สรุปผลประเมินจังหวัดปทุมธานี เดือนกุมภาพันธ์ 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดปทุมธานี2,600.49596.0077.1 %5.0313.7560.0380.9 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ปทุมธานี4,872.185,190.79-6.5 %0.0922.05209.8977.2 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดปทุมธานี2,948.301,360.0053.9 %5.0503.7047.6490.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ปทุมธานี 113,008.249,459.8527.3 %5.02,538.41471.4281.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ปทุมธานี 224,596.2925,102.69-2.1 %0.04,261.62681.1584.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองปทุมธานี5,331.251,851.0065.3 %5.0503.7058.5788.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลาดหลุมแก้ว5,144.531,723.0066.5 %5.0313.6261.7780.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสามโคก4,576.001,201.0073.8 %5.0304.6456.2181.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองหลวง 15,681.335,881.65-3.5 %0.0480.9976.0084.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองหลวง 24,304.941,456.0066.2 %5.0277.8438.0086.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาธัญบุรี4,611.322,970.2035.6 %5.0511.4976.0085.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลำลูกกา5,601.051,268.0077.4 %5.0506.36108.0078.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองเสือ4,282.94550.0087.2 %5.0236.1695.0059.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ปทุมธานี 15,000.396,170.11-23.4 %0.01,169.26507.6956.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ปทุมธานี 24,786.137,158.66-49.6 %0.01,276.08519.2759.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปทุมธานี4,808.342,334.0051.5 %5.0979.10681.5930.4 %5.0
สำนักส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 14,504.303,217.7128.6 %5.0767.51626.2318.4 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดปทุมธานี3,374.991,121.0066.8 %5.0503.81135.2673.2 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดปทุมธานี2,638.88640.0075.7 %5.0370.59271.1426.8 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปทุมธานี3,756.774,010.64-6.8 %0.0845.99753.1111.0 %5.0
สำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์15,798.079,872.0037.5 %5.0442.651,018.49-130.1 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์เขต 14,850.477,058.64-45.5 %0.01,723.11693.2259.8 %5.0
สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ 17,155.37179,116.00-944.1 %0.06,009.06629.3889.5 %5.0
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 15,148.927,933.00-54.1 %0.06,251.141,185.0881.0 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดปทุมธานี1,803.341,988.00-10.2 %0.0380.40140.6963.0 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดปทุมธานี4,941.264,493.719.1 %4.5975.41375.8161.5 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปทุมธานี3,385.802,144.0036.7 %5.0713.08432.3139.4 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดปทุมธานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 1 (ปทุมธานี)6,754.265,485.5018.8 %5.02,229.87118.7594.7 %5.0
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดปทุมธานี3,629.492,191.6739.6 %5.0750.91211.7571.8 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดปทุมธานี4,315.601,483.0065.6 %5.0731.8472.1690.1 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดปทุมธานี3,619.011,541.4957.4 %5.0500.01281.2043.8 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดปทุมธานี4,066.22ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0788.94274.5565.2 %5.0
สำนักงานจังหวัดปทุมธานี5,319.0725,297.99-375.6 %0.01,125.8949.1895.6 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดปทุมธานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปทุมธานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดปทุมธานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 1 ปทุมธานีไม่ครบ9,893.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ212.25ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปทุมธานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปทุมธานี3,519.302,909.0017.3 %5.0750.91234.0768.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดปทุมธานี3,741.262,268.0039.4 %5.0788.94156.7580.1 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดปทุมธานี4,510.141,686.3762.6 %5.0674.79175.1074.1 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดปทุมธานี4,508.634,204.006.8 %3.0674.8440.0194.1 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดปทุมธานี11,608.567,428.0036.0 %5.0500.69247.9550.5 %5.0
รจจ.ปทุมธานี ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ทัณฑสถานบำบัดพิเศษจังหวัดปทุมธานี ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สถานกักขังกลางจังหวัดปทุมธานี15,817.3815,718.500.6 %0.5365.3485.5076.6 %5.0
ทัณฑสถานบำบัดพิเศษหญิงไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ทัณฑสถานวัยหนุ่มกลาง 181,485.09101,551.0044.0 %5.01,435.31295.3579.4 %5.0
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 1ไม่ครบ17,600.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ1,977.69ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดปทุมธานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดปทุมธานี6,234.464,960.2620.4 %5.01,321.39338.0274.4 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดปทุมธานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดปทุมธานี17,692.8214,332.0019.0 %5.02,550.69418.0083.6 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานี6,232.682,948.0052.7 %5.0865.01465.5046.2 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษารังสิต33,645.2360,120.00-78.7 %0.01,963.34549.1672.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดปทุมธานีไม่ครบ3,483.84ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ448.58ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 (จังหวัดปทุมธานี และสระบุรี)6,585.5910,938.06-66.1 %0.01,768.49730.1258.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 139,513.6111,108.0071.9 %5.01,185.28336.9471.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 213,372.7810,644.2120.4 %5.01,079.41469.8856.5 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดปทุมธานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี 74,696.5462,052.0016.9 %5.01,378.74385.0872.1 %5.0
วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี18,916.9955,135.29-191.5 %0.0428.86670.02-56.2 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี3,621.6916,430.00-353.7 %0.01,246.48708.6043.2 %5.0
สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี366,673.59146,220.0060.1 %5.08,402.17920.8589.0 %5.0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4 (ปทุมธานี)ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0542.78167.9969.1 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานี 3,706.833,029.3018.3 %5.0731.89599.7018.1 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดปทุมธานีไม่ครบ566.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ125.43ประเมินไม่ได้0.0
ตำรวจภูธรจังหวัดปทุมธานี20,973.7210,000.0052.3 %5.03,320.564,597.87-38.5 %0.0
รวม 1,030,206 875,549 0.00 % 72,185 23,609 0.00 %