สรุปผลประเมินจังหวัดสมุทรสาคร เดือนกุมภาพันธ์ 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรสาคร2,185.81927.0057.6 %5.0234.2140.3782.8 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สมุทรสาคร2,869.411,513.0047.3 %5.0481.4231.8493.4 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสมุทรสาคร2,685.151,226.0054.3 %5.0443.3977.1482.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรสาคร 122,941.7719,796.1313.7 %5.03,037.69137.7595.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรสาคร 228,448.643,056.6589.3 %5.03,309.57206.5893.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสมุทรสาคร 16,606.96335.5194.9 %5.0279.3162.7077.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สมุทรสาคร4,195.838,840.77-110.7 %0.01,013.85481.8652.5 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสมุทรสาคร3,662.251,457.0060.2 %5.0766.661,384.15-80.5 %0.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร2,884.041,012.0064.9 %5.0443.3935.4092.0 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสาคร2,646.84749.0071.7 %5.0424.37319.3024.8 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสาคร2,847.482,063.0027.5 %5.0471.26277.1741.2 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสาคร1,725.811,730.00-0.2 %0.0351.4736.0789.7 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร4,285.211,551.2763.8 %5.01,108.95407.7463.2 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสมุทรสาคร9,365.137,769.6317.0 %5.01,165.98162.9986.0 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรสาคร3,015.031,643.0045.5 %5.0576.50282.7850.9 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรสาคร3,527.22964.0072.7 %5.0804.7071.9091.1 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสมุทรสาคร2,462.461,003.0059.3 %5.0348.31169.6451.3 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสมุทรสาคร3,429.243,585.71-4.6 %0.0728.63227.0568.8 %5.0
สำนักงานจังหวัดสมุทรสาคร7,247.8237,475.58-417.1 %0.01,489.27880.4640.9 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสมุทรสาคร4,065.36932.0077.1 %5.0652.58292.8255.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรสาคร2,538.321,498.0041.0 %5.0318.4753.8783.1 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสมุทรสาคร5,582.1610,212.21-82.9 %0.01,288.2270.9694.5 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรสาคร2,597.311,261.0051.4 %5.0367.33141.5561.5 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรสาคร3,536.101,846.0047.8 %5.0671.58127.2081.1 %5.0
ท้องถิ่นจังหวัดสมุทรสาคร3,039.452,746.009.7 %4.5595.5263.2489.4 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสมุทรสาคร4,120.772,949.0428.4 %5.0500.44147.1670.6 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรสาคร3,973.503,267.0017.8 %5.0576.5070.9187.7 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสมุทรสาคร10,256.041,259.0087.7 %5.0555.4073.0386.9 %5.0
รจจ.สมุทรสาคร 45,421.0757,730.01-27.1 %0.0723.68395.4945.4 %5.0
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 76,354.0913,752.00-116.4 %0.01,728.41874.8049.4 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสมุทรสาคร2,479.021,849.0025.4 %5.0272.25107.0960.7 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสาคร8,769.309,696.53-10.6 %0.02,021.721,141.7043.5 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุทรสาคร3,704.733,001.0019.0 %5.0861.74322.9162.5 %5.0
สปส.จ.สมุทรสาคร7,093.2914,560.00-105.3 %0.01,725.78167.2090.3 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสาคร3,650.161,051.0071.2 %5.0842.73144.4082.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสมุทรสาคร8,011.804,860.7139.3 %5.02,215.20163.1692.6 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสมุทรสาคร100,973.433,320.1096.7 %5.0303.2658.3080.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร19,960.878,934.0755.2 %5.01,142.27185.6883.7 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสมุทรสาคร15,515.423,077.2280.2 %5.0254.23158.4337.7 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร68,495.0429,440.0057.0 %5.01,232.3460.7295.1 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพบ้านแพ้ว28,376.926,864.0075.8 %5.0386.4440.0589.6 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร11,462.4011,066.783.5 %1.51,058.78134.9087.3 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร 4,564.892,867.1037.2 %5.0747.65510.5831.7 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรสาคร2,270.34596.8973.7 %5.0272.25140.5348.4 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรสาคร64,767.0028,529.6756.0 %5.013,847.896,745.8051.3 %5.0
รวม 558,611 323,865 42.02 % 52,642 17,685 66.40 %