สรุปผลประเมินจังหวัดราชบุรี เดือนกุมภาพันธ์ 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดราชบุรี2,793.4295.0096.6 %5.0445.3044.6590.0 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ราชบุรี12,671.965,552.7056.2 %5.058.320.9598.4 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ราชบุรี4,270.895,101.64-19.5 %0.0730.5377.4189.4 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดราชบุรี2,820.401,100.0061.0 %5.0673.5085.5487.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ราชบุรี21,515.3416,179.4124.8 %5.02,298.41297.3587.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองราชบุรี4,263.011,485.0065.2 %5.0331.5757.0082.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านโป่ง3,680.851,278.0065.3 %5.0279.6750.3582.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพธาราม3,887.34812.0079.1 %5.0320.2651.4383.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดำเนินสะดวก3,822.40486.0087.3 %5.0319.1428.2591.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปากท่อ3,800.49414.0089.1 %5.0300.9752.7082.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางแพ4,520.82551.0087.8 %5.0223.4338.0083.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสวนผึ้ง3,499.17382.0089.1 %5.0495.6161.2987.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจอมบึง4,020.36456.0088.7 %5.0265.30102.2561.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวัดเพลง3,993.90263.0093.4 %5.0120.2047.5060.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ราชบุรี7,513.055,962.4320.6 %5.01,358.06730.2646.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดราชบุรี4,706.013,259.0030.7 %5.01,072.83190.2082.3 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดราชบุรี2,903.221,159.0060.1 %5.0675.70197.1170.8 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดราชบุรี3,244.11887.0072.7 %5.0426.29285.9532.9 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดราชบุรี6,582.5411,152.77-69.4 %0.02,194.761,028.9253.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 106,905.406,717.002.7 %1.02,415.00370.5084.7 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดราชบุรี3,217.302,753.0014.4 %5.0532.59390.8526.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร ที่ 2 จ.ราชบุรี4,331.943,955.988.7 %4.01,768.2327.6598.4 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดราชบุรี4,365.781,239.3271.6 %5.01,320.04514.0961.1 %5.0
ส.ป.ก. ราชบุรี3,475.171,325.0061.9 %5.0844.64133.9584.1 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดราชบุรี 9,150.5410,226.77-11.8 %0.01,529.58164.3589.3 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดราชบุรี3,888.932,441.5837.2 %5.01,110.86257.7376.8 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 813,702.175,390.0260.7 %5.01,098.28404.7863.1 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 (บ้านโป่ง)13,651.3510,540.5122.8 %5.04,901.061,721.5864.9 %5.0
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 713,143.308,540.8435.0 %5.03,725.50434.1588.3 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดราชบุรี3,301.80296.0091.0 %5.0825.6160.8992.6 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดราชบุรี3,503.011,302.4062.8 %5.0730.54411.3543.7 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดราชบุรี5,855.883,470.3240.7 %5.0928.6046.6195.0 %5.0
สำนักงานจังหวัดราชบุรี4,679.5226,516.15-466.6 %0.01,434.141,095.6923.6 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดราชบุรี3,507.302,236.0036.2 %5.0787.59557.8629.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรี3,607.381,198.0066.8 %5.0925.43239.1574.2 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดราชบุรี8,081.6412,039.17-49.0 %0.01,644.21118.2792.8 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดราชบุรี10,630.141,472.0086.2 %5.0635.4588.5386.1 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดราชบุรี3,179.191,340.0057.9 %5.0863.66325.8562.3 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดราชบุรี3,569.991.00100.0 %5.0901.69193.7278.5 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดราชบุรี5,757.962,908.0049.5 %5.01,358.07358.7073.6 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดราชบุรี4,350.843,571.6417.9 %5.0825.61ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 2 จ.ราชบุรี24,771.154,394.0082.3 %5.0924.68242.2573.8 %5.0
สพ.ราชบุรี44,310.7820,587.9953.5 %5.0924.6887.3090.6 %5.0
เรือนจำกลางราชบุรี 1,097,305.0056,515.5694.8 %5.010,668.913,321.5068.9 %5.0
รจก.เขาบิน 103,812.30162,403.00-56.4 %0.01,488.621,131.4524.0 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดราชบุรี2,596.26801.0069.1 %5.0445.2980.4781.9 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดราชบุรี4,690.773,309.9029.4 %5.01,034.80439.9157.5 %5.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 4 ราชบุรี18,304.9630,993.37-69.3 %0.01,286.46207.5083.9 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดราชบุรี9,868.352,543.4074.2 %5.0768.58221.9771.1 %5.0
สปส.จ.ราชบุรี5,468.644,610.9115.7 %5.01,129.87222.3080.3 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดราชบุรี3,241.052,055.0036.6 %5.01,110.86266.0076.1 %5.0
สำนักศิลปากรที่ 1 ราชบุรี3,014.701,979.0034.4 %5.01,032.73630.2839.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดราชบุรี34,153.3313,239.6761.2 %5.04,732.92735.6284.5 %5.0
สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภาคกลาง4,103.973,562.5613.2 %5.01,347.39259.3580.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 (จังหวัดราชบุรี และกาญจนบุรี)11,698.226,712.0042.6 %5.03,801.43641.6483.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1103,057.627,549.0892.7 %5.01,602.39363.8577.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 227,063.647,620.6271.8 %5.0997.01393.3560.5 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดราชบุรี5,032.034,562.009.3 %4.5316.51475.00-50.1 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี13,706.65137,592.00-903.8 %0.0658.051.9599.7 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 222,181.7012,237.0044.8 %5.0753.84171.2877.3 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม40,990.9618,581.0054.7 %5.01,054.08622.5140.9 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี32,516.5743,573.00-34.0 %0.0861.04552.7535.8 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างราชบุรี13,029.9316,112.99-23.7 %0.0607.2538.0093.7 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพปากท่อ17,816.652,288.8887.2 %5.0565.82649.75-14.8 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพบ้านโป่ง25,485.158,618.0066.2 %5.0110.79609.56-450.2 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี10,738.0214,550.00-35.5 %0.02,018.47813.0359.7 %5.0
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดราชบุรี9,076.118,249.499.1 %4.52,466.51128.0994.8 %5.0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 52,789.551,375.0050.7 %5.01,234.40308.2775.0 %5.0
ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี151,481.9175,933.4549.9 %5.01,473.9964.9695.6 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดราชบุรี 3,691.602,409.0034.7 %5.01,105.06293.4573.4 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดราชบุรี2,656.54536.0079.8 %5.0521.37369.9029.1 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดราชบุรี23,132.07112.4699.5 %5.04,483.265,261.75-17.4 %0.0
รวม 2,112,152 841,664 60.15 % 94,398 30,948 67.21 %