สรุปผลประเมินจังหวัดลำปาง เดือนกุมภาพันธ์ 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลำปาง2,204.75405.0081.6 %5.0626.47170.7272.7 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดลำปาง17,685.3013,379.0024.3 %5.068.1823.1866.0 %5.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดลำปาง5,080.103,093.2039.1 %5.091.930.9599.0 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ลำปาง2,991.741,278.0057.3 %5.0930.72157.0383.1 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดลำปาง2,685.651,291.0051.9 %5.0835.6460.2392.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ลำปาง17,285.429,481.2645.1 %5.03,250.67986.1069.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองลำปาง4,378.942,115.0051.7 %5.0400.2791.2077.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่เมาะ4,322.68640.0085.2 %5.0315.9919.2793.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกาะคา3,480.29339.0090.3 %5.0273.0620.4892.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้างฉัตร3,233.03337.0089.6 %5.0223.1452.0276.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่ทะ3,134.00183.0094.2 %5.0260.4639.5384.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเถิน3,091.31284.0090.8 %5.0484.4566.4086.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสบปราบ2,991.51150.0095.0 %5.0239.553.6098.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขางาว3,129.06456.0085.4 %5.0459.5236.3092.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแจ้ห่ม3,248.88208.0093.6 %5.0240.7342.9282.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่พริก3,012.53167.0094.5 %5.0449.993.4699.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังเหนือ3,178.78249.0092.2 %5.0459.730.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำปาง6,730.665,001.4125.7 %5.01,596.281,872.45-17.3 %0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดลำปาง6,264.661,540.0075.4 %5.01,588.49666.7058.0 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำปาง2,725.54757.0072.2 %5.0854.66342.2160.0 %5.0
สำนักชลประทานที่ 29,638.7613,157.70-36.5 %0.04,256.562,534.6040.5 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดลำปาง2,339.3368.6797.1 %5.0645.48298.3853.8 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำปาง4,959.961,753.0064.7 %5.01,501.181,140.0024.1 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดลำปาง2,182.842,626.00-20.3 %0.0548.23384.7529.8 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลำปาง4,831.77886.0081.7 %5.01,786.44588.3767.1 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดลำปาง3,213.391,242.3661.3 %5.01,044.82267.9474.4 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง8,137.795,546.0031.8 %5.02,452.00365.3885.1 %5.0
ท่าอากาศยานลำปาง49,006.4766,168.00-35.0 %0.0302.85104.8565.4 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำปาง4,147.951,287.0069.0 %5.01,425.14805.6443.5 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 ลำปาง3,915.684,794.85-22.5 %0.01,910.0576.0096.0 %5.0
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1 ลำปาง12,899.578,514.0034.0 %5.05,917.983,877.0534.5 %5.0
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 1 ลำปาง3,891.211,982.9849.0 %5.02,142.540.95100.0 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาลำปาง2,790.451,402.0049.8 %5.088.262.8596.8 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดลำปาง3,823.33488.0087.2 %5.0961.1957.9594.0 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดลำปาง2,712.26647.0076.1 %5.0759.74450.9340.6 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำปาง3,032.002,806.007.5 %3.5513.84235.6054.1 %5.0
สำนักงานจังหวัดลำปาง5,203.7434,053.64-554.4 %0.01,596.281,768.52-10.8 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดลำปาง5,679.792,898.0049.0 %5.02,118.33539.5274.5 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำปาง3,242.231,891.0041.7 %5.0911.71345.8662.1 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดลำปาง5,256.147,146.27-36.0 %0.01,389.18149.4189.2 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 10 ลำปาง18,196.1316,549.949.0 %4.51,806.5290.0095.0 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำปาง3,396.031,020.0070.0 %5.01,139.90408.3164.2 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลำปาง3,457.481,503.0056.5 %5.01,120.88362.0267.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลำปาง3,184.941,987.0037.6 %5.01,044.82516.8950.5 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลำปาง4,464.05935.0579.1 %5.01,177.93473.0759.8 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดลำปาง3,709.482,248.0939.4 %5.0968.7557.2794.1 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดลำปาง22,658.615,096.0077.5 %5.0604.40206.1565.9 %5.0
สถานกักขังกลางจังหวัดลำปาง7,223.704,660.0035.5 %5.0501.90442.5611.8 %5.0
รจก.ลำปาง 47,634.2333,672.3629.3 %5.01,214.84530.2056.4 %5.0
ทัณฑสถานบำบัดพิเศษลำปาง 19,690.3121,929.97-11.4 %0.0923.17399.8356.7 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดลำปาง2,727.17667.0075.5 %5.0922.93298.5267.7 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำปาง3,234.6615.0099.5 %5.0987.77233.9676.3 %5.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 10 ลำปาง25,743.549,939.0061.4 %5.01,760.41513.0070.9 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดลำปาง3,050.191,128.0063.0 %5.0797.59117.8485.2 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดลำปาง5,769.455,289.008.3 %4.01,653.32334.4479.8 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำปาง4,123.311,752.0057.5 %5.01,292.03462.4264.2 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลำปาง3,365.633,154.006.3 %3.01,025.80310.0669.8 %5.0
สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภาคเหนือ3,457.745,373.00-55.4 %0.0739.7338.0094.9 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาลำปาง14,623.164,401.7769.9 %5.01,534.51157.7089.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 130,427.888,112.0073.3 %5.01,703.80837.9650.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 244,144.804,456.4289.9 %5.0665.11805.42-21.1 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 317,978.639,270.2748.4 %5.01,786.26444.5175.1 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำปาง440.293,302.50-650.1 %0.0239.9456.0076.7 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคลำปาง79,179.6268,170.0013.9 %5.01,938.15980.4049.4 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง48,067.9338,018.0020.9 %5.01,050.04223.2578.7 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง18,764.9311,075.0041.0 %5.0911.99402.0755.9 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคนครลำปาง46,280.6415,040.0067.5 %5.0907.95463.3149.0 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพเถิน17,478.2735,646.93-104.0 %0.01,055.48375.3564.4 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง5,984.6710,474.00-75.0 %0.02,385.851,169.7051.0 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง 3,447.772,112.0038.7 %5.01,120.88563.3349.7 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง2,500.12722.0071.1 %5.0702.53228.0067.5 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดลำปาง23,776.1612,639.3346.8 %5.07,123.023,396.3052.3 %5.0
รวม 779,941 541,071 30.63 % 88,730 34,548 61.06 %