สรุปผลประเมินจังหวัดเชียงราย เดือนกุมภาพันธ์ 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย2,324.20349.0085.0 %5.0724.75108.8585.0 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงราย16,241.2310,962.0032.5 %5.073.96234.45-217.0 %0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงราย5,078.2310,457.04-105.9 %0.083.800.9598.9 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เชียงราย2,830.811,928.0031.9 %5.01,009.99237.5776.5 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดเชียงราย2,448.791,024.0058.2 %5.0876.9169.7992.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่เชียงราย9,348.397,739.0017.2 %5.03,196.831,172.5663.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองเชียงราย3,344.521,584.0052.6 %5.0370.026.2298.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่จัน3,236.823.0099.9 %5.0335.1147.4185.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่สาย2,847.04641.0077.5 %5.0361.85119.6166.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพาน2,909.36550.0081.1 %5.0399.0958.4585.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเวียงป่าเป้า3,044.46279.0090.8 %5.0544.2569.4787.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเชียงของ2,893.35186.0093.6 %5.0571.0259.9289.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่สรวย2,721.95204.0092.5 %5.0344.9825.7892.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเชียงแสน3,044.46175.0094.3 %5.0419.3361.4485.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเทิง3,253.58437.0086.6 %5.0393.25100.7274.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาป่าแดด3,486.71302.0091.3 %5.0263.4360.2377.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเวียงชัย3,044.46205.0093.3 %5.0267.0639.0885.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพญาเม็งราย2,799.90370.0086.8 %5.0261.2766.5074.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเวียงแก่น2,841.32370.0087.0 %5.0484.5166.5086.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาขุนตาล2,887.91216.0092.5 %5.0252.7116.8793.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่ฟ้าหลวง3,044.46185.0093.9 %5.0439.3133.2592.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่ลาว2,808.21420.0085.0 %5.0177.1161.7565.1 %5.0
ด่านศุลกากรแม่สาย12,143.5837,956.42-212.6 %0.02,665.86420.8784.2 %5.0
ด่านศุลกากรเชียงแสน11,175.489,195.9917.7 %5.01,564.02568.3263.7 %5.0
ด่านศุลกากรเชียงของ9,683.3917,409.70-79.8 %0.01,589.00267.6383.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เชียงราย7,188.315,307.1626.2 %5.02,150.952,205.90-2.6 %0.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย2,143.93769.5064.1 %5.0667.70389.0541.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดเชียงราย3,815.371,541.0059.6 %5.01,371.29936.3731.7 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงราย3,481.061,074.0069.1 %5.0895.88328.2663.4 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดเชียงราย2,509.502,066.4017.7 %5.0857.86177.9779.3 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย3,220.45755.0076.6 %5.01,257.191,630.44-29.7 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงราย2,461.613,864.31-57.0 %0.0723.73726.03-0.3 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงราย4,342.091,195.2472.5 %5.01,789.641,293.2427.7 %5.0
ส.ป.ก. เชียงราย3,948.902,131.2946.0 %5.01,485.39833.1643.9 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงราย 6,754.0210,874.50-61.0 %0.02,474.22285.4888.5 %5.0
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงราย2,850.031,191.7358.2 %5.01,009.98788.1022.0 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย)9,209.296,758.6226.6 %5.04,349.05197.5695.5 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาเชียงราย3,136.375,111.97-63.0 %0.090.4593.86-3.8 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาเชียงราย (กลุ่มงานอากาศเกษตร)7,461.71249.0096.7 %5.0496.5540.1191.9 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดเชียงราย3,042.59337.0088.9 %5.01,181.1358.7695.0 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดเชียงราย2,294.51465.0079.7 %5.0743.76184.3075.2 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงราย3,142.152,231.0029.0 %5.01,143.10112.6390.1 %5.0
สำน้กงานจังหวัดเชียงราย5,770.5440,732.60-605.9 %0.02,341.114,374.25-86.8 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดเชียงราย4,753.062,581.0045.7 %5.01,979.80860.7056.5 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงราย2,801.442,750.001.8 %0.51,009.99465.5053.9 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงราย14,742.605,437.0163.1 %5.03,396.52246.8692.7 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดเชียงราย8,797.701,011.0088.5 %5.0762.78209.9572.5 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงราย3,537.411,362.8061.5 %5.01,162.11469.0059.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย3,269.65883.0073.0 %5.01,238.18245.0380.2 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงราย6,042.171,407.8976.7 %5.02,150.95761.9664.6 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงราย3,986.855,974.52-49.9 %0.0971.950.9599.9 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงราย10,390.205,352.0048.5 %5.0497.32235.6052.6 %5.0
เรือนจำกลางเชียงราย177,230.2876,595.0056.8 %5.02,151.66552.7774.3 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดเชียงราย2,851.4744.9198.4 %5.0629.83102.4083.7 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงราย5,739.13165.0097.1 %5.01,117.42296.7873.4 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงราย2,553.431,178.5053.8 %5.0800.81335.6958.1 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงราย6,515.796,118.186.1 %3.01,637.51710.9156.6 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย1,951.02793.2059.3 %5.01,371.29483.8464.7 %5.0
สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงราย3,333.823,139.695.8 %2.51,276.21560.7656.1 %5.0
ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนเชียงราย6,700.791,948.2070.9 %5.01,567.36130.7791.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 (จังหวัดเชียงราย และพะเยา)40,369.554,620.9988.6 %5.03,268.66501.0784.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 135,090.428,273.4376.4 %5.02,665.21842.6168.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 224,600.966,596.8573.2 %5.02,691.15662.5475.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 313,685.534,347.7568.2 %5.02,717.12541.4380.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 420,496.225,330.0874.0 %5.01,806.791,100.7039.1 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเชียงรายไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย12,834.0838,465.00-199.7 %0.0808.91889.64-10.0 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย27,577.4325,080.009.1 %4.51,022.271,226.54-20.0 %0.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย97,323.1227,200.0072.1 %5.01,120.96676.4039.7 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย18,436.361.00100.0 %5.0981.630.9599.9 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพเชียงราย24,700.5610,540.0057.3 %5.0817.391,163.75-42.4 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพเทิง17,258.7310,654.0038.3 %5.0851.18739.3913.1 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง76,351.861.00100.0 %5.0866.190.9599.9 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย11,350.3411,162.101.7 %0.52,404.462,087.2613.2 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย 2,602.211,231.0052.7 %5.0952.94477.8549.9 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงราย2,430.75ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0819.83ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงราย 39,052.887,630.0080.5 %5.05,841.205,158.8211.7 %5.0
รวม 925,613 467,679 49.47 % 96,056 41,369 56.93 %