สรุปผลประเมินจังหวัดลำพูน เดือนกุมภาพันธ์ 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน2,428.361.00100.0 %5.0449.2374.1083.5 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดลำพูน48,919.3932,789.0033.0 %5.0103.6091.4911.7 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ลำพูน2,406.392,826.42-17.5 %0.0544.2838.5692.9 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดลำพูน2,349.31629.0073.2 %5.0639.390.9599.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ลำพูน8,993.394,242.6052.8 %5.02,236.73337.3084.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองลำพูน4,354.831,018.0076.6 %5.0341.3748.0185.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่ทา3,283.67282.0091.4 %5.0232.880.9599.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านธิ3,131.44279.0091.1 %5.0187.1334.2681.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาป่าซาง3,719.83414.0088.9 %5.0193.4640.9278.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านโฮ่ง3,086.39453.0085.3 %5.0276.9942.7284.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลี้3,842.39302.0092.1 %5.0510.6657.8488.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเวียงหนองล่อง6,068.78221.0096.4 %5.0180.9634.5280.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุ่งหัวช้าง3,621.9473.0098.0 %5.0394.5149.8987.4 %5.0
ฝ่ายบริการศุลกากรที่ 24,312.813,262.6024.4 %5.0455.4735.1692.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำพูน4,179.722,888.2930.9 %5.01,038.72509.2851.0 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดลำพูน3,362.941,402.0058.3 %5.01,000.66553.3744.7 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำพูน2,782.64767.0072.4 %5.0677.39354.9447.6 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน2,530.47372.0085.3 %5.0347.84177.6248.9 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำพูน4,021.751,251.0068.9 %5.0715.45388.6945.7 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน2,018.221,448.0028.3 %5.0495.12524.63-6.0 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลำพูน3,862.061,208.8268.7 %5.01,190.82465.2060.9 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดลำพูน3,461.531,027.0070.3 %5.0943.65172.0481.8 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูน14,041.448,600.5838.7 %5.01,647.24178.7089.2 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำพูน3,060.721,233.0059.7 %5.0848.56478.8043.6 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาลำพูน1,728.092,958.00-71.2 %0.050.6641.6517.8 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดลำพูน2,964.50425.0085.7 %5.0772.5038.9595.0 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดลำพูน2,379.17551.0076.8 %5.0544.31147.6572.9 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำพูน4,225.671,841.0056.4 %5.0848.56290.2765.8 %5.0
สำนักงานจังหวัดลำพูน4,914.478,798.02-79.0 %0.01,323.961,174.8311.3 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดลำพูน3,682.531,110.0069.9 %5.01,095.77318.5470.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำพูน3,922.331,675.0057.3 %5.0810.53103.3887.2 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดลำพูน4,666.616,291.87-34.8 %0.01,342.9834.5397.4 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดลำพูน3,896.47728.0081.3 %5.0715.45199.5072.1 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลำพูน4,402.142,326.4847.2 %5.0867.58247.0071.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลำพูน3,192.92727.0077.2 %5.0829.55131.6384.1 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลำพูน3,218.281,071.0066.7 %5.0924.63243.8673.6 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดลำพูน3,094.312,055.0033.6 %5.0639.391.7799.7 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดลำพูน9,066.781,204.0086.7 %5.0439.3688.3579.9 %5.0
รจจ.ลำพูน 54,619.5247,585.7612.9 %5.01,213.13610.1049.7 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดลำพูน2,321.03297.0687.2 %5.0487.26116.1776.2 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำพูน4,671.532,704.0042.1 %5.0753.4895.0087.4 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดลำพูน3,454.421,258.0063.6 %5.0601.36133.6377.8 %5.0
สปส.จ.ลำพูน6,121.084,846.0020.8 %5.01,438.06312.2178.3 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำพูน3,227.891,157.7064.1 %5.0753.4985.5088.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลำพูน3,065.971,496.0051.2 %5.0753.48289.5061.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 116,050.515,397.7466.4 %5.01,062.75372.0665.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 248,844.866,461.1986.8 %5.01,446.42569.9160.6 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำพูน4,725.792,057.0056.5 %5.0440.26365.0317.1 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคลำพูน60,437.1436,023.0040.4 %5.01,319.15293.5577.7 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน55,759.539,102.5283.7 %5.0704.68503.9828.5 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพบ้านโฮ่ง 27,902.968,449.0069.7 %5.0606.57364.9239.8 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพป่าซาง17,970.5910,514.0041.5 %5.0580.82202.3565.2 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน9,466.619,468.01-0.0 %0.01,570.58132.4291.6 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำพูน 3,826.672,703.0429.4 %5.0734.47364.3350.4 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำพูน2,323.28305.0086.9 %5.0468.2449.7089.4 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดลำพูน32,668.148,697.0073.4 %5.03,965.293,454.6212.9 %5.0
รวม 556,652 257,274 53.78 % 45,757 16,067 64.89 %