สรุปผลประเมินจังหวัดสุโขทัย เดือนกุมภาพันธ์ 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุโขทัย2,394.82472.0080.3 %5.0482.43151.6768.6 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.สุโขทัย7,797.094,511.3042.1 %5.054.610.9598.3 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุโขทัย2,505.051,017.0059.4 %5.0615.55203.9666.9 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสุโขทัย3,061.301,167.0061.9 %5.0672.57169.2774.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุโขทัย13,890.195,587.3659.8 %5.01,927.65592.5969.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสุโขทัย3,702.491,367.0063.1 %5.0250.2059.8576.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสวรรคโลก3,553.20799.0077.5 %5.0328.1241.4587.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีสำโรง3,325.08483.0085.5 %5.0261.6527.6589.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีสัชนาลัย3,328.42732.0078.0 %5.0468.5149.6489.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านด่านลานหอย3,241.01515.0084.1 %5.0296.0028.5090.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากงไกรลาศ3,358.32679.0079.8 %5.0239.6048.4579.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคีรีมาศ3,178.98435.0086.3 %5.0224.880.01100.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีนคร3,307.39417.0087.4 %5.0289.7957.0080.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุ่งเสลี่ยม3,143.14493.0084.3 %5.0326.9346.4685.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุโขทัย4,702.556,577.89-39.9 %0.01,414.221,638.16-15.8 %0.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุโขทัย3,001.881,150.0061.7 %5.0615.57278.3554.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสุโขทัย2,617.601,121.0057.2 %5.01,166.33758.6735.0 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุโขทัย2,808.48937.0066.6 %5.0748.66258.1665.5 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดสุโขทัย2,782.35426.0084.7 %5.0729.64402.0444.9 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุโขทัย6,432.352,515.0060.9 %5.02,326.991,199.4548.5 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสุโขทัย1,777.581,334.4024.9 %5.0484.12472.472.4 %1.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุโขทัย3,484.231,837.0047.3 %5.01,128.98538.1252.3 %5.0
ส.ป.ก. สุโขทัย2,325.081,490.0035.9 %5.0501.45220.2756.1 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสุโขทัย4,796.028,733.00-82.1 %0.01,471.27268.3081.8 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุโขทัย3,527.271,733.8050.8 %5.0824.72179.9378.2 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาสุโขทัย3,497.40241.1093.1 %5.074.5634.5753.6 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสุโขทัย3,195.61599.0081.3 %5.0786.6945.3194.2 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสุโขทัย2,458.78434.0082.3 %5.0596.53159.5873.2 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุโขทัย3,045.641,693.2044.4 %5.0824.72211.2874.4 %5.0
สำนักงานจังหวัดสุโขทัย9,744.7520,088.00-106.1 %0.01,281.112,995.14-133.8 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสุโขทัย5,102.782,260.0055.7 %5.02,182.59410.0281.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุโขทัย5,062.331,194.0076.4 %5.0805.71450.4944.1 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสุโขทัย5,147.7012,217.70-137.3 %0.01,224.0694.4492.3 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุโขทัย2,741.66272.0090.1 %5.0672.59473.1029.7 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุโขทัย2,653.914,174.30-57.3 %0.0672.60442.3134.2 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุโขทัย3,699.972,907.0021.4 %5.01,128.98318.5171.8 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย4,624.861,459.0068.5 %5.0602.85297.7350.6 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุโขทัย2,897.541,724.0040.5 %5.0577.5251.3091.1 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสุโขทัย9,881.261,233.0087.5 %5.0767.68253.1667.0 %5.0
เรือนจำจังหวัดสุโขทัย32,246.5021,305.0033.9 %5.0733.44332.5054.7 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสุโขทัย2,339.17676.0071.1 %5.0501.4575.7384.9 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุโขทัย3,701.791,777.8652.0 %5.0748.6696.8687.1 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุโขทัย2,641.87766.5071.0 %5.0577.51110.8380.8 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสุโขทัย3,878.581,635.3057.8 %5.01,004.76337.7666.4 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุโขทัย2,751.692,612.005.1 %2.5710.63169.2076.2 %5.0
สำนักศิลปากรที่ 6 สุโขทัย4,921.743,609.6026.7 %5.01,693.65948.1044.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสุโขทัย2,983.203,327.30-11.5 %0.0729.64111.2584.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 112,696.5810,888.7114.2 %5.02,011.52798.4160.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 249,351.136,375.4187.1 %5.02,103.57688.1867.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย12,553.916,548.4047.8 %5.04,088.43536.5686.9 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสุโขทัย14,720.754,246.7071.2 %5.0405.51414.78-2.3 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย54,974.9950,500.008.1 %4.01,217.22124.8589.7 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย62,597.0632,440.0048.2 %5.0811.03363.4155.2 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย18,152.9216,701.108.0 %4.0834.351,320.00-58.2 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างสุโขทัย20,288.6415,290.0024.6 %5.0630.06641.16-1.8 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย36,337.0011,505.8068.3 %5.0811.16144.4082.2 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพศรีสำโรง64,460.6619,236.0070.2 %5.0771.42614.6520.3 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย7,414.0810,293.81-38.8 %0.01,571.101,051.7833.1 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุโขทัย 3,255.581,298.1660.1 %5.0748.66582.4822.2 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุโขทัย2,811.141,065.8262.1 %5.0520.46203.3060.9 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสุโขทัย26,580.248,908.1066.5 %5.04,400.204,894.99-11.2 %0.0
รวม 603,455 328,034 45.64 % 57,673 28,489 50.60 %