สรุปผลประเมินจังหวัดอุทัยธานี เดือนกุมภาพันธ์ 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุทัยธานี2,315.69723.0068.8 %5.0471.8490.7180.8 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุทัยธานี3,299.053,436.71-4.2 %0.0623.97108.7182.6 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดอุทัยธานี3,189.76840.0073.7 %5.0681.03123.0581.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่อุทัยธานี14,147.5911,239.0120.6 %5.02,356.99611.3374.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองฉาง4,132.12556.0086.5 %5.0378.2320.1594.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้วยคต3,348.12204.0093.9 %5.0274.1742.3284.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองอุทัยธานี5,089.03244.0095.2 %5.0221.5135.2184.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพืนที่สาขาทัพทัน4,202.77290.0093.1 %5.0178.4942.7776.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสว่างอารมณ์4,228.68320.0092.4 %5.0216.0053.4875.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองขาหย่าง3,280.14315.0090.4 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านไร่3,416.06510.0085.1 %5.0524.09107.1079.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลานสัก3,439.58429.0087.5 %5.0346.9387.1474.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุทัยธานี4,415.135,264.06-19.2 %0.01,080.40543.7949.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดอุทัยธานี6,139.802,090.0066.0 %5.01,042.32757.4327.3 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุทัยธานี2,820.66412.0085.4 %5.0680.99293.4656.9 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดอุทัยธานี5,664.89845.0085.1 %5.0680.99166.4575.6 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุทัยธานี6,797.311,650.0075.7 %5.01,869.97741.0060.4 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดอุทัยธานี5,042.433,020.0240.1 %5.0571.93421.5626.3 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุทัยธานี4,820.732,572.3146.6 %5.01,479.68531.5964.1 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุทัยธานี6,657.092,241.4566.3 %5.0786.59113.6385.6 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดอุทัยธานี9,242.806,828.9026.1 %5.01,531.04119.3792.2 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุทัยธานี5,816.753,598.8738.1 %5.0852.65725.2014.9 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดอุทัยธานี3,512.91898.0074.4 %5.0729.8738.8694.7 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดอุทัยธานี4,045.56736.0081.8 %5.0642.99126.7480.3 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุทัยธานี3,848.853,156.1018.0 %5.0776.071.0099.9 %5.0
สำนักงานจังหวัดอุทัยธานี9,376.703,360.0064.2 %5.01,446.741,696.29-17.2 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดอุทัยธานี5,182.613,160.0039.0 %5.01,099.37655.0940.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุทัยธานี3,947.78576.0085.4 %5.0814.13120.1085.2 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดอุทัยธานี8,952.446,122.0131.6 %5.01,836.7637.3298.0 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุทัยธานี11,066.281,194.0089.2 %5.0700.03260.1362.8 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุทัยธานี3,813.831,351.0064.6 %5.0814.13416.5448.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุทัยธานี3,705.301,165.0068.6 %5.0738.0687.0388.2 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอุทัยธานี4,042.081,743.0056.9 %5.0749.17209.0072.1 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุทัยธานี3,011.712,100.0030.3 %5.0566.9234.8393.9 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอุทัยธานี10,084.141,002.0090.1 %5.01,017.43104.5089.7 %5.0
เรือนจำจังหวัดอุทัยธานี22,887.7621,402.256.5 %3.0627.36365.9641.7 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดอุทัยธานี2,887.70587.0079.7 %5.0733.830.9599.9 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดอุทัยธานี2,993.92945.0068.4 %5.0590.26183.5868.9 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอุทัยธานี11,457.35862.0092.5 %5.04,217.99204.2595.2 %5.0
สำนักงานประกันสังคม จ.อุทัยธานี5,141.143,568.7630.6 %5.0833.14452.4245.7 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุทัยธานี5,280.301,103.0079.1 %5.0795.11150.7681.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษาบอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดอุทัยธานี6,494.44308.1895.3 %5.01,289.53121.8590.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 211,291.939,960.0011.8 %5.01,598.441,052.7534.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 129,505.9110,089.8265.8 %5.0923.88343.4162.8 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุทัยธานี5,175.333,504.0032.3 %5.0311.4786.7572.1 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี61,180.7753,256.0013.0 %5.01,265.57423.9166.5 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุทัยธานี35,053.0936,231.30-3.4 %0.0838.851,968.69-134.7 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี19,421.3310,106.9448.0 %5.0716.93673.966.0 %3.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี9,306.4215,245.74-63.8 %0.01,766.321,305.6026.1 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุทัยธานี 4,138.462,200.1046.8 %5.0883.17424.7151.9 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุทัยธานี2,772.19756.0072.7 %5.0471.84188.6860.0 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดอุทัยธานี17,224.2610,132.0041.2 %5.04,377.671,667.5061.9 %5.0
รวม 438,309 254,451 41.95 % 51,023 19,139 62.49 %