สรุปผลประเมินจังหวัดอุตรดิตถ์ เดือนกุมภาพันธ์ 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุตรดิตถ์2,256.19221.0090.2 %5.0493.20136.5572.3 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.อุตรดิตถ์9,842.465,437.0044.8 %5.070.2727.5960.7 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุตรดิตถ์4,795.473,733.0022.2 %5.0797.48172.4978.4 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดอุตรดิตถ์2,760.28804.0070.9 %5.0740.38141.0680.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่อุตรดิตถ์18,262.0515,772.0013.6 %5.01,962.70612.8668.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพิชัย3,264.24409.0087.5 %5.0305.830.9599.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาตรอน4,899.20365.0092.5 %5.0211.7722.8089.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลับแล3,526.63479.0086.4 %5.0182.470.9599.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทองแสนขัน3,165.06324.0089.8 %5.0293.7935.0688.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาน้ำปาด3,092.39137.0095.6 %5.0264.4051.8280.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าปลา3,263.17326.0090.0 %5.0323.4841.7787.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาฟากท่า3,861.79175.0095.5 %5.0451.5177.2782.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านโคก3,152.07213.0093.2 %5.0595.7687.7885.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุตรดิตถ์12,376.104,038.8767.4 %5.01,634.16682.1458.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุตรดิตถ์ สาขาน้ำปาด2,271.51784.0065.5 %5.0617.40176.2271.5 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดอุตรดิตถ์3,820.761,579.0058.7 %5.01,101.70330.2470.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 8 3,213.081,688.0047.5 %5.01,467.9161.5595.8 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์2,637.90729.0072.4 %5.0702.35269.8761.6 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดอุตรดิตถ์1,975.10611.0069.1 %5.0417.12319.7123.4 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุตรดิตถ์5,609.991,685.0070.0 %5.0798.76828.21-3.7 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดอุตรดิตถ์2,942.751,599.0045.7 %5.0668.37120.8281.9 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์6,553.542,703.0058.8 %5.02,413.80933.9561.3 %5.0
ส.ป.ก. อุตรดิตถ์5,331.132,392.3155.1 %5.0742.6493.1087.5 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดอุตรดิตถ์8,217.2714,340.01-74.5 %0.01,603.08110.2093.1 %5.0
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 9 (อุตรดิตถ์)10,280.966,368.9938.1 %5.02,287.151,531.4033.0 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุตรดิตถ์3,149.601,366.0056.6 %5.0911.53351.5061.4 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาอุตรดิตถ์1,603.56336.0079.0 %5.062.220.9598.5 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดอุตรดิตถ์2,799.14500.0082.1 %5.0825.0051.7893.7 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดอุตรดิตถ์2,532.33337.6086.7 %5.0645.32326.3949.4 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุตรดิตถ์10,713.211,595.7085.1 %5.0835.48307.8163.2 %5.0
สำนักงานจังหวัดอุตรดิตถ์12,960.652,022.0084.4 %5.01,900.70859.5354.8 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดอุตรดิตถ์6,837.682,608.0061.9 %5.01,310.880.9599.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ์10,056.421,743.0082.7 %5.0987.61250.9074.6 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดอุตรดิตถ์12,366.045,821.1452.9 %5.01,558.0957.1396.3 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุตรดิตถ์3,637.01428.0088.2 %5.01,006.61295.0270.7 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์3,388.492,508.0026.0 %5.01,025.64411.1559.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุตรดิตถ์24,603.252,327.0090.5 %5.010,286.4598.3599.0 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอุตรดิตถ์2,935.41440.0085.0 %5.0797.43146.2581.7 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุตรดิตถ์2,924.522,100.0028.2 %5.0252.5634.7486.2 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอุตรดิตถ์9,514.001,200.0087.4 %5.0759.42215.8271.6 %5.0
เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์ 36,780.5225,898.2529.6 %5.0883.77288.4767.4 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดอุตรดิตถ์2,325.08507.0078.2 %5.0569.2483.6385.3 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดอุตรดิตถ์3,075.011,318.0057.1 %5.0816.47309.9862.0 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอุตรดิตถ์2,441.861,098.0055.0 %5.0607.2955.7690.8 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดอุตรดิตถ์4,572.583,589.8921.5 %5.01,141.04229.8079.9 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์4,394.69810.0081.6 %5.0874.75161.4881.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดอุตรดิตถ์5,617.243,622.0035.5 %5.0987.61145.9685.2 %5.0
ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนอุตรดิตถ์10,583.412,629.0075.2 %5.0359.97210.2741.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 130,742.4114,050.9354.3 %5.01,393.74269.8080.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 218,902.216,383.8766.2 %5.01,881.02530.0171.8 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุตรดิตถ์6,271.183,423.8945.4 %5.0798.29105.9886.7 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์62,150.5755,379.0110.9 %5.01,425.88840.5841.0 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์25,247.8433,319.47-32.0 %0.0862.11413.0152.1 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างอุตรดิตถ์146,980.5213,202.1891.0 %5.0742.43614.0917.3 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพพิชัย71,864.037,616.0089.4 %5.0814.27357.1256.1 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์178,053.0514,937.7091.6 %5.02,364.531,321.3344.1 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ 2,962.471,894.0036.1 %5.0778.44333.3757.2 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุตรดิตถ์2,668.26688.0074.2 %5.0422.3399.9276.3 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดอุตรดิตถ์35,943.798,148.0077.3 %5.05,136.944,324.8615.8 %5.0
รวม 892,969 290,761 67.44 % 67,173 20,970 68.78 %