สรุปผลประเมินจังหวัดนครปฐม เดือนกุมภาพันธ์ 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม3,477.27771.0077.8 %5.0346.23127.7363.1 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครปฐม3,080.512,764.5910.3 %5.0593.8063.7289.3 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดนครปฐม2,862.231,694.0040.8 %5.0612.81128.3579.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรภาค 626,203.474,340.8683.4 %5.05,632.1595.1798.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครปฐม121,470.3412,652.9041.1 %5.02,571.45323.0087.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครปฐม 223,906.2517,182.2028.1 %5.02,353.52427.5081.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสามพราน 14,141.261,522.0063.2 %5.0216.2836.0783.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสามพราน24,853.162,744.0043.5 %5.0384.2594.8675.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพุทธมณฑล35,664.481,451.6095.9 %5.017,201.6097.9599.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองนครปฐม16,047.601,763.0089.0 %5.0466.0142.7590.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานครชัยศรี16,312.96952.0094.2 %5.0274.040.9599.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางเลน3,933.66627.0084.1 %5.0372.7820.9094.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากำแพงแสน4,676.011,001.0078.6 %5.0281.0561.7578.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดอนตูม3,526.02526.0085.1 %5.0363.2347.5086.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 713,324.925,901.6555.7 %5.02,589.63828.2468.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครปฐม 13,443.373,849.00-11.8 %0.0835.21236.0371.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครปฐม 23,365.704,047.00-20.2 %0.0783.24479.2338.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดนครปฐม5,128.051,649.0067.8 %5.0936.09378.6959.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 32,993.461,169.0060.9 %5.01,387.5973.7294.7 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครปฐม2,860.821,576.0044.9 %5.0593.80149.3674.8 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดนครปฐม2,624.701,491.0043.2 %5.0574.77281.8351.0 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม10,310.837,008.7432.0 %5.01,620.661,843.86-13.8 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์เขต 75,209.113,552.0031.8 %5.02,114.231,326.7537.2 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดนครปฐม2,996.413,754.01-25.3 %0.0470.12229.1251.3 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครปฐม4,745.703,090.0034.9 %5.01,145.25362.4068.4 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครปฐม2,997.241,200.0060.0 %5.0615.3953.9391.2 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดนครปฐม14,711.7616,590.10-12.8 %0.01,867.86165.6491.1 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 5 (นครปฐม)11,048.886,167.4744.2 %5.0686.76584.9214.8 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครปฐม3,141.151,554.0050.5 %5.0707.88631.8910.7 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดนครปฐม3,975.601,356.0065.9 %5.0841.0125.5997.0 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดนครปฐม2,607.69560.0078.5 %5.0479.70162.9566.0 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครปฐม4,340.823,378.0022.2 %5.0650.11256.2960.6 %5.0
สำนักงานจังหวัดนครปฐม5,200.473,405.7834.5 %5.01,358.061,179.5713.1 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดนครปฐม5,608.342,787.0050.3 %5.01,493.99279.2281.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครปฐม5,672.101,068.0081.2 %5.01,050.9679.8092.4 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครปฐม14,061.1511,597.6117.5 %5.03,522.2658.1098.4 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครปฐม10,004.191,657.7083.4 %5.0669.86435.2735.0 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครปฐม3,229.592,452.0024.1 %5.0745.91456.0038.9 %5.0
สำนักงานส่งเสิรมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครปฐม3,310.382,109.0036.3 %5.0635.33199.7368.6 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครปฐม6,472.744,552.0029.7 %5.01,505.47589.7760.8 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครปฐม4,467.035,008.00-12.1 %0.0783.96107.7586.3 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครปฐม10,745.355,977.0044.4 %5.01,111.51334.0070.0 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนบ้านกาญจนาภิเษก21,109.1242,342.31-100.6 %0.0737.11388.2947.3 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านมุทิตา12,196.867,080.0042.0 %5.0764.44215.8171.8 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านอุเบกขา20,300.9812,880.0036.6 %5.01,048.71327.6768.8 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนสิรินธร37,956.0632,874.1213.4 %5.01,919.45356.3881.4 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนหญิงบ้านปรานี32,533.3013,282.7559.2 %5.01,995.48204.0489.8 %5.0
เรือนจำกลางนครปฐม138,455.78167,718.00-21.1 %0.01,601.09727.7054.5 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดนครปฐม646.23788.00-21.9 %0.0214.26107.8549.7 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครปฐม3,980.271.00100.0 %5.0993.13480.6451.6 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครปฐม3,079.171,961.0036.3 %5.0669.86309.7853.8 %5.0
สปส.จ.นครปฐม14,316.4213,339.156.8 %3.02,476.38921.1362.8 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม3,983.971,959.0050.8 %5.01,012.15377.9762.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครปฐม8,733.814,121.4352.8 %5.0621.37175.4971.8 %5.0
ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนกาญจนาภิเษก(วิทยาลัยในวัง)5,268.842,760.0047.6 %5.01,129.09135.7888.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 115,063.4510,261.2031.9 %5.01,204.91553.7254.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 217,895.197,109.8160.3 %5.0929.51409.8455.9 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 16,473.038,162.45-26.1 %0.0351.71109.4068.9 %5.0
โสตศึกษาจังหวัดนครปฐม62,391.7012,137.1180.5 %5.0456.51238.1647.8 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม150,399.8830,547.0079.7 %5.0883.87364.8058.7 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐมไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ808.42ประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม49,086.959,752.0680.1 %5.0370.32237.9735.7 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม20,238.4825,838.00-27.7 %0.0547.23200.9463.3 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพบางแก้วฟ้า(หลวงพ่อเปิ่นอุปถัมภ์)44,009.6417,084.0061.2 %5.0463.3125.6994.5 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล37,021.193,745.0089.9 %5.0506.89245.9351.5 %5.0
กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง24,594.4522,565.938.2 %4.0622.30354.4543.0 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม7,960.9815,823.63-98.8 %0.01,201.791,189.601.0 %0.5
โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง)239,405.41392,360.00-63.9 %0.01,463.081,049.9228.2 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม 3,252.872,723.8116.3 %5.0745.93608.6718.4 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครปฐม2,422.71301.0087.6 %5.0365.59137.5862.4 %5.0
ตำรวจภูธรภาค 767,268.4943,184.6735.8 %5.020,547.1314,790.9928.0 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดนครปฐม45,546.9018,137.7660.2 %5.05,626.684,770.0015.2 %5.0
รวม 1,434,345 1,079,339 24.75 % 114,915 43,374 62.26 %