สรุปผลประเมินจังหวัดแพร่ เดือนกุมภาพันธ์ 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่2,435.88229.0090.6 %5.0461.9854.5188.2 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดแพร่142,698.702,364.3098.3 %5.080.967.1591.2 %5.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ (ระบบดิจิทัล)8,166.897,073.1013.4 %5.093.450.9599.0 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่แพร่2,344.51840.0064.2 %5.0507.9486.6882.9 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดแพร่2,633.57585.0077.8 %5.0729.3391.8387.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่แพร่12,660.638,988.0029.0 %5.02,002.27345.7982.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองแพร่764.47778.00-1.8 %0.0253.8065.8574.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสูงเม่น3,062.33413.0086.5 %5.0218.4538.0082.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเด่นชัย3,046.49450.0085.2 %5.0203.320.9599.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสอง3,825.37574.0085.0 %5.0361.950.9599.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลอง3,104.16247.0092.0 %5.0332.410.9599.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาร้องกวาง3,036.84299.0090.2 %5.0251.9557.0077.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังชิ้น3,440.64207.0094.0 %5.0323.3828.5091.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองม่วงไข่2,964.43192.0093.5 %5.0168.330.9599.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่แพร่9,831.413,465.3464.8 %5.01,070.501,934.20-80.7 %0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดแพร่3,698.95918.0075.2 %5.01,089.49451.8258.5 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดแพร่2,575.95435.0083.1 %5.0777.51217.2072.1 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดแพร่2,154.87260.0087.9 %5.0423.93216.6048.9 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดแพร่7,267.671,495.9279.4 %5.01,317.681,047.5020.5 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดแพร่1,883.231,472.0021.8 %5.0513.73440.1614.3 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดแพร่93,868.391,502.5098.4 %5.04,613.65715.6884.5 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดแพร่10,513.0029,662.11-182.1 %0.01,393.7572.7294.8 %5.0
ท่าอากาศยานแพร่41,746.0117,805.8057.3 %5.0481.73354.3526.4 %5.0
สำนักงานทางหลวงที่ 2 (แพร่)9,186.1314,132.32-53.8 %0.04,061.684,465.95-10.0 %0.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแพร่3,522.78822.1176.7 %5.0994.42342.2265.6 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 (แพร่)10,705.836,112.4442.9 %5.04,170.10765.4581.6 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาแพร่2,823.07121.0095.7 %5.070.990.9598.7 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดแพร่2,735.61385.0085.9 %5.0842.3168.0291.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดแพร่2,385.51205.0091.4 %5.0576.07201.4065.0 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดแพร่3,430.28995.0071.0 %5.0584.07ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานจังหวัดแพร่11,392.8416,833.80-47.8 %0.01,317.70601.7154.3 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดแพร่4,049.041,459.0064.0 %5.01,184.58110.9990.6 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแพร่6,548.12710.0089.2 %5.0823.2836.9695.5 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดแพร่4,459.595,579.51-25.1 %0.01,275.0943.0896.6 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดแพร่10,128.73515.0094.9 %5.0842.30502.5040.3 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดแพร่3,503.631,952.0044.3 %5.0861.30527.4738.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่3,418.29358.0089.5 %5.0809.35344.2257.5 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดแพร่3,438.993,200.006.9 %3.01,070.49166.2084.5 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดแพร่2,499.704,120.00-64.8 %0.0413.3939.4190.5 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดแพร่9,786.521,393.0085.8 %5.0823.2936.0095.6 %5.0
รจจ.แพร่ 28,720.5817,090.0440.5 %5.0863.21113.5786.8 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดแพร่2,355.56205.0091.3 %5.0519.02193.6962.7 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดแพร่2,965.91547.0081.6 %5.0661.29101.6084.6 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดแพร่2,809.76425.0084.9 %5.0614.10178.6170.9 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดแพร่4,266.734,316.64-1.2 %0.01,184.58232.7580.4 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดแพร่3,683.632,604.2029.3 %5.01,088.53169.2784.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดแพร่6,797.859,711.23-42.9 %0.03,371.42268.9192.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแพร่11,588.577,100.9038.7 %5.03,290.42649.6880.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต1 19,864.168,693.6656.2 %5.01,464.91627.7557.1 %5.0
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 227,667.704,332.5984.3 %5.01,574.20465.6770.4 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดแพร่3,881.643,307.0014.8 %5.0316.20193.9838.7 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคแพร่88,270.6954,916.0037.8 %5.01,520.03383.7074.8 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่83,512.7125,934.0168.9 %5.0844.01540.4136.0 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่132,919.5916,434.9987.6 %5.0769.951,137.34-47.7 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่25,373.709,029.0064.4 %5.0780.21399.7948.8 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพลอง24,161.3311,885.0050.8 %5.0709.33191.1073.1 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพสอง29,347.168,136.1072.3 %5.0743.11220.4070.3 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่12,356.605,703.3753.8 %5.01,876.601,041.5944.5 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดแพร่ 2,823.291,879.4533.4 %5.0804.2735.8195.5 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดแพร่3,139.57443.0085.9 %5.0557.0655.3290.1 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดแพร่47,891.406,475.0086.5 %5.06,934.873,426.1350.6 %5.0
รวม 1,026,137 338,318 67.03 % 68,295 25,110 63.23 %