สรุปผลประเมินจังหวัดกำแพงเพชร เดือนกุมภาพันธ์ 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกำแพงเพชร2,145.15431.0079.9 %5.0472.3956.9587.9 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.กำแพงเพชร8,047.234,133.2048.6 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่กำแพงเพชร2,733.061,723.0037.0 %5.0719.61298.3758.5 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดกำแพงเพชร3,399.06924.0072.8 %5.0738.6370.1390.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กำแพงเพชร11,412.754,496.7060.6 %5.02,069.75296.6585.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองกำแพงเพชร4,265.461,161.0072.8 %5.0390.970.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาขาณุวรลักษบุรี3,823.92558.0085.4 %5.0467.5152.3788.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองขลุง3,679.74373.0089.9 %5.0341.830.9599.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพรานกระต่าย3,291.42321.0090.2 %5.0253.3140.4484.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลานกระบือ3,292.14765.0076.8 %5.0303.0558.6680.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองลาน3,187.80653.7479.5 %5.0360.4748.7386.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาไทรงาม3,610.53654.0081.9 %5.0268.950.9599.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบึงสามัคคี3,545.31528.0085.1 %5.0364.7265.2882.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กำแพงเพชร4,104.876,489.26-58.1 %0.01,271.061,089.6514.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดกำแพงเพชร3,591.091,653.0054.0 %5.01,080.91616.1543.0 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดกำแพงเพชร2,912.101,365.0053.1 %5.0795.67220.9872.2 %5.0
สำนักงานชลประทานที่ 430,060.6026,683.6311.2 %5.05,928.684,726.2520.3 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดกำแพงเพชร2,629.831,198.0054.4 %5.0548.47285.9547.9 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกำแพงเพชร3,308.882,266.0031.5 %5.0714.3313,031.22-1,724.3 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดกำแพงเพชร2,300.222,952.00-28.3 %0.0600.6951.6791.4 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกำแพงเพชร4,689.511,858.4460.4 %5.01,499.26554.5763.0 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดกำแพงเพชร4,381.74500.0088.6 %5.01,328.12493.0062.9 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดกำแพงเพชร7,225.7416,408.15-127.1 %0.01,746.47216.5587.6 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกำแพงเพชร3,468.245,672.62-63.6 %0.01,131.08118.7589.5 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยากำแพงเพชร1,983.00281.0085.8 %5.068.9235.8448.0 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดกำแพงเพชร3,505.44745.0078.7 %5.0871.7455.6293.6 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดกำแพงเพชร2,768.85795.0071.3 %5.0738.63333.5754.8 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดกำแพงเพชร3,132.783,132.000.0 %0.5525.40259.4450.6 %5.0
สำนักงานจังหวัดกำแพงเพชร4,796.587,650.00-59.5 %0.01,271.07354.2872.1 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดกำแพงเพชร3,624.694,482.00-23.7 %0.01,042.88793.8523.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกำแพงเพชร3,322.032,270.1531.7 %5.0795.6748.7093.9 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดกำแพงเพชร15,293.4011,073.8227.6 %5.02,088.76241.2788.4 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 8 กำแพงเพชร12,983.7611,249.0013.4 %5.02,181.383,382.95-55.1 %0.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกำแพงเพชร10,812.331,872.0082.7 %5.0776.66119.7084.6 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกำแพงเพชร3,112.561,866.4840.0 %5.0833.72486.0941.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดกำแพงเพชร3,782.521,549.0059.0 %5.01,061.90163.2784.6 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกำแพงเพชร3,723.811,693.6054.5 %5.0947.79336.4264.5 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดกำแพงเพชร3,848.762,639.5031.4 %5.0757.6480.7589.3 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดกำแพงเพชร31,156.111,386.0095.6 %5.0932.14154.8983.4 %5.0
เรือนจำกลางกำแพงเพชร ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดกำแพงเพชร2,465.94882.0064.2 %5.0567.48268.5452.7 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดกำแพงเพชร3,054.451,046.0065.8 %5.0852.72236.6672.2 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดกำแพงเพชร2,495.67949.0062.0 %5.0624.53236.5362.1 %5.0
สปส.จ.กำแพงเพชร4,471.924,031.149.9 %4.51,137.95355.9268.7 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกำแพงเพชร4,031.451,317.0067.3 %5.01,175.98155.6986.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดกำแพงเพชร3,809.464,258.00-11.8 %0.0954.32429.1855.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 130,327.6910,929.5564.0 %5.01,623.90498.4269.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 212,048.008,367.9930.5 %5.01,776.861,114.8737.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 (จังหวัดกำแพงเพชร และพิจิตร)22,964.809,243.3459.7 %5.02,815.35879.6468.8 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกำแพงเพชร1,505.295,888.00-291.2 %0.0283.08193.7631.6 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร69,780.534.66100.0 %5.01,510.61ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกำแพงเพชร22,157.38ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0906.09ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างกำแพงเพชร31,362.9311,747.4962.5 %5.0834.97533.9036.1 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพขาณุวรลักษบุรี25,002.8422,264.0011.0 %5.0835.56377.1554.9 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร17,739.1213,404.4324.4 %5.01,876.351,325.2029.4 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกำแพงเพชร 2,867.821,332.0053.6 %5.0776.66475.5138.8 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภาคที่ 215,501.034,917.1168.3 %5.02,344.911,360.4042.0 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกำแพงเพชร2,449.44696.0071.6 %5.0605.51123.5279.6 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดกำแพงเพชร14,961.815,051.5066.2 %5.03,151.511,969.5037.5 %5.0
รวม 499,793 242,782 51.42 % 60,528 39,776 34.28 %