330.8285.5074.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่แจ่ม3,006.12240.0092.0 %5.0689.2349.8692.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสะเมิง2,993.93225.0092.5 %5.0240.841.9599.2 %5.0
สำนักงานศุลกากรภาคที่ 311,352.112,751.8675.8 %5.01,928.95253.3286.9 %5.0
ด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่3,317.801,888.8043.1 %5.01,215.35149.6187.7 %5.0
ด่านศุลกากรเชียงดาว2,430.361,543.0036.5 %5.0823.61224.3772.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 56,922.046,757.502.4 %1.01,460.25495.9066.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เชียงใหม่7,652.006,652.5013.1 %5.02,650.752,262.1214.7 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่10,768.212,309.2778.6 %5.01,585.86272.6182.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่4,507.06680.0084.9 %5.01,566.84826.2647.3 %5.0
สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 99,971.191,246.0087.5 %5.01,896.56506.5973.3 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่2,918.571,443.0050.6 %5.0783.81487.0637.9 %5.0
สำนักงานชลประทานที่ 135,091.7935,297.77-0.6 %0.013,128.103,176.0575.8 %5.0
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 7ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.01,782.46716.9759.8 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดเชียงใหม่813.17385.0052.7 %5.0882.27228.0074.2 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่4,330.591,654.0061.8 %5.01,624.792,362.65-45.4 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์เขต 54,493.712,230.1350.4 %5.02,390.971,108.0453.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 66,004.008,644.30-44.0 %0.02,544.53414.1783.7 %5.0
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 1 32,003.1015,909.1450.3 %5.02,236.93379.0583.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 จ.เชียงใหม่4,548.033,181.3830.0 %5.02,702.16218.5091.9 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่22,018.092,643.8488.0 %5.05,298.771,071.4779.8 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่9,384.714,638.7250.6 %5.03,430.412,569.2925.1 %5.0
ส.ป.ก. เชียงใหม่3,970.582,616.0034.1 %5.01,357.67470.2365.4 %5.0
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 14,369.391,844.8757.8 %5.02,234.981,857.0216.9 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่14,119.7234,795.67-146.4 %0.03,392.87126.4796.3 %5.0
สำนักงานทางหลวงที่ 1 13,536.3012,244.009.5 %4.55,682.135,099.8010.2 %5.0
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 10 (เชียงใหม่)5,255.466,332.00-20.5 %0.02,485.711,239.7550.1 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่2,864.60345.0088.0 %5.0977.35327.7566.5 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 (เชียงใหม่) 9,910.183,503.0064.7 %5.01,604.920.9599.9 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่)10,642.7413,740.01-29.1 %0.03,424.19525.8084.6 %5.0
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ20,234.065,064.0075.0 %5.0405.69179.4455.8 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาเชียงใหม่(กลุ่มงานอากาศเกษตร)2,217.001,220.9044.9 %5.032.451,701.85-5,144.5 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดเชียงใหม่4,216.26654.0084.5 %5.01,718.9735.3597.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดเชียงใหม่2,662.341,396.0047.6 %5.0958.33385.9859.7 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่4,842.373,688.0023.8 %5.01,737.99345.5980.1 %5.0
สำนักงานจังหวัดเชียงใหม่15,992.6048,364.00-202.4 %0.02,251.421,230.3845.4 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดเชียงใหม่ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ717.25ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่6,328.101,110.0082.5 %5.01,357.67605.0055.4 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่10,652.7610,135.784.9 %2.03,493.41672.9080.7 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดเชียงใหม่10,898.381,247.0088.6 %5.01,453.65393.7272.9 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม่4,598.222,970.2235.4 %5.01,338.65671.4849.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่4,691.411,113.0076.3 %5.01,841.51342.7981.4 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่7,031.002,645.3762.4 %5.02,024.13811.8859.9 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงใหม่4,155.983,841.007.6 %3.51,447.31115.1192.0 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงใหม่16,039.199,409.0041.3 %5.0838.92372.1255.6 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 7 จังหวัดเชียงใหม่36,978.7316,175.0056.3 %5.01,221.60193.3984.2 %5.0
เรือนจำกลางเชียงใหม่ 120,715.74115,868.994.0 %2.02,519.511,942.3022.9 %5.0
ทัญฑสถานหญิงเชียงใหม่ 47,295.9640,212.2015.0 %5.01,608.04530.1967.0 %5.0
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 513,688.1712,908.405.7 %2.53,488.831,856.3046.8 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดเชียงใหม่2,220.86360.0083.8 %5.0787.19143.1481.8 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่4,421.86490.0088.9 %5.01,357.67406.3470.1 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม่3,099.53260.0091.6 %5.01,167.51267.8577.1 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่9,469.9916,000.00-69.0 %0.02,746.74530.1080.7 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักศิลปากรที่ 7 เชียงใหม่4,227.754,210.770.4 %0.51,661.92628.7162.2 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดเชียงใหม่3,571.415,098.10-42.7 %0.0973.00413.2157.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 683,985.433,861.3195.4 %5.01,730.21776.9755.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่6,737.021,916.0071.6 %5.04,345.78282.6993.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 127,876.883,170.0088.6 %5.02,201.62386.2282.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 243,815.79164.0299.6 %5.0348.221,393.46-300.2 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 312,450.784,640.5962.7 %5.02,184.21860.7660.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 464,973.658,815.8686.4 %5.01,028.72483.8253.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 557,603.256,865.6988.1 %5.02,933.651,079.6763.2 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 829,571.154,917.0083.4 %5.0397.52434.15-9.2 %0.0
โสตศึกษาอนุสารสุนทร21,529.5116,445.0023.6 %5.0452.48259.2442.7 %5.0
โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่30,103.9428,388.005.7 %2.5474.95512.05-7.8 %0.0
โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์10,618.619,452.2511.0 %5.0441.55525.71-19.1 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่79,411.1994,344.00-18.8 %0.02,021.34553.8972.6 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคสันกำแพงไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ไม่ครบ40,580.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่51,170.4135,713.0030.2 %5.01,362.391,290.255.3 %2.5
วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง46,868.4414,200.0069.7 %5.01,163.15494.4657.5 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการอาชีวศึกษาภาคเหนือ2,592.491,399.0046.0 %5.0788.0945.4194.2 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพฝาง87,722.6313,718.9284.4 %5.01,542.23833.9545.9 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่32,373.9415,126.0053.3 %5.03,122.031,608.7748.5 %5.0
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่7,139.745,174.9727.5 %5.02,904.411,416.6151.2 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1 เชียงใหม่33,811.9628,520.0015.7 %5.01,775.25209.0088.2 %5.0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1 3,040.011,177.0061.3 %5.01,649.32115.7793.0 %5.0
ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่75,591.266,815.5591.0 %5.04,023.102,131.2547.0 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ 4,146.973,373.0018.7 %5.01,395.70833.6940.3 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 (จ.เชียงใหม่)5,566.8918,582.00-233.8 %0.02,543.10268.7989.4 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เขต 3 เชียงใหม่3,550.163,189.0010.2 %5.01,921.9176.0096.0 %5.0
ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 1 (เชียงใหม่)2,229.95582.0073.9 %5.01,718.29ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่2,973.63570.0080.8 %5.0920.30527.8542.6 %5.0
ตำรวจภูธรภาค 560,016.3325,105.7358.2 %5.021,689.769,099.2558.0 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่79,624.4618,934.0076.2 %5.018,897.5621,083.29-11.6 %0.0
รวม 1,866,114 957,337 48.70 % 222,931 93,926 57.87 %