สรุปผลประเมินจังหวัดตาก เดือนกุมภาพันธ์ 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดตาก2,287.84387.0083.1 %5.0673.05153.7977.2 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดตาก19,296.748,280.3257.1 %5.067.0353.6020.0 %5.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์ จ.ตาก9,957.439,599.003.6 %1.555.19115.20-108.7 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อ.แม่สอด19,083.4421,925.62-14.9 %0.082.68179.57-117.2 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ตาก3,173.202,121.9133.1 %5.0996.33332.0166.7 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดตาก3,111.771,241.0060.1 %5.0920.27103.9988.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ตาก16,824.256,940.0058.8 %5.02,897.931,055.9463.6 %5.0
ด่านศุลกากรแม่สอด61,726.9029,612.9252.0 %5.02,953.541,451.3550.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ตาก5,042.566,004.74-19.1 %0.01,186.491,327.15-11.9 %0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดตาก3,825.771,800.6252.9 %5.01,338.63471.4064.8 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดตาก2,837.01961.0066.1 %5.0901.25130.5485.5 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดตาก2,806.08589.0079.0 %5.0882.24285.0967.7 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก3,337.701,972.0040.9 %5.01,205.501,200.800.4 %0.5
สำนักงานเกษตรจังหวัดตาก2,077.921,437.9630.8 %5.0608.41520.4014.5 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตาก4,441.453,292.4625.9 %5.01,566.811,307.2716.6 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดตาก (ส.ป.ก.ตาก)10,198.451,282.1487.4 %5.01,053.39196.8481.3 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดตาก12,511.507,395.1640.9 %5.01,300.60374.0771.2 %5.0
ท่าอากาศยานตาก20,602.053,240.6084.3 %5.0544.949.5098.3 %5.0
ท่าอากาศยานแม่สอด59,566.8552,208.2012.4 %5.01,208.00116.4590.4 %5.0
สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ. ตาก4,060.21878.0078.4 %5.01,148.45148.0487.1 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 14 (ตาก)14,204.568,097.3443.0 %5.05,314.29645.1087.9 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาตาก3,008.70279.0090.7 %5.097.2361.2837.0 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาตาก(กลุ่มงานอากาศเกษตรดอยมูเซอ)1,625.25260.0084.0 %5.038.1725.7632.5 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาตาก (กลุ่มงานอุตุนิยมวิทยาอุทกอุ้มผาง)1,625.25215.0086.8 %5.086.907.9590.9 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดตาก2,850.65818.0171.3 %5.0977.33105.0389.3 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดตาก2,510.33287.0088.6 %5.0768.14261.9365.9 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตาก3,401.292,391.2929.7 %5.01,129.45530.3753.0 %5.0
สำนักงานจังหวัดตาก9,534.2623,131.00-142.6 %0.01,604.851,353.8715.6 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดตาก13,148.114,904.0062.7 %5.02,251.39212.9290.5 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตาก1,429.74948.0033.7 %5.01,015.34251.8675.2 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดตาก89,913.226,096.5493.2 %5.04,629.2879.9798.3 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตาก8,405.731,641.0080.5 %5.0959.15157.6883.6 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดตาก4,869.392,356.2251.6 %5.0624.78281.6454.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก3,792.581,650.0056.5 %5.0560.56177.0568.4 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตาก2,956.911,071.0063.8 %5.0687.16176.4274.3 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดตาก2,641.111,667.5336.9 %5.0787.1633.6795.7 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดตาก9,162.883,179.6065.3 %5.0463.66113.0575.6 %5.0
เรือนจำกลางตาก 27,635.8831,789.18-15.0 %0.01,045.14240.7177.0 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดตาก2,446.20555.0077.3 %5.0692.07266.7461.5 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดตาก5,309.405,457.07-2.8 %0.01,871.04243.7287.0 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดตาก2,736.11601.0078.0 %5.0565.05510.119.7 %4.5
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดตาก5,260.792,799.9046.8 %5.01,186.49413.3365.2 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตาก4,981.552,604.2047.7 %5.01,369.45290.1778.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตาก2,097.182,840.70-35.5 %0.0977.33208.8978.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 113,200.686,075.6954.0 %5.05,679.69568.8090.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 23,742.176,414.9273.0 %5.02,766.25511.9081.5 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดตาก6,284.503,320.6347.2 %5.0398.81677.45-69.9 %0.0
โสตศึกษาจังหวัดตาก30,508.5543,352.38-42.1 %0.0289.16477.33-65.1 %0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก19,292.4622,235.12-15.3 %0.01,094.78660.8239.6 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคตาก46,550.6926,628.0042.8 %5.01,368.17674.5550.7 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด74,533.831.00100.0 %5.01,247.36847.4032.1 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก22.4320,000.00-89,066.3 %0.018.392,716.20-14,670.0 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตาก 3,147.272,271.9227.8 %5.01,129.44502.5055.5 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตาก2,427.35508.0079.1 %5.0692.0889.3087.1 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดตาก39,165.6411,372.0071.0 %5.06,624.963,869.9841.6 %5.0
รวม 751,192 408,989 45.55 % 72,601 27,778 61.74 %