สรุปผลประเมินจังหวัดกาญจนบุรี เดือนกุมภาพันธ์ 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 8 65,919.19607.0099.1 %5.0262.29260.830.6 %0.5
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาญจนบุรี2,694.04607.0077.5 %5.0719.81260.8363.8 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.กาญจนบุรี7,701.2912,210.95-58.6 %0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี15,328.1718,849.00-23.0 %0.069.57126.57-81.9 %0.0
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จ.กาญจนบุรีไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่กาญจนบุรี3,770.06908.1875.9 %5.01,195.21281.1776.5 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดกาญจนบุรี3,262.741,230.0062.3 %5.01,024.0648.6795.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กาญจนบุรี15,064.068,350.1144.6 %5.03,020.73304.0089.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองกาญจนบุรีไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0314.1470.6877.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าม่วง4,027.521,239.0069.2 %5.0340.2042.0687.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่ามะกา3,994.281,008.0074.8 %5.0322.4660.3081.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพนมทวน3,734.06445.0088.1 %5.0250.1336.5485.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ่อพลอย3,736.88411.0089.0 %5.0285.1787.2569.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาไทรโยค3,271.33502.0084.7 %5.0415.5789.5178.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทองผาภูมิ3,462.71260.0092.5 %5.0671.3890.1786.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสังขละบุรี3,582.34313.0091.3 %5.0895.8583.4790.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีสวัสดิ์3,664.6890.0097.5 %5.0549.6187.1984.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเลาขวัญ3,631.72283.0092.2 %5.0414.1917.5495.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาด่านมะขามเตี้ย3,440.02456.0086.7 %5.0267.8462.7776.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองปรือ3,485.58253.0092.7 %5.0376.7847.1387.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้วยกระเจา3,603.71489.0086.4 %5.0321.1034.8089.2 %5.0
ด่านศุลกากรสังขละบุรี3,265.0020,415.20-525.3 %0.01,244.40290.6376.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กาญจนบุรี6,478.206,001.327.4 %3.51,377.521,301.725.5 %2.5
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกาญจนบุรี4,557.37634.0086.1 %5.01,029.2822.6097.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดกาญจนบุรี4,803.27701.0085.4 %5.01,371.29936.3731.7 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดกาญจนบุรี2,937.691,199.0059.2 %5.0818.91103.5387.4 %5.0
สำนักชลประทานที่ 13240,067.81182,617.8423.9 %5.096,563.878,878.2090.8 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดกาญจนบุรี3,106.64607.0080.5 %5.0947.85260.8372.5 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี4,926.983,205.0035.0 %5.01,777.161,182.7533.4 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดกาญจนบุรี1,570.992,692.04-71.4 %0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกาญจนบุรี4,844.293,949.0718.5 %5.01,211.40332.5072.6 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดกาญจนบุรี4,243.193,751.0011.6 %5.0830.55440.8946.9 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดกาญจนบุรี5,645.3810,727.00-90.0 %0.01,613.56254.5884.2 %5.0
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกาญจนบุรี3,084.951,605.0048.0 %5.0948.00313.6566.9 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดกาญจนบุรี3,406.254,760.67-39.8 %0.01,138.1670.0193.8 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดกาญจนบุรี2,869.71607.0078.8 %5.0871.93260.8370.1 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดกาญจนบุรี3,697.273,847.00-4.0 %0.01,214.22273.6777.5 %5.0
สำนักงานจังหวัดกาญจนบุรี4,875.7222.8599.5 %5.01,632.431,493.158.5 %4.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดกาญจนบุรี5,624.804,352.0022.6 %5.01,095.69414.6962.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกาญจนบุรี3,301.853,060.007.3 %3.51,138.16192.4983.1 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดกาญจนบุรี5,089.389,805.00-92.7 %0.01,618.78109.8293.2 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดกาญจนบุรี10,491.471,638.0084.4 %5.01,061.95495.1153.4 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกาญจนบุรี3,658.012,491.5031.9 %5.01,233.24314.4574.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดกาญจนบุรี3,887.091,719.0055.8 %5.01,328.17479.9463.9 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี5,534.353,008.0745.6 %5.01,518.48319.7278.9 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดกาญจนบุรี6,076.354,392.9327.7 %5.01,024.79117.5388.5 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดกาญจนบุรี10,833.937,165.0033.9 %5.0590.19460.0422.1 %5.0
เรือนจำจังหวัดกาญจนบุรี65,617.0651,699.8021.2 %5.01,551.43406.5273.8 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดกาญจนบุรี2,527.38898.0064.5 %5.0352.30152.7156.7 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดกาญจนบุรี4,420.573,182.4028.0 %5.01,427.17386.3972.9 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกาญจนบุรี3,142.831,616.2948.6 %5.0921.44355.7161.4 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดกาญจนบุรี6,646.145,671.4014.7 %5.0921.93348.8662.2 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกาญจนบุรี4,185.023,410.0018.5 %5.01,442.27782.5845.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดกาญจนบุรี (สำนักงาน กศน.จังหวัดกาญจนบุรี)17,562.963,250.2481.5 %5.06,455.10195.7097.0 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษากาญจนบุรี22,915.305,833.0174.5 %5.0951.98282.3170.3 %5.0
ศูนย์ฝึกวิชาชีพจังหวัดกาญจนบุรี "สามสงฆ์ทรงพระคุณ"12,373.601,772.8685.7 %5.070.28215.45-206.6 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 121,407.0353,790.22-151.3 %0.01,932.94681.2164.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 217,932.1113,096.0027.0 %5.010,739.71710.7793.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 310,858.266,428.3840.8 %5.02,541.75610.0976.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 412,493.536,283.2049.7 %5.02,048.66536.6573.8 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกาญจนบุรี2,260.464,934.25-118.3 %0.0329.870.2999.9 %5.0
โสตศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี13,497.574,234.4868.6 %5.0366.00143.7460.7 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี52,716.0642,584.0019.2 %5.01,473.24364.9475.2 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี77,022.2534,233.0055.6 %5.01,130.93389.1565.6 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกาญจนบุรี40,123.1032,678.9918.6 %5.01,366.562,260.00-65.4 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี30,707.8823,744.3422.7 %5.01,209.08732.2339.4 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี69,843.3613,945.0080.0 %5.01,142.20292.6074.4 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพพนมทวน12,473.858,646.0830.7 %5.0960.80252.7873.7 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี29,549.6821,430.0027.5 %5.02,681.721,258.7553.1 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาญจนบุรี 3,435.322,355.0031.4 %5.01,138.16478.8057.9 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภาคที่ 115,661.907,118.7654.5 %5.03,730.461,956.4447.6 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกาญจนบุรี3,241.931,236.0061.9 %5.0871.93235.3573.0 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดกาญจนบุรี79,772.7927,860.0065.1 %5.06,440.395,525.8814.2 %5.0
รวม 1,148,640 715,416 37.72 % 191,114 40,967 78.56 %