สรุปผลประเมินจังหวัดพะเยา เดือนกุมภาพันธ์ 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพะเยา2,120.30194.0090.9 %5.0445.9467.1584.9 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดพะเยา7,086.354,199.0040.7 %5.046.38115.73-149.5 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พะเยา2,332.801,124.0051.8 %5.0375.02197.8647.2 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดพะเยา2,539.67597.5076.5 %5.0711.6519.2997.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่พะเยา9,504.456,514.0031.5 %5.01,833.59293.9684.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองพะเยา3,431.93882.0074.3 %5.0328.6953.4883.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเชียงคำ3,296.47577.0082.5 %5.0440.1077.9482.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดอกคำใต้3,074.79291.0090.5 %5.0220.6326.3888.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจุน3,114.38239.0092.3 %5.0295.2255.0881.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปง2,871.16342.0088.1 %5.0448.5337.5891.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่ใจ2,968.75248.0091.6 %5.0226.6239.6282.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเชียงม่วน3,084.06143.0095.4 %5.0486.3644.3490.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาภูซาง2,904.12212.0092.7 %5.0479.0557.4288.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พะเย�6,182.882,003.7267.6 %5.01,244.101,574.10-26.5 %0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดพะเยา3,940.53749.0081.0 %5.01,282.13496.1161.3 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพะเยา2,455.39536.0078.2 %5.0692.63117.4183.0 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดพะเยา2,045.02451.0077.9 %5.0502.98285.0043.3 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพะเยา3,090.061,287.0058.4 %5.0901.81492.8845.3 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดพะเยา2,140.382,457.86-14.8 %0.0625.63425.1332.0 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพะเยา7,884.423,322.8457.9 %5.01,453.27596.5159.0 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพะเยา3,101.081,057.0065.9 %5.0958.8664.6593.3 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดพะเยา11,541.314,637.5159.8 %5.01,434.26143.5590.0 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพะเยา3,332.621,664.2150.1 %5.01,088.22183.9083.1 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาพะเยา1,377.84733.0046.8 %5.0455.732.8599.4 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดพะเยา2,841.15580.0079.6 %5.0882.7940.8295.4 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดพะเยา2,351.39377.0084.0 %5.0635.59177.6072.1 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพะเยา3,204.83913.6071.5 %5.0863.78182.8878.8 %5.0
สำนักงานจังหวัดพะเยา4,098.4517,114.70-317.6 %0.01,339.18369.5472.4 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดพะเยา3,453.791,975.0042.8 %5.01,072.95254.6276.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา2,873.68150.0094.8 %5.0749.68188.7474.8 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดพะเยา4,765.507,820.13-64.1 %0.01,244.10177.0085.8 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพะเยา2,679.30497.0081.5 %5.0445.03441.170.9 %0.5
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพะเยา3,016.051,907.4236.8 %5.01,034.92364.0464.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพะเยา3,098.56991.0068.0 %5.0825.75177.9478.5 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพะเยา3,058.702,244.0026.6 %5.0844.76587.8830.4 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพะเยา2,530.881,436.0043.3 %5.0609.3177.3987.3 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดพะเยา9,182.801,076.0088.3 %5.0791.15231.1470.8 %5.0
เรือนจำจังหวัดพะเยา25,852.582,492.4790.4 %5.0855.21172.6979.8 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดพะเยา2,125.43497.0076.6 %5.0372.3664.3682.7 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดพะเยา2,508.461,606.5036.0 %5.0654.60227.2265.3 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพะเยา2,276.87269.0088.2 %5.0559.5276.7886.3 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดพะเยา4,730.742,714.8342.6 %5.01,187.05615.2448.2 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพะเยา3,263.09808.0075.2 %5.0901.81202.6377.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดพะเยา2,791.121,814.0035.0 %5.0806.73295.7663.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 127,403.085,639.9279.4 %5.01,192.66399.9766.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 224,764.145,792.2276.6 %5.02,096.11514.6575.4 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพะเยา3,149.223,135.000.5 %0.5274.02314.68-14.8 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคพะเยาไม่ครบ8,163.11ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ689.28ประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยาไม่ครบ39,408.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ1,398.29ประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ18,580.5613,576.0026.9 %5.0837.95246.0370.6 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้21,152.429,416.7655.5 %5.0639.13993.78-55.5 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา3,622.128,350.13-130.5 %0.01,796.541,160.6535.4 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา 2,425.112,544.13-4.9 %0.0673.62291.5856.7 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพะเยา2,176.68523.0076.0 %5.0540.51176.2867.4 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดพะเยา12,586.786,841.2745.6 %5.03,859.763,548.658.1 %4.0
รวม 301,984 137,564 54.45 % 45,564 18,040 60.41 %