สรุปผลประเมินจังหวัดแม่ฮ่องสอน เดือนกุมภาพันธ์ 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน2,062.61312.2484.9 %5.0667.17128.0380.8 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน10,450.342,063.0080.3 %5.081.7862.8223.2 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดแม่ฮ่องสอน10,525.565,087.0051.7 %5.070.6750.3228.8 %5.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดแม่ฮ่องสอน14,842.9512,269.2017.3 %5.0126.3047.3462.5 %5.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน2,206.582,112.004.3 %2.052.880.9598.2 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่แม่ฮ่องสอน1,831.10600.0067.2 %5.0252.25106.2757.9 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดแม่ฮ่องสอน2,635.00818.0069.0 %5.0544.170.09100.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่แม่ฮ่องสอน6,231.063,267.4847.6 %5.01,095.64719.0034.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่สะเรียง2,863.86342.0088.1 %5.0718.6846.5593.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปาย2,968.27212.0092.9 %5.0300.420.9599.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาขุนยวม3,222.07230.0092.9 %5.0394.900.01100.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่่่่่่่่ลาน้อย2,797.90130.0095.4 %5.0552.7657.0089.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสบเมย2,900.82150.0094.8 %5.0697.800.9599.9 %5.0
ด่านศุลกากรแม่สะเรียง4,079.872,138.0047.6 %5.01,155.07141.5987.7 %5.0
ด่านศุลกากรแม่ฮ่องสอน3,774.002,419.0035.9 %5.0602.00127.3078.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่แม่ฮ่องสอน3,687.852,805.5923.9 %5.01,085.52625.1042.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขาแม่สะเรียง2,045.471,434.9029.8 %5.0907.31157.2682.7 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดแม่ฮ่องสอน2,102.31387.0081.6 %5.0667.1772.2089.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดแม่ฮ่องสอน3,166.70943.0070.2 %5.01,199.61321.1373.2 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน2,426.10623.0074.3 %5.0838.3197.7188.3 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดแม่ฮ่องสอน2,068.59172.0091.7 %5.0667.17212.4768.2 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดแม่ฮ่องสอน3,742.131,600.0057.2 %5.01,465.83982.1533.0 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดแม่ฮ่องสอน1,531.151,423.007.1 %3.5418.8985.9179.5 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน3,308.66574.0082.7 %5.01,237.65221.6082.1 %5.0
ส.ป.ก. แม่ฮ่องสอน2,718.60808.4570.3 %5.0933.3941.6995.5 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดแม่ฮ่องสอน2,954.553,665.76-24.1 %0.0990.4498.8490.0 %5.0
ท่าอากาศยานแม่ฮ่องสอน 53,862.5427,556.0048.8 %5.0462.3857.7087.5 %5.0
ท่าอากาศยานปาย 28,123.176,071.0078.4 %5.0413.73101.9075.4 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแม่ฮ่องสอน2,478.950.00100.0 %5.0800.281,087.75-35.9 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาแม่ฮ่องสอน2,633.97662.6074.8 %5.079.942.8596.4 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดแม่ฮ่องสอน2,603.84286.0089.0 %5.0933.394.7599.5 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน2,370.65323.6086.3 %5.0800.28313.3360.8 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน3,430.821,769.0048.4 %5.0952.3860.2093.7 %5.0
สำนักงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน3,950.1612,734.49-222.4 %0.01,389.771,366.241.7 %0.5
ที่ทำการปกครองจังหวัดแม่ฮ่องสอน4,157.442,422.0041.7 %5.01,598.95272.6582.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแม่ฮ่องสอน837.78810.003.3 %1.5608.25284.0053.3 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดแม่ฮ่องสอน3,134.731,564.7950.1 %5.0952.41103.5589.1 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดแม่ฮ่องสอน8,289.23757.0090.9 %5.0781.26563.8027.8 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอน2,687.271,473.0045.2 %5.0952.40239.6474.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแม่ฮ่อนสอน2,869.07866.0069.8 %5.0838.31109.0787.0 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดแม่ฮ่องสอน3,655.44597.0083.7 %5.0857.33173.9579.7 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดแม่ฮ่องสอน2,045.05451.0077.9 %5.0535.8437.7293.0 %5.0
สพ.แม่ฮ่องสอน10,510.53826.1192.1 %5.0340.33164.5151.7 %5.0
เรือนจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน 17,704.0615,356.3413.3 %5.0855.56166.7280.5 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน1,986.51335.0083.1 %5.0629.13101.8683.8 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดแม่ฮ่องสอน2,469.61559.0077.4 %5.0838.3158.7493.0 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดแม่ฮองสอน2,107.08430.0079.6 %5.0686.1885.5087.5 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดแม่ฮ่องสอน2,585.461,570.1939.3 %5.0876.34152.5082.6 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน2,522.79594.0076.5 %5.0857.3239.9895.3 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดแม่ฮ่องสอน2,472.841,726.2030.2 %5.0582.190.00100.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 17,580.164,740.6737.5 %5.02,101.91288.2786.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 216,444.107,043.8257.2 %5.02,253.65890.3660.5 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน13,381.88621.8095.4 %5.0223.89219.092.1 %1.0
วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีแม่ฮ่องสอน32,773.439,286.5071.7 %5.0826.15130.1584.2 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพแม่สะเรียง29,355.586,959.0076.3 %5.01,190.23283.1076.2 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน5,416.586,686.30-23.4 %0.01,999.551,659.4817.0 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน 2,343.66803.0065.7 %5.0800.27213.4973.3 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดแม่ฮ่องสอน2,181.86268.0087.7 %5.0591.1042.3992.8 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดแม่ฮ่องสอน35,171.485,657.0083.9 %5.03,759.983,969.90-5.6 %0.0
รวม 414,803 168,393 59.40 % 49,511 17,650 64.35 %