สรุปผลประเมินจังหวัดสุพรรณบุรี เดือนกุมภาพันธ์ 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุพรรณบุรี2,681.30785.0070.7 %5.0452.3798.1078.3 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.สุพรรณบุรี17,694.6411,316.1536.0 %5.083.05127.30-53.3 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุพรรณบุรี2,837.931,586.0044.1 %5.0661.54142.6878.4 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสุพรรณบุรี2,171.711,011.0053.4 %5.0376.30156.6558.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุพรรณบุรี9,061.901,408.2384.5 %5.02,315.38498.7578.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสุพรรณบุรี4,663.45948.0079.7 %5.0287.2960.8078.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเดิมบางนางบวช3,462.81502.0085.5 %5.0306.2036.5288.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นทีี่่ี่ีสาขาด่านช้าง3,535.20378.0089.3 %5.0336.3936.5789.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นทีี่่ี่ีสาขาบางปลาม้า3,789.851,247.0067.1 %5.0209.6957.0072.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นทีี่่ี่ีสาขาศรีประจันต์3,412.52491.0085.6 %5.0200.4666.5066.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นทีี่่ี่ีสาขาดอนเจดีย์3,662.28642.0082.5 %5.0231.1452.4477.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นทีี่่ี่ีสาขาสองพี่น้อง3,625.93672.0081.5 %5.0384.3347.5087.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นทีี่่สาขาสามชุก4,005.54829.0079.3 %5.0309.0535.6388.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอู่ทอง6,496.08647.0090.0 %5.0335.5462.1781.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองหญ้าไซ3,333.91664.0080.1 %5.0323.0643.2186.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุพรรณบุรี8,353.583,726.4955.4 %5.01,174.97995.7215.3 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี3,248.811,185.0063.5 %5.0623.51227.9263.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสุพรรณบุรี3,875.052,397.0038.1 %5.0965.80599.4837.9 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุพรรณบุรี3,461.951,005.0071.0 %5.0704.62453.6835.6 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดสุพรรณบุรี2,783.221,257.0054.8 %5.0585.48688.94-17.7 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี4,189.781,281.0069.4 %5.01,060.881,340.27-26.3 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสุพรรณบุรี3,467.611,776.0048.8 %5.0510.17399.0021.8 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุพรรณบุรี5,232.592,473.0052.7 %5.01,441.201,029.2028.6 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรี (ส.ป.ก.สุพรรณบุรี)4,752.702,252.9852.6 %5.0984.81691.2329.8 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสุพรรณบุรี13,615.203,027.6177.8 %5.01,650.37162.9490.1 %5.0
สำนักงานทางหลวงที่ 12 (สุพรรณบุรี) กรมทางหลวง15,294.7114,646.744.2 %2.03,673.407,558.95-105.8 %0.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจ.สุพรรณบุรี3,037.551,437.0052.7 %5.0737.61882.55-19.6 %0.0
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 2 สุพรรณบุรี7,317.605,611.1323.3 %5.02,353.971,873.4020.4 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสุพรรณบุรี3,164.20874.0072.4 %5.0794.6537.5995.3 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสุพรรณบุรี4,642.30625.0086.5 %5.0585.48459.3221.5 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุพรรณบุรี3,878.312,842.2026.7 %5.0870.72400.9254.0 %5.0
สำนักงานจังหวัดสุพรรณบุรี5,052.885,637.08-11.6 %0.01,041.86285.0072.6 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสุพรรณบุรี11,553.365,653.0051.1 %5.01,289.071,325.54-2.8 %0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุพรรณบุรี3,997.331,669.0058.2 %5.0908.75107.3988.2 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรี6,863.298,377.80-22.1 %0.01,574.31124.2992.1 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 2 สุพรรณบุรี13,071.698,245.1736.9 %5.02,101.56160.6592.4 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดสุพรรณบุรี7,884.311,168.0085.2 %5.0737.61333.4554.8 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุพรรณบุรี4,633.074,200.009.3 %4.5832.69285.0065.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุพรรณบุรี5,360.482,144.0060.0 %5.01,155.96590.9748.9 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุพรรณบุรี4,239.85880.0079.2 %5.01,193.99427.5164.2 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุพรรณบุรี3,557.513,100.0012.9 %5.0737.6158.7492.0 %5.0
สพ.สุพรรณบุรี7,196.246,681.007.2 %3.5430.57256.5040.4 %5.0
รจ.จ.สุพรรณบุรี 65,401.3646,062.0929.6 %5.01,164.35303.0074.0 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสุพรรณบุรี2,476.53621.0074.9 %5.0471.38154.8567.1 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุพรรณบุรี3,537.352,103.0040.5 %5.0657.00283.1056.9 %5.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 2 สุพรรณบุรี30,173.9514,932.0150.5 %5.01,931.30590.6569.4 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุพรรณบุรี3,352.44974.0070.9 %5.0604.49228.1262.3 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสุพรรณบุรี4,449.203,787.0014.9 %5.01,003.83272.4972.9 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุพรรณบุรี3,976.381,963.0050.6 %5.0610.04171.0072.0 %5.0
สำนักศิลปากรที่ 2 สุพรรณบุรี3,284.453,063.206.7 %3.0927.77428.5553.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสุพรรณบุรี4,462.502,857.0036.0 %5.0536.84587.46-9.4 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 (จังหวัดสุพรรณบุรี และนครปฐม)7,661.014,200.0045.2 %5.02,131.82315.0085.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1126,367.5911,849.6390.6 %5.0987.38327.7866.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 28,794.656,402.6027.2 %5.01,109.06361.5967.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 323,533.647,250.2069.2 %5.01,401.56597.9657.3 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี7,173.816,008.0016.3 %5.0409.9747.5088.4 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี77,328.7180,882.00-4.6 %0.01,341.47455.4166.1 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี106,593.2930,368.9271.5 %5.0822.54317.5461.4 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรี28,099.4033,973.00-20.9 %0.0946.57570.0039.8 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างบรรหาร-แจ่มใส23,538.2515,723.0033.2 %5.0747.11286.2961.7 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง36,340.9610,470.0071.2 %5.0766.16114.0085.1 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง69,487.8210,483.0084.9 %5.0689.63142.5079.3 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี20,416.9024,893.00-21.9 %0.01,885.85389.5079.3 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุพรรณบุรี 4,093.003,718.409.2 %4.5805.61547.1732.1 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 8 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม4,802.107,973.00-66.0 %0.02,072.79189.5590.9 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุพรรณบุรี3,248.93780.0076.0 %5.0623.51284.2954.4 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสุพรรณบุรี36,468.378,254.0077.4 %5.03,553.814,829.76-35.9 %0.0
รวม 943,223 456,890 51.56 % 65,735 36,073 45.12 %