สรุปผลประเมินจังหวัดพิจิตร เดือนกุมภาพันธ์ 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตร2,539.62632.0075.1 %5.0447.4557.4287.2 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พิจิตร2,271.451,503.0033.8 %5.0543.73109.2279.9 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดพิจิตร2,786.761,158.0058.4 %5.0675.6436.8194.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่พิจิตร21,157.5310,571.0150.0 %5.02,710.35517.0080.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองพิจิตรไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0200.970.9599.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาตะพานหิน3,305.42738.0077.7 %5.0235.19120.1748.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางมูลนาก3,427.68746.0078.2 %5.0425.8278.7881.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทับคล้อ3,320.01452.0086.4 %5.0222.3865.2070.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพทะเล2,842.49748.0073.7 %5.0314.25118.7762.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสากเหล็ก3,319.86502.0084.9 %5.0255.8153.1079.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังทรายพูน3,121.68560.0082.1 %5.0201.3488.0556.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพธิ์ประทับช้าง3,225.90438.0086.4 %5.0178.6686.5351.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสามง่าม3,392.83461.0086.4 %5.0221.1766.3670.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พิจิตร3,657.972,866.0021.7 %5.01,055.96733.3330.6 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดพิจิตร2,953.011,954.0033.8 %5.0614.10603.001.8 %0.5
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพิจิตร2,728.491,653.0039.4 %5.0656.6294.2785.6 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดพิจิตร2,454.151,179.0052.0 %5.0542.53452.5616.6 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิจิตร4,366.481,630.0062.7 %5.01,374.611,187.6513.6 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดพิจิตร1,989.462,598.00-30.6 %0.0515.23426.4717.2 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิจิตร4,109.451,658.0059.7 %5.01,208.09445.2863.1 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพิจิตร (ส.ป.ก.พิจิตร)3,158.852,096.0033.6 %5.0822.2498.8688.0 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดพิจิตร9,504.906,853.0127.9 %5.01,512.34215.1285.8 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพิจิตร2,851.83951.0066.7 %5.0713.6798.0586.3 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาพิจิตร1,609.94540.0066.5 %5.050.6063.73-25.9 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดพิจิตร3,023.51886.0070.7 %5.0789.730.9599.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดพิจิตร2,237.67733.0067.2 %5.0523.51158.4369.7 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพิจิตร3,187.622,369.0025.7 %5.0846.78220.0574.0 %5.0
สำนักงานจังหวัดพิจิตรไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.01,284.15872.7432.0 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดพิจิตร6,387.714,485.0029.8 %5.01,512.34600.0660.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิจิตร2,922.451,533.0047.5 %5.0732.69215.1670.6 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดพิจิตร5,895.418,531.93-44.7 %0.01,512.3434.0197.8 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพิจิตร3,149.841,518.5051.8 %5.0657.53126.3280.8 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพิจิตร10,385.052,110.6079.7 %5.0903.83399.0055.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพิจิตร3,385.293,089.008.8 %4.0846.78239.2671.7 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร3,133.481,552.0050.5 %5.0590.38163.0472.4 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพิจิตร2,395.112,690.00-12.3 %0.0580.560.9599.8 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดพิจิตร10,517.661,421.0086.5 %5.0846.78228.0073.1 %5.0
รจจ.พิจิตร 31,563.4126,710.5015.4 %5.0690.42244.3564.6 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดพิจิตร2,344.10749.0068.0 %5.0447.45115.5874.2 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดพิจิตร2,858.76760.7273.4 %5.0694.65252.0763.7 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพิจิตร2,802.00540.3080.7 %5.0540.23345.6236.0 %5.0
สปส.จ.พิจิตร4,836.855,065.22-4.7 %0.0884.81293.6666.8 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพิจิตร2,906.703,614.00-24.3 %0.0713.70396.4644.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดพิจิตร3,518.862,606.3225.9 %5.0770.72201.5673.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 123,348.159,246.0060.4 %5.01,197.96273.2177.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 230,362.587,466.9175.4 %5.01,311.44115.5891.2 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพิจิตร4,828.923,661.9524.2 %5.0332.82405.60-21.9 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร123,086.0955,924.0054.6 %5.0887.761.8599.8 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพิจิตร20,505.4913,002.0036.6 %5.0720.24888.12-23.3 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างพิจิตร31,155.7016,145.9248.2 %5.0616.301,327.67-115.4 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตรไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิจิตร 2,580.741,360.0047.3 %5.0637.64163.5974.3 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 3 (จ.พิจิตร)4,044.405,798.00-43.4 %0.01,532.56600.4160.8 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพิจิตร8,572.57519.0093.9 %5.03,192.6995.1497.0 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดพิจิตร14,343.0216,242.12-13.2 %0.03,794.354,323.63-13.9 %0.0
รวม 464,375 242,818 47.71 % 46,292 19,119 58.70 %