สรุปผลประเมินจังหวัดน่าน เดือนกุมภาพันธ์ 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดน่าน425.47325.0023.6 %5.0587.7494.9783.8 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดน่าน22,565.7418,297.5118.9 %5.079.4774.106.8 %3.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดน่านไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่น่าน4,465.131,110.0075.1 %5.0371.27134.0663.9 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดน่าน2,459.271,111.0054.8 %5.0777.900.9599.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่น่าน13,785.123,715.3273.0 %5.01,649.32407.5575.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองน่าน3,629.12601.0083.4 %5.0318.9839.4887.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเวียงสา12,972.69399.0096.9 %5.0335.6472.0378.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาน้อย5,329.2179.0098.5 %5.0362.13106.2370.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาหมื่น5,850.95100.0098.3 %5.0379.60105.5372.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่จริม2,737.48248.0090.9 %5.0288.3779.5672.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านหลวง3,555.74233.0093.4 %5.0195.80112.5042.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าวังผา2,817.61468.0083.4 %5.0329.4935.6389.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปัว3,185.27204.0093.6 %5.0394.1554.1986.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเชียงกลาง2,944.83286.0090.3 %5.0330.4744.3886.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุ่งช้าง4,991.00261.0094.8 %5.0451.51103.2677.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ่อเกลือ2,581.74147.0094.3 %5.0422.71103.7575.5 %5.0
ด่านศุลกากรทุ่งช้างไม่ครบ3,159.50ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ302.82ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่น่าน4,133.652,796.9132.3 %5.01,538.531,648.90-7.2 %0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดน่าน4,638.441,617.0065.1 %5.01,158.20379.5367.2 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดน่าน2,772.06821.0070.4 %5.0834.94320.8961.6 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดน่าน2,302.72540.0076.5 %5.0662.66243.3963.3 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดน่าน5,125.821,150.0077.6 %5.01,448.541,241.6814.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 7ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดน่าน25,607.022,486.8090.3 %5.06,404.26597.8590.7 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดน่านไม่ครบ1,376.98ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ1,346.22ประเมินไม่ได้0.0
ส.ป.ก. น่าน2,485.351,089.9856.1 %5.01,618.87950.8041.3 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดน่าน4,819.205,192.62-7.7 %0.01,103.34174.4884.2 %5.0
ท่าอากาศยานน่านนคร62,077.7039,198.4036.9 %5.0944.82194.0879.5 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดน่าน3,815.151,220.0068.0 %5.01,158.22264.2377.2 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาน่าน1,400.90823.0041.3 %5.072.5488.16-21.5 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดน่าน2,910.14618.0078.8 %5.0949.0458.9793.8 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดน่าน2,342.33260.0088.9 %5.0720.85158.7578.0 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดน่านไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานจังหวัดน่าน4,854.724,614.914.9 %2.01,557.531,831.26-17.6 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดน่าน7,770.172,816.1063.8 %5.02,945.70175.9394.0 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดน่าน3,122.311,226.0060.7 %5.0949.040.9599.9 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดน่าน5,169.153,709.0028.2 %5.01,386.3983.2494.0 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดน่าน8,735.26906.3089.6 %5.0777.8999.7187.2 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดน่าน3,471.771,604.0053.8 %5.01,049.20641.2038.9 %5.0
สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดน่าน4,955.801,531.0069.1 %5.0968.03253.2873.8 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดน่าน3,197.451,099.0065.6 %5.01,006.09449.2155.4 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดน่าน2,232.39781.0065.0 %5.0644.805.2299.2 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดน่าน9,185.08794.0091.4 %5.01,081.07371.6765.6 %5.0
รจจ.น่าน 24,213.5914,756.8839.1 %5.0880.77512.5041.8 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดน่าน2,175.80566.0074.0 %5.0606.75244.2159.8 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดน่าน2,904.44955.3467.1 %5.0461.66305.7633.8 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดน่าน2,290.36549.0076.0 %5.0701.83229.4267.3 %5.0
สปส.จ.น่าน5,591.643,475.2437.8 %5.01,291.31218.8183.1 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดน่าน3,947.001,208.0069.4 %5.01,481.49340.4777.0 %5.0
กลุ่มโบราณคดีและอนุรักษ์โบราณสถานสาขาน่านไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดน่าน3,507.682,507.8128.5 %5.0987.07139.6085.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 129,078.939,931.5365.8 %5.02,665.34923.9065.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2361,781.507,014.8598.1 %5.02,162.36796.2863.2 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดน่านไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคน่าน60,656.1447,471.0021.7 %5.01,570.62985.4337.3 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างน่าน24,287.03144.0099.4 %5.0996.5825,051.85-2,413.8 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคปัว50,491.6111,400.0077.4 %5.01,008.27953.135.5 %2.5
วิทยาลัยการอาชีพเวียงสาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่านไม่ครบ11,002.34ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดน่าน ไม่ครบ862.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ243.05ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดน่าน2,522.10770.0069.5 %5.0682.81174.4974.4 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดน่าน 18,243.416,136.0066.4 %5.04,548.811,755.2861.4 %5.0
รวม 863,112 211,366 75.51 % 58,301 44,433 23.79 %