สรุปผลประเมินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เดือนกุมภาพันธ์ 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอยุธยา2,479.43334.0086.5 %5.0379.34124.9567.1 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พระนครศรีอยุธยา3,606.594,782.27-32.6 %0.0816.75211.8574.1 %5.0
สำนักงานคลังเขต 12,703.981,621.8040.0 %5.0844.9542.6595.0 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดพระนครศรีอยุธยา2,896.511,650.0043.0 %5.0588.4836.6393.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่พระนครศรีอยุธยา117,703.6913,590.0023.2 %5.02,742.25600.9778.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่พระนครศรีอยุธยา222,686.0714,586.0435.7 %5.02,326.42547.9176.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระนครศรีอยุธยา4,006.511,490.0062.8 %5.0220.1660.1372.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเสนา3,513.68831.0076.3 %5.0351.5623.5693.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าเรือ3,907.02450.0088.5 %5.0343.2548.3985.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังน้อย4,837.961,461.0069.8 %5.0223.2349.1078.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาภาชี3,259.65369.0088.7 %5.0225.5943.6580.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาผักไห่3,108.99327.0089.5 %5.0186.6529.0084.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานครหลวง4,272.48372.0091.3 %5.0222.2859.9373.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลาดบัวหลวง3,415.66464.0086.4 %5.0298.7335.9988.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขามหาราช3,403.90306.0091.0 %5.0165.154.0097.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านแพรก432.61168.0061.2 %5.0194.612.0099.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางบาล3,362.60671.0080.0 %5.0129.7169.1746.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางไทร3,606.36551.0084.7 %5.0326.7545.4986.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางซ้าย3,455.17486.0085.9 %5.0193.3867.5965.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางปะหัน3,624.75480.0086.8 %5.0172.9650.6870.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางปะอิน4,534.231,318.0070.9 %5.0322.8563.7480.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอุทัย4,929.133,222.0034.6 %5.0264.840.9599.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พระนครศรีอยุธยา 14,172.457,505.27-79.9 %0.01,005.04400.1260.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พระนครศรีอยุธยา 23,838.913,729.002.9 %1.0877.29787.2610.3 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา2,613.102,120.0018.9 %5.0474.42146.6669.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา4,096.251,687.0058.8 %5.0911.79649.7528.7 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา2,888.061,223.0057.7 %5.0588.48112.9480.8 %5.0
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 13,705.601,407.0062.0 %5.0950.85248.2773.9 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดพระนครศรีอยุธยา3,129.17967.0069.1 %5.0512.45134.6173.7 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา4,619.472,286.0050.5 %5.01,327.64432.6567.4 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา2,364.872,273.113.9 %1.5518.30514.840.7 %0.5
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา4,302.392,500.0241.9 %5.01,246.88550.4655.9 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา3,495.131,940.0044.5 %5.0835.7249.5794.1 %5.0
สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ ๒3,888.3418.9699.5 %5.0968.8286.4591.1 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยา7,832.7817,817.00-127.5 %0.01,368.1687.9393.6 %5.0
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา3,532.502,164.0038.7 %5.0835.71333.7360.1 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา3,725.161,003.0073.1 %5.0882.1653.7593.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา2,950.231,208.0059.1 %5.0581.06507.7512.6 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา3,813.832,893.0024.1 %5.0873.76218.4175.0 %5.0
สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา4,762.831,838.0061.4 %5.01,330.14115.3091.3 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา4,261.3141,418.00-872.0 %0.01,082.93422.2261.0 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา4,414.802,250.1049.0 %5.0797.65156.8780.3 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา7,171.079,220.80-28.6 %0.01,734.3972.3495.8 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา10,131.122,359.0076.7 %5.0626.5393.9985.0 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา3,881.722,742.0029.4 %5.0797.68451.9943.3 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพระนครศรีอยุธยา6,653.983,269.0050.9 %5.01,139.97115.9789.8 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา4,679.082,496.0046.7 %5.01,158.96478.7458.7 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา5,165.204,191.0018.9 %5.0816.6939.2995.2 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนพระนครศรีอยุธยา17,854.564,573.0074.4 %5.0996.8580.3891.9 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา11,138.288,289.0025.6 %5.0464.06145.2468.7 %5.0
รจก.พระนครศรีอยุธยา 35,233.9041,774.00-18.6 %0.0575.55484.7115.8 %5.0
รจจ.พระนครศรีอยุธยา 70,347.9784,176.00-19.7 %0.01,109.91397.9164.1 %5.0
ทสบ.พระนครศรีอยุธยา 32,425.3430,993.734.4 %2.0501.75284.4443.3 %5.0
ทสว.พระนครศรีอยุธยา 141,458.3625,302.2882.1 %5.07,874.842,035.5074.2 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา2,644.001,044.0060.5 %5.0281.77105.6462.5 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา3,697.583,073.0016.9 %5.0869.320.9599.9 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา3,816.322,555.0033.1 %5.0702.57221.1468.5 %5.0
สปส.จ.พระนครศรีอยุธยา6,030.176,558.00-8.8 %0.01,596.35527.0167.0 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา3,354.791,261.0062.4 %5.0778.66303.6161.0 %5.0
สำนักศิลปากรที่ 3 พระนครศรีอยุธยา25,160.234,748.1081.1 %5.01,373.16759.0044.7 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา124,089.992,432.5098.0 %5.0748.81330.0455.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา3,126.881,989.0036.4 %5.0664.56190.9571.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑19,474.9810,534.5545.9 %5.0977.59499.5348.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 233,206.5611,396.7665.7 %5.02,368.03224.8490.5 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา6,077.794,675.8723.1 %5.0424.60233.4645.0 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา67,662.6138,556.0043.0 %5.01,417.80452.4668.1 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์23,948.1221,393.6110.7 %5.0616.61316.3948.7 %5.0
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือพระนครศรีอยุธยา18,355.2218,061.961.6 %0.5447.5238.9591.3 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา 89,898.9033,786.7962.4 %5.0580.76198.2165.9 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศูนย์ศิลปาชีพบางไทร 16,191.7117,578.00-8.6 %0.0617.54921.01-49.1 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างพระนครศรีอยุธยา140,371.2316,113.9988.5 %5.0523.85362.5330.8 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพมหาราช 20,362.999,664.6152.5 %5.0463.18318.5131.2 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพเสนา 64,911.1719,534.0069.9 %5.0530.00656.80-23.9 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา8,174.5118,315.33-124.1 %0.01,692.711,003.4040.7 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 3,312.701,320.0060.2 %5.0759.64523.4531.1 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา3,103.051,294.0058.3 %5.0417.3793.3777.6 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา17,051.6921,420.93-25.6 %0.03,409.265,868.19-72.1 %0.0
รวม 1,238,318 634,470 48.76 % 69,568 27,058 61.11 %