สรุปผลประเมินจังหวัดนครสวรรค์ เดือนกุมภาพันธ์ 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครสวรรค์2,783.26454.0083.7 %5.0263.99149.6743.3 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.นครสวรรค์11,355.123,045.6073.2 %5.084.6471.9515.0 %5.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย เขากบ จ.นครสวรรค์10,332.6510,772.42-4.3 %0.064.1439.1638.9 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครสวรรค์4,796.6910,296.00-114.6 %0.01,374.95227.1783.5 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดนครสวรรค์3,278.271,020.0068.9 %5.0881.460.9599.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครสวรรค์47,270.5026,308.5044.3 %5.04,152.212,113.0549.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครสวรรค์3,224.291,892.0241.3 %5.0709.86688.783.0 %1.5
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครสวรรค์ สาขาเมืองนครสวรรค์2,949.461,850.0337.3 %5.0309.0359.3880.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครสวรรค์ สาขาลาดยาว2,884.90577.0080.0 %5.0379.69190.0050.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครสวรรค์ สาขาตาคลี2,560.94586.0077.1 %5.0329.68213.7535.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครสวรรค์ สาขาท่าตะโก2,568.28461.0082.1 %5.0260.22190.0027.0 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครสวรรค์4,738.662,086.0056.0 %5.01,255.46960.1723.5 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครสวรรค์2,910.881,094.0062.4 %5.0786.28265.6766.2 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดนครสวรรค์3,115.84851.0072.7 %5.0824.41162.9380.2 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครสวรรค์5,740.002,801.5551.2 %5.01,859.491,906.13-2.5 %0.0
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 95,158.563,060.0440.7 %5.02,058.06776.4862.3 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดนครสวรรค์2,750.913,400.68-23.6 %0.0667.71208.8068.7 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครสวรรค์4,614.032,595.3943.8 %5.01,470.95799.2245.7 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครสวรรค์4,963.043,667.5326.1 %5.01,166.7072.2993.8 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดนครสวรรค์9,248.9615,393.00-66.4 %0.01,775.210.9599.9 %5.0
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 8 (นครสวรรค์)6,207.296,700.43-7.9 %0.02,024.44784.7061.2 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 4 (จ.นครสวรรค์)77,389.826,278.0091.9 %5.04,619.90902.6680.5 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครสวรรค�3,436.191,784.9948.1 %5.0919.49149.6383.7 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 (นครสวรรค์)10,414.088,284.0820.5 %5.03,824.371,819.0952.4 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดนครสวรรค์4,298.96890.0079.3 %5.01,261.7882.5593.5 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดนครสวรรค์3,066.34730.0076.2 %5.0791.55294.3662.8 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครสวรรค์3,482.903,106.4110.8 %5.0976.54381.3860.9 %5.0
สำนักงานจังหวัดนครสวรรค์7,608.0429,761.69-291.2 %0.01,680.132,204.53-31.2 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดนครสวรรค์11,342.434,971.0056.2 %5.04,207.95195.1595.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครสวรรค์7,770.285,403.0030.5 %5.02,554.87861.0566.3 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครสวรรค์7,475.8112,008.90-60.6 %0.01,302.32168.1087.1 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครสวรรค์3,525.881,159.0067.1 %5.01,033.57249.3875.9 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครสวรรค์3,641.002,046.6043.8 %5.01,014.56503.5050.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครสวรรค์3,508.002,348.0033.1 %5.013,139.68245.8198.1 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครสวรรค์4,245.202,986.0029.7 %5.01,223.75479.5660.8 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครสวรรค์5,805.523,011.0048.1 %5.01,031.28155.5584.9 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 6 จังหวัดนครสวรรค์314,893.8119,906.5593.7 %5.0869.78186.1378.6 %5.0
สถานพินิจและค้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครสวรรค์26,817.969,910.0963.0 %5.0537.06214.6860.0 %5.0
รจก.นครสวรรค์ 63,865.5459,034.007.6 %3.51,332.25446.2366.5 %5.0
ทสป.หนองน้ำขุ่น 10,312.8316,241.00-57.5 %0.0562.09682.10-21.4 %0.0
เรือนจำชั่วคราวคลองโพธิ์2,454.983,933.14-60.2 %0.0347.372.8599.2 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดนครสวรรค์2,602.60815.0068.7 %5.0366.23206.3443.7 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครสวรรค์3,448.791,898.0045.0 %5.0900.47363.4459.6 %5.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 8 นครสวรรค์26,962.7219,505.0027.7 %5.01,716.05227.9686.7 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครสวรรค์3,159.081,600.0049.4 %5.01,045.48282.0573.0 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครสวรรค์5,351.616,352.56-18.7 %0.01,318.83472.7464.2 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์4,645.542,803.7139.6 %5.01,394.88533.6761.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครสวรรค์3,532.483,929.58-11.2 %0.0824.40274.4266.7 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครสวรรค์34,820.645,016.0085.6 %5.01,208.50460.2761.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์30,466.0511,764.0061.4 %5.03,853.84487.9487.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครสวรรค์ เขต 121,999.3519,538.3711.2 %5.01,337.66324.0875.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครสวรรค์ เขต 228,468.868,566.3769.9 %5.01,300.09181.4586.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศีกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 326,352.299,450.9164.1 %5.01,696.57684.0559.7 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนครสวรรค์6,774.524,055.5240.1 %5.0284.03188.7333.6 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์100,985.1286,937.0013.9 %5.01,874.571,012.6446.0 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคแม่วงก์22,207.7214,325.0035.5 %5.01,050.67461.4256.1 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์112,859.8558,303.0048.3 %5.01,028.91543.9747.1 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครสวรรค์22,009.361.00100.0 %5.0863.650.9599.9 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค์49,752.9818,526.4562.8 %5.0865.45646.9525.2 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพบรรพตพิสัย35,028.921.00100.0 %5.0817.290.9599.9 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์12,850.3518,767.66-46.0 %0.02,352.122,512.21-6.8 %0.0
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์14,412.9710,473.4927.3 %5.04,157.30198.8795.2 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 3 นครสวรรค์ 42,160.3824,588.0041.7 %5.01,220.96728.4340.3 %5.0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3 2,980.831,245.0058.2 %5.01,178.27135.8588.5 %5.0
ศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์74,492.9068,817.007.6 %3.51,959.511,805.857.8 %3.5
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค์ 4,209.833,053.0027.5 %5.0995.55557.6544.0 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค์2,451.741,231.0049.8 %5.0596.22350.5141.2 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดนครสวรรค์32,684.2533,870.00-3.6 %0.04,651.251,994.8657.1 %5.0
รวม 1,446,480 728,139 49.66 % 106,788 35,744 66.53 %