สรุปผลประเมินจังหวัดเพชรบูรณ์ เดือนกุมภาพันธ์ 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเพชรบูรณ์2,346.31546.0076.7 %5.0571.8547.7191.7 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.เพชรบูรณ์19,443.6113,067.2432.8 %5.081.9553.6734.5 %5.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จ.เพชรบูรณ์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เพชรบูรณ์3,080.212,369.6323.1 %5.0933.16174.3081.3 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดเพชรบูรณ์2,799.22798.6671.5 %5.0800.4044.4094.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่เพชรบูรณ์10,942.446,090.0044.3 %5.02,947.55697.0276.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองเพชรบูรณ์ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0479.48108.5377.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหล่มสัก3,442.56529.0084.6 %5.0442.2970.1284.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหล่มเก่า4,792.10605.0087.4 %5.0285.9258.2379.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวิเชียรบุรี3,402.36418.0087.7 %5.0397.3373.1181.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชนแดน3,781.26610.0083.9 %5.0345.3333.2590.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองไผ่3,432.46492.0085.7 %5.0368.3459.3683.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีเทพ3,229.88367.0088.6 %5.0523.3773.2386.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบึงสามพัน3,542.96687.0080.6 %5.0326.8271.2578.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาน้ำหนาว3,111.92236.0092.4 %5.0495.040.01100.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขาค้อ3,779.88127.0096.6 %5.0344.05151.5056.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังโป่ง3,157.09286.0090.9 %5.0329.696.3098.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เพชรบูรณ์5,203.693,422.0034.2 %5.01,427.57813.2043.0 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดเพชรบูรณ์4,467.523,314.8125.8 %5.01,123.32820.9226.9 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์2,673.38842.5268.5 %5.0800.0545.1394.4 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดเพชรบูรณ์3,397.06710.0079.1 %5.0685.95171.0075.1 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบูรณ์8,588.301,624.0081.1 %5.02,123.88564.6773.4 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดเพชรบูรณ์1,672.182,063.00-23.4 %0.0517.26365.0529.4 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์4,251.161,990.4253.2 %5.01,427.57828.2842.0 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดเพชรบูรณ์2,487.952,480.000.3 %0.5688.79109.1184.2 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดเพชรบูรณ์5,125.929,135.00-78.2 %0.01,598.72105.5493.4 %5.0
ท่าอากาศยานเพชรบูรณ์68,003.5323,759.6065.1 %5.0678.74426.7537.1 %5.0
สำนักงานทางหลวงที่ 6 12,148.788,972.0026.1 %5.04,673.304,066.0013.0 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเพชรบูรณ์3,100.00126.6095.9 %5.0933.16327.3364.9 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาเพชรบูรณ์2,536.49822.0067.6 %5.084.2871.9514.6 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดเพชรบูรณ์3,282.11722.0078.0 %5.01,066.2729.8597.2 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดเพชรบูรณ์2,575.70536.4079.2 %5.0762.01219.0571.3 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเพชรบูรณ์4,540.392,429.3646.5 %5.01,028.23426.3958.5 %5.0
สำนักงานจังหวัดเพชรบูรณ์7,657.353,042.8660.3 %5.01,522.65907.2340.4 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดเพชรบูรณ์4,326.133,525.2018.5 %5.01,465.61192.4986.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบูรณ์6,209.751,373.6477.9 %5.01,161.350.01100.0 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดเพชรบูรณ์11,636.898,271.1828.9 %5.01,164.0692.1592.1 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเพชรบูรณ์10,394.391,418.7086.4 %5.0781.03281.5364.0 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์5,022.372,619.7047.8 %5.01,047.25494.9452.7 %5.0
ท้องถิ่นจังหวัดเพชรบูรณ์6,255.881,850.0070.4 %5.01,902.97222.5088.3 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเพชรบูรณ์5,534.58994.5082.0 %5.0933.15271.7070.9 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเพชรบูรณ์6,109.198,463.31-38.5 %0.0589.3737.6193.6 %5.0
สถานพินิจฯ จังหวัดเพชรบูรณ์6,854.812,118.0069.1 %5.01,691.73321.1081.0 %5.0
เรือนจำจังหวัดเพชรบูรณ์43,114.4930,755.2328.7 %5.01,126.54930.4117.4 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดเพชรบูรณ์3,744.13766.0079.5 %5.0609.89336.7644.8 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดเพชรบูรณ์4,020.851,313.9667.3 %5.0909.73365.7759.8 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเพชรบูรณ์2,851.931,239.0056.6 %5.0800.41384.7551.9 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดเพชรบูรณ3,654.172,983.5018.4 %5.0977.98287.3070.6 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์3,780.611,331.0064.8 %5.01,218.40634.7147.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเพชรบูรณ์5,045.106,327.20-25.4 %0.01,123.32117.6489.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 (จังหวัดเพชรบูรณ์)23,652.856,767.0871.4 %5.02,744.20486.7882.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 117,045.5310,062.7441.0 %5.01,596.33300.0181.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 218,959.139,744.0048.6 %5.01,774.90582.6467.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 37,847.5610,370.28-32.1 %0.01,839.84702.0861.8 %5.0
โสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์20,924.539,908.0052.6 %5.0355.10258.8327.1 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์4,080.083,167.1022.4 %5.0311.66486.32-56.0 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์199,299.0074,422.0062.7 %5.01,936.43809.7658.2 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบูรณ์ไม่ครบ10,475.50ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ1,755.71ประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์30,505.5012,240.4859.9 %5.0825.81476.0042.4 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพชนแดน41,235.2419,296.0053.2 %5.0944.67338.2064.2 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพวิเชียรบุรี22,630.0715,248.0032.6 %5.01,100.50799.7627.3 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์12,066.7819,375.90-60.6 %0.02,619.001,585.3639.5 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบูรณ์ 3,909.372,170.3244.5 %5.0895.48748.2316.4 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเพชรบูรณ์2,423.81410.0083.1 %5.0685.95191.1272.1 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดเพชรบูรณ์24,434.564,739.0080.6 %5.06,012.1410,952.51-82.2 %0.0
รวม 773,565 366,492 52.62 % 71,959 35,708 50.38 %